Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

8 august 2020

Termen pentru investiţiile în „agricultura eco”


• până la 15 octombrie 2012 inclusiv, agricultorii din sectorul ecologic pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că  ajutorul se acordă pentru exploataţiile din producţia vege­tală şi animalieră care sunt înregistrate în perioada de conversie (de trecere de la agri­cultura convenţională la agricultura ecologică).

Conform comunicatului Agenţiei, benefi­ciarii acestui ajutor pot fi persoanele fizice, per­soanele fizice autorizate, întreprinderile indi­viduale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele con­di­ţii: sunt înregistrate în fiecare an pentru care so­licita ajutorul specific, în sistemul de agri­cultura ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR, prin direcţiile agri­cole de dezvoltare rurală judeţene – DADR; deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de către MADR; deţin un document justificativ / certificat de con­formitate / master certificat / certificat de con­firmare a conversiei, în care se men­ţio­nează statutul exploataţiei în conversie (anul 1 / anul 2 /anul 3), cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul; se menţin în sistemul de agricultura ecologică pe o perioadă de 5 ani; în cazul beneficiarilor din producţia vegetală, su­pra­faţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, cul­­turi perene sau păşuni şi fâneţe permanente.

Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură. Cuantumul plății anua­le suplimentare/exploatație se calculează de către APIA, după finalizarea tuturor verifi­că­rilor, prin raportarea plafonului alocat pentru fie­care sector la numărul exploataţiilor eligi­bile, având în vedere plata anuală supli­men­tară maximă/exploatație pentru fiecare categorie de dimensiune a exploatației.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized