Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2021

Rectificarea 2011, „colecția” vară-toamnă


sedinta-08-02-2011• Consiliul Județean discută, în această dimineață, rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului “Anton Pann”Râmnicu Vâlcea, a Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor unităţi sanitare de interes judeţean, a Programului lucrărilor de la „Întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene” şi suplimentarea numărului de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult ortodox din judeţul Vâlcea, pe anul 2011

Sănătatea, în prima linie

Momentul mult așteptat a venit; rectificarea Bugetului propriu al jude­ţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâl­cea, pe anul 2011 intră în atenția legisla­tivului. Acest pas are loc numai luând în considerare mai multe as­pecte, primul fiind sectorul sanitar: Spi­talul de Pneumoftiziologie “Cons­tan­tin Anastasatu” Mihăeşti prezintă prin adresa nr. 1930 din 20 iunie 2011 necesitatea şi oportunitatea alocării de fonduri pentru montarea de panouri solare în vederea eficientizării siste­mu­lui de asigurare a apei calde mena­jere. Această soluţie ar permite asigu­rarea apei calde menajere în perioada iunie – septembrie şi agentul termic de calorifer pentru perioada octombrie – mai. În vederea realizării investiţiei men­­ţionate, se propune alocarea su­mei de 40 mii lei Spitalului de Pneu­moftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăeşti pentru achiziţionarea şi mon­tarea de panouri solare. Având în ve­dere solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, transmisă cu adresa nr. 10084 din 7 iunie 2011, cât şi greu­tăţile financiare cu care se confruntă acesta în prezent, se propune aloca­rea sumei de 35,90 mii lei, pentru efec­tuarea reparaţiilor la trusa lapa­ros­­copică din Blocul Operator Chirur­gie, care în prezent este defectă. Trusa laparoscopică este absolut ne­ce­sară pentru efectuarea de intervenţii chirurgicale în blocul operator iar su­ma de 35,90 mii lei. Spitalul Obstetrică Ginecologie înregistrează datorii în va­­loare totală de 228,7 mii lei, repre­zen­tând lucrări executate şi nede­con­tate la obiectivele: “Reparaţii capitale coloane scurgere şi presiune instalaţii sanitare” şi “Hidroizolaţie terasă”. Având în vedere prevederile art. 14, alin. 8 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit că­ro­ra ordonatorii de credite au obligaţia să asigure achitarea plăţilor restante, se propune alocarea sumei de 100 mii lei Spitalului Obstetrică Gineco­lo­gie, din Râmnicu Vâlcea pentru stingerea unei părţi din plata restanţei înregis­tra­te. Pe lângă, prin adresa nr. 3205 din 22.03.2011, Spitalul Judeţean de Ur­genţă Vâlcea a transmis spre analiză documentaţia preliminară cuprinzând propunerea de a realiza un bloc ope­rator nou în vederea creşterii perfor­manţei activităţii medicale, în parte­ne­riat public – privat. Pentru iniţierea unui proiect de parteneriat public – privat este necesară realizarea unui studiu de fundamentare, pentru care Direcţia Tehnică, în baza Notei de Funda­men­ta­re nr. 7262 din 24 iunie 2011, apro­ba­tă de ordonatorul principal de cre­dite, solicită alocarea sumei de 50 mii lei în vederea achiziţionării servi­ciului de elaborare a documentaţiei teh­nico economice “Studiu de funda­men­tare privind parteneriatul public – privat pentru construirea şi exploa­ta­rea unui bloc operator nou la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea”.

