Schimbări în decontarea serviciilor turistice și precizări privind stabilirea soldei


Direcţia generală financiar-contabilă (DGFC) din cadrul MAPN a emis reglementări, aprobate prin ordin al ministrului Apărării Naţionale, privind modul de aplicare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborate cu cele ale OUG nr. 114/2018.
„Pentru personalul militar şi civil se menţine, şi în acest an, decontarea serviciilor turistice în limita valorică de 1.450 de lei. Nu mai există, însă, obligativitatea ca personalul să beneficieze de decontarea acestor servicii doar pe timpul concediului de odihnă. Astfel, potrivit legislației fiscale, contravaloarea serviciilor turistice nu se impozitează pe perioada concediului de odihnă. În celelalte cazuri, când personalul nu se află în concediu de odihnă, valoarea decontată se supune impozitării cu 10%.
O altă noutate, o reprezintă faptul că personalul poate beneficia de servicii turistice până la sfârșitul anului, fără a mai exista limitarea prevăzută anul trecut, respectiv efectuarea concediului de odihnă până 30 noiembrie. Decontarea serviciilor turistice se poate face ori de câte ori acestea au fost prestate, nu doar într-o singură tranșă, așa cum era reglementat anul trecut.
În anexa VI la Legea-cadru nr. 153/2017 sunt prevăzute cuantumurile soldelor de funcţie pentru anul 2022, diferențiate între categoriile de personal militar, în funcție de responsabilitatea, complexitatea și riscurile activității desfășurate.
Anul acesta, soldele de funcţie se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre soldele de funcţie prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cele din luna decembrie 2018.
Astfel, această majorare este diferită, deoarece, în unele cazuri, soldele de funcție ale acestor categorii de personal au fost stabilite în luna decembrie 2018 la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
În acest context, începând cu anul 2019 și etapizat până în anul 2022, soldele de funcţie ale celor două categorii de personal militar vor fi diferențiate conform legii.
De asemenea, putem spune că, în cazul maiştrilor militari sau subofiţerilor la început de carieră, care au avut în 2018 solde de funcție egale cu cele ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, această majorare este mai mare, prin urmare, și solda de funcție va avea o creștere mai mare.
Solda de funcție din decembrie 2018 este formată prin însumarea mai multor elemente ce reprezintă, de fapt, sume calculate potrivit legislației în vigoare la data de 31 decembrie 2009 și care, ulterior, au fost majorate conform legilor de aplicare etapizată, cum ar fi: cuantumul soldei de funcție stabilită conform Legii nr. 138/1999, cuantumul indemnizaţiei de dispozitiv, cuantumul soldei de merit, cuantumul sporului pentru păstrarea confidențialității în legătură cu informațiile clasificate etc.
În 2022, situaţia va fi clară. Solda de funcţie prevăzută în capitolul I din anexa VI la Legea-cadru nr. 153/2017, majorată cu gradațiile cuvenite în raport cu timpul servit în calitate de personal militar, va determina noul cuantum al soldei de funcție. La acesta din urmă se pot adăuga, după caz, majorări pentru realizarea prerogativelor constituționale de apărare, pentru desfășurarea de activități privind prevenirea și combaterea corupției, pentru activitatea desfășurată în structurile centrale ale MApN sau în structuri militare ale NATO sau UE dislocate pe teritoriul României, pentru deţinerea titlului de specialist de clasă, precum şi pentru desfășurarea activităților de control financiar preventiv propriu sau de audit.
După cum se observă, în prezent, pentru stabilirea soldei de funcție se declanșează un mecanism complex de calcul care, în același timp, este și un mare consumator de resurse. Aici mă refer la toate categoriile de resurse: umane, de timp, materiale etc.
În acest context, trebuie menționate încercările repetate ale MApN de a promova un act normativ care să simplifice modul de calcul a soldelor, care să nu mai creeze probleme în domeniul salarizării.
Pentru aplicarea prevederilor respective, DGFC a elaborat un proiect de act normativ care să stabilească condițiile în care personalul militar poate beneficia de acest drept. În acest moment, proiectul se află în etapa de avizare de structurile abilitate.
Cunoscând interesul personalului pentru acest drept, DGFC va efectua, în timp util, dacă se va impune, toate modificările propuse de structurile avizatoare, astfel încât proiectul de act normativ să fie aprobat.
15 martie este data limită până la care se poate face opţiunea pentru redirecţionarea a 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit. 2% se poate vira pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, iar 3,5%, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat.
Este important de reținut că, în acest an, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și compensațiilor se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Se menține la nivelul acordat pentru luna decembrie și sporul de suprasolicitare neuropsihică de 10% din solda de funcție/salariul de bază care se acordă personalului didactic de predare din învățământul militar. De asemenea, contravaloarea normei de hrană va crește până la valoarea stabilită pentru anul 2018, prin ordinul ministrului apărării naționale.
În Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018 a fost publicată OUG nr. 114 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Printre actele normative modificate și completate de OUG nr. 114/2018 sunt și Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
Pentru personalul militar și civil din MApN, în anul 2019, stabilirea drepturilor salariale și de altă natură este reglementată de: art. 38 și 39 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; HG nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; HG nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului; Legea nr. 288/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (modificarea și completarea Statutului cadrelor militare și a Statutului soldaților și gradaților profesioniști).
Începând cu 1 ianuarie 2019: se majorează salariile de bază, soldele de funcție și indemnizațiile de încadrare cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție sau indemnizația de încadrare prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, pentru anul 2022, și cel/cea din luna decembrie 2018; se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice; salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 2.080 lei lunar, respectiv 2.350 lei lunar pentru personalul încadrat pe funcţii prevăzute cu studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare (În situația în care, după aplicarea majorării cu 1/4, solda de funcție/salariul de bază este sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, aceasta/acesta se stabilește în conformitate cu prevederile HG nr. 937/2018); personalul delegat beneficiază de indemnizație de delegare de 20 lei/zi și de alocație de cazare de 230 lei/zi.
În perioada 2019-2021: munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora (Prin excepție, în anul 2019, pentru activitatea desfășurată de personalul militar și personalul civil din MApN, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislație aferente lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcție/salariul de bază cuvenit/ă); se decontează serviciile turistice în limita a 1.450 de lei; nu se acordă premii; se mențin la nivelul lunii decembrie 2018 indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut; se mențin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2018 cuantumul compensației bănești pentru drepturile de hrană și, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament; nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă (cu excepția situației în care raporturile de muncă sau serviciu încetează ca urmare a decesului angajatului).
Noul act normativ prevede, de asemenea, că în perioada 2019-2021, se mențin în plată, la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2018, unele drepturi de care beneficiază și cadre militare în rezervă sau retragere, precum: indemnizațiile prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare; drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 1; drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 11; drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare; indemnizațiile prevăzute de OG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare; indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare; indemnizațiile reparatorii lunare, acordate potrivit Legii nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările și completările ulterioare; indemnizațiile și bursele prevăzute de OUG nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Prin OUG nr. 114/2018 au fost modificate articolele 59 și 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 59 se referă la indexarea, din oficiu, a pensiilor militare de stat cu ultima rată medie anuală a inflaţiei. Astfel, la 1 ianuarie 2019, cuantumul pensiilor militare, aflate în plată la 31 decembrie 2018, a fost indexat cu 1,3%, indicator comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
Art. 60 prevede că, la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor lunare nete corespunzătoare soldelor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei. Dacă în urma indexării rezultă un cuantum al pensiei nete mai mare decât media soldelor lunare nete corespunzătoare soldelor lunare brute cuprinse în baza de calcul, se acordă cuantumul rezultat, fără a depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației asupra mediei soldelor lunare nete în cauză”, informează Ministerul Apărării.