Obligaţii declarative cu termen în luna mai 2011


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contri­bua­bilii că, în luna mai 2011, tre­buie să depună la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

Până la 6 mai:

– Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pen­tru persoanele impozabile înregis­trate în scopuri de TVA, care utili­zează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efec­tuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se de­pune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară acti­vităţi economice în mod indepen­dent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna aprilie 2011 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

Până la 10 mai:

– Declaraţia de înregistrare fis­cală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juri­dice, care au obligaţia să se înregis­treze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Băncii Na­ţionale a României de la data aderării la Uniunea Europeană – 3,3817 lei). Re­glementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fis­cal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2.296/2007;

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pen­tru persoanele fizice care desfă­şoa­ră activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoa­ră activităţi economice în mod inde­pen­dent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii pla­fo­nului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi com­ple­tările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

– Declaraţia de înregistrare fis­cală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită pro­fe­sii libere, care au obligaţia să se înre­gistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fis­cal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007.

Până la 15 mai:

– Declaraţia recapitulativă pri­vind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfă­şu­rate în luna aprilie 2011, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156 in­dice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Co­dul Fiscal, cu modificările şi com­ple­tările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010;

– Declaraţie privind veniturile realizate din România pentru decla­rarea veniturilor obţinute în anul 2010 din: activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; transferul titlurilor de va­loare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare-cumpă­rare de valută la termen, pe bază de con­tract, precum şi orice alte opera­ţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mo­biliare, formular 200. Reglementare: art. 83, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 233/2011;

– Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate, pentru declararea veniturilor obţinute în anul 2010 din străinătate din: profesii li­bere, activităţi comerciale, valorifica­rea drepturilor de proprietate intelec­tua­lă, cedarea folosinţei bunurilor, ac­ti­vităţi agricole, dividende, dobânzi, pre­mii, jocuri de noroc, transferul pro­prie­tăţilor imobiliare din patrimoniul per­sonal, transferul titlurilor de valoa­re, câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni si­milare, investiţii, pensii, precum şi alte venituri obţinute din străinătate – formular 201. Reglementare: art. 90, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi com­pletările ulterioare; OPANAF nr. 233/2011;

– Declaraţie privind venitul esti­mat se depune de contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe peri­oa­de mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care din motive obiective, esti­mea­ză că vor realiza venituri care di­feră cu cel puţin 20% faţă de anul fis­cal anterior – formular 220. Regle­men­tare: art. 81 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OMEF nr. 2.371/2007;

– Cerere privind destinaţia su­mei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea chel­tu­ielilor efectuate pentru econo­mi­sirea în sistem colectiv pentru do­meniul locativ pentru redirecţionarea sumei de 2% din impozitul anual din salarii datorat în anul 2010 – formular 230. Reglementare: art. 57 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OMEF nr. 2.371/2007.

Până la 25 mai:

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetu­lui de stat aferente lunii aprilie 2011, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, modificat prin OPANAF nr. 73/2011;

– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii aprilie 2011, formular 112. Reglementare: HGR nr. 1.397/2010;

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2011, formular 300. Re­glementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 183/2011;

– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribua­bilii înregistraţi în scopuri de TVA, con­form art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intraco­mu­nitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de trans­port care nu sunt considerate noi con­form art. 125 indice 1 alin. (3), contri­buabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînre­gis­traţi şi care nu au obligaţia înregis­tră­rii, care au efectuat achiziţii intraco­munitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, formular 301. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;

– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în Ro­mâ­nia şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obliga­ţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2011, formular 224. Regle­mentare: OMEF nr. 2.371/2007;

– Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole – impunere pe norme de venit se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează în anul 2011 venituri în bani şi/sau în natură provenind din culti­varea şi valorificarea florilor, legu­melor şi zarzavaturilor în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor deco­rative şi ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit – formular 221. Reglementare: art. 74 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OMEF nr. 2.371/2007.

Până la 30 mai:

– Situaţiile financiare anuale. Se depun de către societăţile comer­ciale/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, pentru exerciţiul financiar 2010. Reglementare: OMEF nr. 2.870/2010; Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.