Infrastructura, eterna problemă

În planul doi al rectificării se află infrastructura județului, iar Direcţia Tehnică, prin Nota de fundamentare nr. 6643 din 10 iunie 2011 aprobată de ordonatorul principal de credite, pre­zin­tă necesitatea şi oportunitatea in­tro­­ducerii în lista de dotări indepen­dente şi alte cheltuieli de investiţii a poziţiei “Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente investiţiilor pentru ur­mă­­toarele obiective de investiţii: – Mo­dernizare DJ 678B GIăvile – Olteanca – Lăpuşata, km 8+000 – 13+132; – Rea­bilitare şi modernizare DJ 650DN 7 – Ocnele Mari – Buneşti, km 5+800 -11 +000; – Modernizare DJ 677 A Cre­ţeni(DN 67B) – Mreneşti – Izvoru -Ne­moiu- Amărăşti – GIăvile – Cermegeşti – Pesceana – Şirineasa (DJ 677F) ,km 31+307,46 – 34+332,46. Având în ve­dere starea tehnică a reţelei de dru­muri şi poduri judeţene, precum şi nu­me­roasele solicitări primite din teritoriu referitoare la necesitatea executării unor lucrări de reabilitare şi moder­ni­zare a unor drumuri judeţene, ela­bo­rarea documentaţiilor tehnicoecono­mi­ce, faza – “studii de fezabilitate, alte studii aferente investiţiilor (studii topo­gra­fice, studii geotehince, inclusiv exper­tizele tehnice) la obiectivele men­ţionate sunt considerate priori­tare. Valoarea totală estimată a reali­ză­rii acestor documentații este de 147 mii lei şi se repartizează pe obiec­tive după cum urmează: – 62 mii lei, la obiectivul “Modernizare DJ 678B Glăvile –Olteanca – Lăpuşata, km 8+000 – 13+132”; – 5 mii lei, la obiec­tivul “Reabilitare şi modernizare DJ 650 DN 7 – Ocnele Mari – Buneşti, km 5+800 -11 +000”; – 80 mii lei, la obiec­tivul “Modernizare DJ 677A Cre­ţeni (DN 67B) – Mreneşti – Izvoru – Ne­moiu – Amărăşti – GIăvile – Cermegeşti – Pesceana – Şirineasa (DJ 677F), km 31 +307,46 — 34+332,46”. Suma tota­lă de 147 mii lei se va asigura prin redistribuire, astfel: 44 mii lei, de la obiectivul “Reabilitare şi modernizare DJ 644A limită judeţul Olt — Laloşu – Făureşti, km 9+200 – 14+800; – 103 mii lei, de la obiectivul “reabilitare şi con­solidare DJ 677 A Creţeni – Pes­cea­na – Şirineasa, km 20+000 – 31+307. 7. De altfel, rectificarea Pro­gra­mului “Lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene”, pe anul 2011 este, de asemenea, pe ordinea de zi. Rectificarea Progra­mu­lui lucrărilor de întreţinere şi reparaţii dru­muri şi poduri judeţene, în sensul majorării acestuia cu suma totală de 459,65 mii lei, din care:150 mii lei, la Indicativul 113. “Lucrări accidentale, refaceri după inundaţii, alunecări de teren, afuieri de poduri, cutremure, acci­dente rutiere, pentru aducerea dru­murilor şi a podurilor la starea teh­ni­că iniţială”, respectiv, pentru lucrări de punere în siguranţă a drumului DJ 658 Gura Văii – Muereasca – Mănăs­tirea Frăsinei, km 9+200; 309,65 mii lei, la indicativul 101.1.1 “Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice “, respectiv, pentru DJ 665 limită judeţul Gorj – Ma­riţa – Izvoru Rece – Vaideeni – Horezu , km 53+650 – 69+169. Suma totală de 459,65 mii lei se va utiliza pentru continuarea lucrărilor ce se realizează în cadrul celor două indicative men­ţionate, şi se asigură prin redistribuire, după cum urmează: – 400 mii lei, de la capitolul 55.02 “Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi “, 59,65 mii lei, de la capitolul 54.02.”

Cultura, “pe turnantă”

În atenția Consiliului se află și rec­ti­ficarea Bugetului de venituri şi cheltu­ieli al Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, pe anul 2011 în sensul majo­rării acestuia cu suma de 0,6 mii lei. Suma de 0,6 mii lei a fost încasată în baza următoarelor contractului de spon­sorizare nr. 1119 din 19 aprilie 2011 încheiat cu SC Avicola Impex SRL Rm. Vâlcea. Potrivit prevederilor art. 5, alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu mo­dificările şi completările ulterioare, spon­sorizările se cuprind în buget, prin rectificare, numai după încasarea lor. Suma de 0,6 mii lei va fi utilizată pentru susţinerea producţiilor teatrale. Propunerea de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului “Anton Pann” este prezentată în anexa nr. 3.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized