Schema de ajutor de minimis pentru IMM-urile care derulează investiții


Între 15 și 24 ianuarie 2014, aproximativ  500.000.000 lei sunt concentrați într-un ajutor de minimis ce se acordă întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) prin alocări de la bugetul de stat (prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism), sub forma de sume nerambursabile, având ca obiectiv stimularea realizării de investiții de către IMM și crearea de noi locuri de muncă. Pot beneficia de ajutorul de minimis agenții economici care îndeplinesc următoarele condiții: sunt înregistrați ca societăți comerciale sau societăți cooperative, sunt încadrați în categoria IMM-urilor, au sediul și își desfășoară activitatea în România; au cel puțin 1 an calendaristic de la înființare la data completării on-line a formularului de înscriere și codul CAEN pentru care solicita finanțare este autorizat cu cel puțin 3 luni înaintea datei completării on-line a formularului de înscriere; nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal în curs și 2 ani anteriori, sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depășesc plafonul în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanțare; prezintă un plan de investiții pentru care se solicită finanțarea, cu evidențierea cheltuielilor eligibile; prezintă un angajament ferm privind menținerea locurilor de muncă existente la data înregistrării Formularului de înscriere online, precum și crearea până la finalizarea investiției și menținerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiției, a locurilor de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni; nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat și ale bugetelor locale; nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității; nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate. Sunt exceptate de la plata ajutoarelor de minimis IMM-urile care:își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii; își desfășoară activitatea în producția primară de produse agricole; își desfășoară activitatea în transformarea și comercializarea produselor agricole (când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piața de întreprinderile în cauză sau atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari); au activități legate de exportul către țări terțe sau către state membre ale Uniunii Europene; folosesc mărfurile autohtone în locul celor importate; fac achiziții de vehicule de transport rutier de mărfuri; se află în dificultate. Sunt considerate eligibile cheltuielile legate de investițiile în active corporale referitoare la: Realizarea/achiziția de construcții noi cu următoarele destinații: industrială, învățământ, știință, cultură și artă, ocrotirea sănătății, asistență socială, cultură fizică și agrement, prestarea altor servicii,în vederea desfășurării activității pentru care s-a solicitat finanțare; Echipamente tehnologice – mașini, utilaje și instalații de lucru; Aparate și instalații de măsurare, control și reglare; Mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susținerea activității întreprinderii (mijloace de transport care nu necesită înmatriculare, conform prevederilor legale în vigoare); Echipamente IT (softurile aferente echipamentelor tehnologice și echipamentelor IT sunt considerate cheltuieli eligibile doar în situația în care sunt incluse în valoarea echipamentelor și sunt absolut necesare funcționării acestora). Pentru realizarea construcțiilor, întreprinderea solicitantă trebuie să dețină un drept real principal sau un drept de creanță asupra terenului pe care urmează a se realiza investiția/clădirii unde urmează a se realiza investiția sau alt document încheiat la notariat în forma autentică, care să certifice dreptul de folosință (contract de locațiune, asociațiune în participație și orice alt contract care transmite, în condițiile legii, dreptul de folosință), valabil pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investiției. Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente construcțiilor realizate se determină în limita a 370 euro/mp arie desfășurată. Nu sunt considerate cheltuieli eligibile lucrările de modernizare, extindere, finalizare, reabilitare a clădirilor existente. Nu sunt considerate eligibile achiziționarea de echipamente second-hand sau în regim de leasing. Orice cheltuială efectuată înaintea semnării Acordului de finanțare nu este considerată cheltuială eligibilă. Evaluarea cererilor se va face cu ajutorul unei aplicații informatice, care va puncta propunerile după o serie de criterii bine definite: încadrarea solicitantului: microîntreprinderi: 15 puncte; întreprinderi mici: 10 puncte; întreprinderi mijlocii: 5 puncte; Sunt punctate mai bine proiectele care creează noi locuri de muncă, după cum urmează: Pentru un loc de muncă nou creat: 10 puncte; Pentru două locuri de muncă: 15 de puncte; Pentru 3 locuri de muncă: 20 de puncte; Pentru 4 locuri de muncă: 25 de puncte; Pentru 5 locuri de muncă: 30 de puncte; Se acordă 5 puncte suplimentare celor care angajează tineri absolvenți (începând cu promoția 2013); în funcție de mediul în care activează IMM-ul solicitant: Mediul urban: 5 puncte; Zonă defavorizată: 10 puncte; Mediul rural: 15 puncte. La punctaj, contează și sectorul de activitate: IMM-urile cu activități productive primesc 35 puncte; Cele din sectorul serviciilor/sănătate/asistență socială/cultură/artă primesc 20 puncte; Pentru sectorul învățământ/știință/cercetare se pot acorda 30 de puncte. Punctajul minim pentru ca un proiect să fie aprobat este de 60 de puncte. Proiectele care îndeplinesc condițiile de punctaj, însă nu primesc finanțare în această sesiune, vor fi păstrate într-o bază de date în perspectiva unei viitoare suplimentări a bugetului disponibil. Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, din care 250 milioane lei aferente anului fiscal 2014 și 250 milioane lei aferente anului fiscal 2015. Ajutorul se acordă sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanțare, in limita echivalentului în lei a valorii maxime de 100.000 euro. La semnarea acordului de finanțare beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanțare de 10% din valoarea proiectului, respectiv prezentarea de: extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanțării /contract/ linie de credit, emise de o instituție financiară bancară din România, și care vor acoperi cel puțin valoarea finanțării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanțare din cheltuielile eligibile. Dovada capacității de finanțare/cofinanțare a proiectului va fi prezentată la sediul OTIMMC la momentul semnării acordului de finanțare de către părți. Emiterea acordurilor pentru finanțare se realizează de la data deschiderii sesiunii pana la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat schemei. Plata ajutorului de minimis aprobat conform acordurilor pentru finanțare emise în perioada de valabilitate a schemei se efectuează până cel târziu 31 decembrie 2015, în limita bugetului anual alocat schemei. Plata se face în maxim 3 tranșe, prima tranșă reprezentând minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate. În vederea înscrierii, solicitanții trebuie să se înregistreze cu user și parola pe site-ul AIPPIMM. Procedura de completare a Formularului de înscriere on-line se va desfășura în perioada 15.01.2014 (ora 10.00) – 24.01.2014 (ora 20.00). Autoritatea de management face următoarele precizări: Data și ora completării formularului nu influențează ordinea punctajului! Completați formularul cu atenție: odată transmis, acesta nu se mai poate modifica! Un aplicant poate transmite formularul în baza de date a aplicației o singură data! Calcularea punctajului se face în mod automat și transparent după completarea de către aplicanți a formularului de înscriere, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanțare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înștiințare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativă, solicitanții care au îndeplinit punctajul minim de 60 de puncte au obligația depunerii Cererii de acord pentru finanțare, însoțită de documentele justificative, la OTIMMC din raza teritoriala unde se află sediul social al solicitantului.