Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

8 august 2020

Noi termeni pentru concesionarea păşunilor


Recent, site-ul Ministerului Agricultu­rii a publicat un proiect de Lege a pajiş­tilor permanente și pentru modificarea și com­pletarea Legii nr. 18/1991 privind fon­dul funciar. Potrivit acestui nou text, crescătorii de animale ar trebui să ia în calcul aspectele importante prevăzute în noua lege. Scopul prezentei legi îl repre­zintă reglementarea organizării, admi­nis­trării şi exploatării pajiştilor permanente.

Direcţia Agricolă precizează că, po­trivit proiectului de lege, perioada minimă prevăzută pentru închirierea sau con­ce­sionarea pajiştilor este de 10 ani: „Arti­co­lul 9 (1), pentru punerea în valoare a pa­jiş­tilor aflate în domeniul public al co­mu­nelor, oraşelor, respectiv municipiilor, şi pentru folosirea eficientă a acestora, con­siliile locale, în baza cererilor cres­că­torilor de animale, persoane fizice sau juridice înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor, încheie contracte de con­cesiune/închiriere, în condiţiile legii, pen­tru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de minimum 10 ani”, se arată în Lege.

De asemenea, este prevăzut foarte clar faptul că, pentru a putea încheia contrate de concesiune, crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice tre­buie să fie înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor: „Pajiştile prevăzute la alin.(1) pot fi utilizate numai de către cres­cători de animale, persoane fizice/ju­ridice înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 9 alin. (6)”.

„Data limită până la care consiliile locale pot iniţia procedura de conce­sio­nare este 1 martie. Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv munici­pii­lor, trebuie să iniţieze procedura de con­cesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, în baza hotărârii consiliului local al comunei, oraşului, res­pectiv al municipiului”, prevede proiectul de lege aflat în avizare internă.

În altă ordine de idei, beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare sau moştenitorii de drept ai acestora sunt obligaţi să achite Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare un tarif de îmbunătăţiri funciare. Vor avea de plătit această nouă taxă beneficiarii direcţi sau indirecţi ai amenajărilor pentru irigaţii, desecări sau de combatere a eroziunii solului.

„Efectul lucrărilor de desecare – drenaj şi a celor de combatere a eroziunii solului se manifestă în mod direct pe toată suprafaţa amenajării şi în mod indirect în afara acesteia, fără să ţină seama de limitele de proprietate şi nu poate fi influenţat de voinţa deţinătorului de teren sau de voinţa administratorului amenajării de îmbunătăţiri funciare”, se menţionează în proiect.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized