Tot ce trebuie să știți despre Agenția Națională de Zootehnie


Agenția Națională de Zootehnie va fi finanțată integral de la bugetul de stat și va fi în subordinea Minis­terului Agriculturii. Ea va prelua activitatea și personalul ANARZ, precum și personalul cu atribuții de inspecție în zootehnie din cadrul fiecărei Direcții Agricole. Agenția va avea următoarele atribuții: organi­zează și efectuează inspecția de stat în zootehnie;  coordonează și îndrumă tehnic la nivel național exploatarea, ameliorarea și repro­duc­ția animalelor; controlează im­ple­mentarea amenajamentelor pas­to­rale, controlează aplicarea co­rectă a Sistemului de clasificare a carcaselor, efectuează controale la producătorii și prim-cumpărătorii de lapte; efectuează analize, teste și expertize în laboratoarele proprii pentru certificarea datelor din do­meniul de activitate; propune Minis­terului Agriculturii proiecte de acte normative pentru transpunerea le­gis­lației comunitare în legislația națio­nală; coordonează activitatea de identificare și înregistrare a ecvideelor, a cabalinelor de rasă, acordă numărul unic UELN (Univer­sal Equine Life Number), emite și eliberează pașapoartele pentru toate ecvideele; menține conduce­rea registrelor genealogice la specii și rase de animale până la acre­ditarea asociațiilor sau organiza­țiilor; asigură reorganizarea, dezvol­tarea și funcționarea băncii națio­nale de gene; elaborează, redac­tează și tipărește Stud Book – ul pentru rasele de cabaline omolo­gate în România; asigură informa­rea fermierilor despre programele asupra bunelor practici; desfășoară activități delegate de la agențiile de plăți acreditate. În domeniul inspec­ției în zootehnie, Agenția are urmă­toarele atribuții: întocmește planul anual de inspecții, verificare și con­trol; controlează activitatea de reproducție și ameliorare a ani­ma­lelor, identificarea și înregistra­rea ecvideelor, identificarea stupilor și stupinelor, conservarea patrimo­niului genetic în zootehnie, im­portul-exportul de material biologic; controlează modul de implementare și realizare a programelor de ame­liorare elaborate de organizațiile de crescători pentru înființarea regis­trelor genealogice; controlează res­pectarea metodelor de înregistrare a performanțelor și corectitudinea evaluării genetice pentru animalele cuprinse în COP; controlează înde­plinirea și respectarea condițiilor de autorizare a organizațiilor implicate în ameliorarea și reproducția la ani­male; controlează stațiunile de tes­tare a performanțelor în care se tes­tează linii și rase în vederea omo­lo­gării; efectuează controale în târ­guri, în trafic sau exploatațiile de animale; organizează și efectuează inspecția COP, verifică respectarea tehnologiei de testare a reprodu­cătorilor după performanțe proprii și descendenți, participă în comisiile de bonitare; verifică corectitudinea înscrisurilor în evidențele zooteh­nice și cărțile de rasă; retrage acre­di­tările și autorizările asocia­țiilor. În ceea ce privește acreditarea și au­tori­zarea, Agenția: acreditează aso­ciații care conduc registre ge­nea­logice pentru COP; autorizează sta­țiu­nile de însămânțări artificiale, cen­trele de colectare, prelucrare și depozitare a materialului seminal;  autorizează asociațiile implicate în desfășurarea activităților de repro­ducție, prin însămânțări artificiale, montă dirijată și embriotransfer; auto­rizează stațiunile și punctele de montă publică, pe specii, verifică existența reproducătorilor pentru montă naturală și îi autorizează;  autorizează stațiunile de testare a performanțelor în care se testează linii, rase pentru omologare; autori­zează stupinele de elită și stupinele de multiplicare, acordă codurile de identificare pentru stupi și stupine;  omologhează și emite certificatul de omologare a raselor, liniilor, hibri­zilor; aprobă și avizează acordarea ajutoarelor de stat pentru amelio­rarea raselor; aprobă programele de ameliorare întocmite de organi­zațiile acreditate pentru înființarea și menținerea registrelor genealo­gice și asigură menținerea biodiver­sității genetice prin reorganizarea și dezvoltarea băncii naționale de ge­ne animale; înregistrează obiecti­vele avicole și acordă codurile de identificare pentru fermele de se­lec­ție, de reproducție și stațiile de incubație; emite certificatul pentru carnea de bovine adulte – masculi; confirmă corectitudinea înscrisurilor din certificatele de origine la bovine. Agenția efectuează, contra cost, în laboratoarele proprii, analiza lapte­lui crud; teste de biologie mole­cu­lară; analize, teste și expertize în laboratorul național de referință pentru verificarea parametrilor fizico-chimici și de calitate a laptelui și a produselor lactate, în vederea constatării eventualelor falsuri; ex­per­tiza materialului seminal; ana­liza ca­lității furajelor în laboratoare pro­prii. Agenția eliberează, tot contra cost, certificate de origine sau dupli­cate ale acestora pentru rasele de animale înscrise în registrele ge­nea­logice pe rase, precum și pa­șa­poar­te duplicat și înlocuitor pentru ecvi­dee. Agenția organizează, con­tra cost, cursuri de formare pro­fe­sională în cadrul Centrului Național de Formare Profesională în Zootehnie.

Posting....