Start pentru plățile în avans din „Campania 2016”


Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că, începând cu data de 17 octombrie, a demarat procesarea și autoriza­rea plăților în avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plată în cadrul Campaniei 2016. „Potrivit art.1 din Regulamentul(UE) nr. 1617/2016 de derogare, pentru anul de cerere 2016, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile di­rec­te și pentru măsurile de dezvolt­are rurală pe suprafață și legate de animale, precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul pa­ra­graf din respectivul regulament în ceea ce privește plățile directe, pen­tru anul de cerere 2016, statele membre pot plăti avansuri de până la 70 % în cazul plăților directe indi­cate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dez­voltării rurale menționat la artic­olul 67 alineatul (2) din Regula­mentul (UE) nr. 1306/2013. De ase­me­nea, pentru anul de cerere 2016, sta­tele membre pot să plă­teas­că avan­surile pentru plățile directe nu­mai după finalizarea controalelor ad­mi­nistrative mențio­nate la articolul 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 699/2016 de sta­bilire, pentru anul 2016, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute de Regu­lamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parla­men­tului European și al Consiliului, au fost stabilite plafoanele pentru anul de ce­rere 2016, România beneficiind de o alocare financiară de 1.772.469.000 euro din Fondul European de Garan­tare Agricolă (FEGA). Menționăm că plăţile se vor efectua la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2016 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 363/04 din 01.10.2016”, se arată în comunica­tul de presă cu semnă­tura directoarei Denisa Iacob.

Posting....