Noi fonduri pentru agricultura ecologică


Se anunță cerințe noi pe care fermierii vor fi nevoiți să le respecte pentru a accesa subvenții dedicate agri­culturii ecologice, alocarea financiară disponibilă pentru 2017 fiind 236,4 mili­oane de euro. În rândurile următoare vă explicăm ce pași trebuie să urmați pentru a beneficia de subvenții:

Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică

Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) aflate în conversia la agricultura ecologică – 293 euro/ha/an;
Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an;
Pachetul 3 – Livezi aflate în conver­sia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an;
Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro/ha/an;
Pachetul 5 – Plante medicinale și aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an;
Pachetul 6 – Pajiști permanente afla­te în conversia la agricultura ecolo­gică:
varianta 6.1 – pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecolo­gică localizate în U.A.T.–uri neeligibile Măsurii 10 – 124 euro/ha/an;
varianta 6.2 – pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecolo­gică localizate în U.A.T.–uri eligibile Măsurii 10 dar fără angajament M10 – 87 euro/ha/an.
Cerințe specifice: beneficiarii sub­măsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe supra­fețele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfășurare a acestuia; beneficiarii submăsurii trebuie să mențină certifi­carea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conver­sia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respective; beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu imple­mentarea angajamentelor; beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare imple­mentării angajamentelor sau se anga­jează să obțină cunoștințele și informa­țiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecolo­gică prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parce­lelor agricole, completarea și depune­rea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru confor­marea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor; în cazul pajiștilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angaja­mentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.
Sprijinul se acorda anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (ha), ca plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare supor­tate de beneficiarii care încheie angaja­mente voluntare pentru o perioadă de maximum doi ani (pentru culturile anuale) și maximum trei ani (pentru culturile perene) și care sunt fermieri activi potrivit art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013.

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică

Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) certificate în agricultura ecologică – 218 euro/ha/an;
Pachetul 2 – Legume certificate în agricultura ecologică – 431 euro/ha/an;
Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultura ecologică – 442 euro/ha/an;
Pachetul 4 – Vii certificate în agricultura ecologică – 479 euro/ha/an;
Pachetul 5 – Plante medicinale și aromatice certificate în agricultura ecologică – 350 euro/ha/an;
Pachetul 6 – Pajiști permanente certificate în agricultura ecologică: va­rianta 6.1 – pajiști permanente certifi­cate în agricultura ecologică localizate în U.A.T.-uri neeligibile Măsurii 10 – 111 euro/ha/an; varianta 6.2 – pajiști permanente certificate în agricultura ecologică localizate în U.A.T.–uri eligibile Măsurii 10 dar fără angajament M10 – 78 euro/ha/an;
Cerințe specifice: beneficiarii sub­mă­surii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe supra­fețele agricole care fac obiectul angaja­mentului, pe toată perioada de desfășu­rare a acestuia; beneficiarii țin o evi­dență a activităților agricole corelate cu implementarea angajamentelor; benefi­ciarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare imple­mentării angajamentelor sau se anga­jea­ză să obțină cunoștințele și infor­ma­țiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării an­ga­jamentelor de agricultură ecolo­gică prin servicii de consiliere sau con­sul­tanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parce­lelor agri­cole, completarea și depu­nerea angaja­men­telor și cererilor de plată, măsurile de management aplica­bile la nivelul fer­mei necesare pentru conformarea la ce­rințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor; în cazul pajiștilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asi­gură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.
Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (ha) și reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile supli­mentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o perioadă de cinci (5) ani și care sunt fermieri activi potrivit art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013.

Posting....