Seminar de maximă importanță la CCI Vâlcea: totul despre „Start-up Nation Romania”


• de la orele 12.00, la sediul Camerei de Comerț și Industrie, este programat un eveniment dedicat fondurilor pentru IMM-uri

După cum vă informam și anterior, Guvernul a publicat, la începutul acestui an, Ordonanța de urgență nr. 10/ 2017, privind instituirea Programului „Start-up Nation Romania”, prin care statul ar urma să ofere fonduri nerambursabile de până la 200.000 de lei (circa 44.000 Euro) celor care vor deschide o mică afacere. Prin Programul pentru stimularea înființării de noi întreprin­deri mici și mijlocii, program care încurajează dezvoltarea spiritului antreprenorial – „Start-up Nation Romania” – statul va acorda ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim estimat de 10.000 de întreprinderi mici și mijlocii.
Statul estimează crearea a minimum 20.000 de noi locuri de muncă anual în cadrul celor 10.000 de întreprinderi nou înființate care vor trebui să angajeze minimum doi salariați cu contract de muncă pe durata nedeterminată și să-i mențină în activitate cel puțin trei ani. Bugetul pe anul 2017 al acestui program va fi de 500 de milioane de lei – credite bugetare, cu posibilitatea de a urca limitele de cheltuieli la 1,7 milioane de lei, prin credite de angajament.

Cine va putea lua banii de la stat?

Conform OUG, firmele beneficiare ale Pro­gramului „Start-up Nation Romania” ar urma să fie întreprinderile mici și mijlocii (IMM) înființate după intrarea în vigoare a aces­tei ordonanțe de urgență, în baza pre­ve­derilor Legii nr. 31/1990 privind socie­tățile, republicată, cu modificările și comple­tările ulterioare, Ordonanței de Urgență nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modifi­cările și com­pletările ulterioare sau Legii nr. 1 / 2005 privind organizarea și func­țio­narea coope­ra­ției, cu modificările și completările ulterioare.
În forma inițială a proiectului de OUG se prevedeau cumulativ și alte condiții pentru firme, însă aceste condiții au fost lăsate pentru viitoarea hotărâre de guvern privind normele de aplicare a ordonanței de urgență.
Condițiile suplimentare prevăzute în proiectul inițial de OUG erau: Întreprinderi mici și mijlocii, denumite, în continuare, IMM, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulte­rioare, au capital social integral privat; sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comer­țului și au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României; codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul schemei de ajutor de minimis și autorizat la momentul depunerii cererii de finanțare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoa­nelor fizice înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoa­nelor juridice, cu modificările și completările ulterioare; nu au datorii la bugetul general consolidat al statului și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru; nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insol­vență, faliment sau suspendare temporară a activității; nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalitățile aferente; nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoa­relor de minimis și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene; firmele beneficiare vor trebui să angajeze, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă minim doi salariați la momentul depunerii cererii de decont și să-i mențină în activitate cel puțin trei ani începând cu anul următor plății ajutorului de minimis; asociații și acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentei scheme decât cu o singură societate.

Ce își vor putea cumpăra firmele beneficiare cu banii de la stat?

În Ordonanța de urgență adoptată nu s-au mai păstrat nici aspectele legate de cheltuielile eligibile, care ar trebui astfel să fie precizate mai departe în normele de aplicare. Conform proiectului inițial de OUG, obiectul finanțării va trebui să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile: echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfășurării activităților pentru care a solicitat finanțare, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, me­selor de biliard, automatelor muzicale; Apa­rate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare elect­ronice cu/fără printer pentru etichetare, apa­rate de marcat electronice fiscale; Autoutili­tare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pen­tru achiziționarea de mijloace de transport rutier de mărfuri, decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, ca activitatea exclusă din do­meniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis; Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii – francize, eti­chetare ecologică, licențe –, software pentru comerțul on-line, software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare; Echipamente IT tehnică de calcul – tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/ copiator /multifuncțio­nală, inclusiv sisteme portabile, licențe nece­sare desfășurării activității. Nu se pot achiziționa mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajați după implementarea investiției cu compo­nenta nerambursabilă, cu excepția activi­tă­ților care necesită acest lucru; Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț – clădiri, hale de producție, spații amenajate pentru activități de prestări servicii, producție și comerț, inclusiv din elemente prefabricate. Acti­vele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă, trebuie să fie puse în funcțiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului; Achizițio­narea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasifi­carea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările și modifică­rile ulterioare; Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate – in­clusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting –, pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie să fie func­țional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului financiar nerambursabil, în limită maximă a 10.000 lei; Achiziționarea de insta­lații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare; Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de desfășurare a activității de comerț, producție sau servicii; Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale pentru asociatul/ administratorul societății aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educație antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului „Start-up Nation Romania” pot fi numai organizații furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv; Consultanța pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului „Start-up Nation Romania” și implementarea proiectului – nu mai mult de 8.000 lei fără TVA. Această activitate poate fi efectuată îna­inte de semnarea Contractului de finanțare. Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului „Start-up Nation Roma­nia” pot fi numai organizații furnizoare de consultanță autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre acti­vitățile incluse în cod CAEN clasa 70 (Acti­vități ale direcțiilor, birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management).
„Facem acest efort de informare a mediu­lui local de afaceri, în condițiile în care pagina de Internet cu normele de aplicare întârzie din 28 ianuarie, de la intrarea în vigoare a tex­tului!”, a avut grijă să ne precizeze Valen­tin Cismaru (foto), președintele CCI Vâlcea.
Seminarul este programat să înceapă azi, de la orele 12.00.