Schiță de portret: Modelul patriotului


Profesorul Titu Georgescu a fost un caracter reprezentativ în lumea istorică și de cultură a României. Înnobilat încă din anii fragezi ai copilăriei cu pasiunea de a desnoda tainele trecutului, Profesorul de mai târziu se simte dator, in numele idealurilor străbunilor săi, să înfiereze impostura și să lupte contra haitei trimisă de la Kremlin, în frunte cu Roller, ca să ne denigreze poporul și să ne falsifice istoria. Vâlcea trebuie să fie mândră că a adoptat pe cel care a fost, în anii tulburi ai României, redactor şef al prestigioasei reviste „Anale de istorie”, fondator al altei reviste de faimă – „Magazin istoric” şi al enciclopediei Mica Bibliotecă de Istorie.
Ilustrul Profesor, de-a lungul întregii vieți, a fost apreciat în mod deosebit pentru opera sa didactică și cea scrisă – nu numai de studenți (generații de dascăli și cercetători în istorie), dar și de colegi, intelectuali de prestigiu, de prieteni, care, la unison, au recunoscut meritul său imens de a fi făcut o mulțime de demersuri științifice, în România și în străinătate, ca numele țării sale, istoria acesteia și gândirea poporului român să fie prețuite la justa lor valoare.
Personalitate monumentală a istoriei noastre, Pro­fesorul universitar doctor docent Titu Georgescu (acest titlu l-a primit în anul 1972) face parte din suita urma­șilor demni ai iluștrilor savanți Alexandru D. Xenopol, Dimitrie Onciul, Nicolae Iorga și mulți alții. De-a lungul activității didactice și științifice, într-o permanentă deschidere de colaborare și colegialitate cu alți reputați istorici de anvergură, precum Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Emil Condurachi, Andrei Oțetea, Iosif Constantin Drăgan, Dumitru Berciu, Nicolae Ciachir – cel care semnează această schiță de portret având mândria că unora dintre acești profesori titani să le fie student la Facultatea de Istorie a Universității din București, pe care a frecventat-o și absolvit-o în paralel cu Filologia.
Râmnicul nostru frumos și prietenos l-a primit pe Profesor, ori de câte ori i-a pășit pragul, cu admirație profundă, apreciindu-i și respectându-i opera, un fascicul de lumină în gândirea istorică romanească, drept pentru care l-a distins cu înalta demnitate de CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA.
Profesorul Titu Georgescu s-a stins din viață în anul 2004, producându-mi un gol imens în suflet. Dar am rămas cu mândria nestrămutată că am cunoscut un român demn, un savant care a lăsat lumii lucrări magnifice. E de-ajuns să amintesc doar câteva titluri de cărți, din cele 35: Nicolae Iorga împotriva hitlerismului, Intelectualii antifascişti în publicistica românească, Mărturii franceze despre 1848 în ţările române (documente inedite din arhivele Franţei), Ctitori de şcoală românească, Argumente ale istoriei pentru o nouă ordine internaţională, Enciclopedia istoriografiei româneşti (coautor), România între Yalta şi Malta, România în istoria Europei, Istoria românilor, Tot un fel de istorie (trei volume) – ca să ne dăm seama de aportul său la creșterea tezaurului științelor istorice.
Închei schița de portret cu câteva cuvinte ale Profesorului care au rămas în conștiința noastră ca strălucite judecăți ale unui exponent din vârful intelectualității românești: „Întreaga societate umană se află într-o prefacere fundamentală. România trebuie să fie pregătită, pentru înțelegerea unei asemenea transformări, printr-o strategie bine chibzuită, cu articulări în istoria contemporană a Europei și a lumii…”. Un alt aforism: „Istoria viitorului are nevoie de oameni eliberați de inhibări datorate trecutului, de prejudecăți și tare…” Cu referire la solidaritatea intelectualităţii româneşti de pretutindeni, pentru apărarea României, Profesorul Titu Georgescu face apel, citez, „la consolidarea unui front al istoricilor români pentru o prezenţă permanentă şi foarte activă în promovarea adevărului despre istoria noastră, în toate ţările lumii, răspunderea sporită a fiecăruia dintre noi, tineri şi vârstnici, la datoria de conştiinţă ce ne revine în propăşirea ţării şi afirmarea locului ei în lume.”
Mai este, oare, nevoie să adăugăm că Profesorul-savant Titu Georgescu este – și astăzi – modelul nostru de PATRIOT, într-o lume care alunecă forțat înspre globalizare?