Modificări privind regimul acordării eşalonărilor la plată


• Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627/02.09.2011, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 30/31.08.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Într-o serie de articole, DGFP Vâlcea prezintă contribuabililor noutăţile aduse de acest act normativ, tema articolului de astăzi fiind modificările Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglemen­tarea acordării eşalonărilor la plată.

Eşalonare la plată pentru obligaţiile fiscale administrate de ANAF

Începând cu 17 septembrie 2011, nu se acordă eşalonare la plată pentru obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fis­cale, care la data eliberării certificatului de ates­tare fiscală, sunt suspendate, în con­diţiile art. 14 (când persoana vătămată cere  instanţei competente să dispună suspen­da­rea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond) şi art. 15 (suspendarea executării actului admi­nis­trativ unilateral se solicită de reclamant prin cerere adresată instanţei competente pen­tru anularea, în tot sau în parte, a actului ata­cat) din Legea nr. 554/2004 a conten­cio­sului administrativ.

Ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale

S-a reglementat ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale în cazul în care în peri­oa­da dintre data eliberării certificatului de ates­tare fiscală şi data comunicării deciziei de eşalonare la plată  contribuabilul  efectu­ea­ză plăţi în conturile bugetare aferente tipu­rilor de creanţe fiscale ce fac obiectul eşa­lonării la plată în sensul stingerii cu prio­ri­tate a obligaţiilor exigibile în această peri­oadă şi apoi a obligaţiilor cuprinse în certificatul de atestare fiscală.

Garanţii

Garanţiile constituite trebuie să aco­pe­re sumele eşalonate la plată, dobânzile da­to­rate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 32% (faţă de 40%) din sumele eşalonate la plată, în funcţie de pe­­rioada de eşalonare la plată astfel: a) pen­­­tru eşalonări de la 13 la 24 de luni, pro­cen­­tul este de 8% (faţă de 10%); b) pentru eşa­lonări de la 25 la 36 de luni, procentul este de 16% (faţă de 20%); c) pentru eşa­lo­nări de la 37 la 48 de luni, procentul este de 24% (faţă de 30%); d) pentru eşalonări de la 49 la 60 de luni, procentul este de 32% (faţă de 40%) .

Cuantumul garanţiilor constituite se modifică şi pentru cererile aflate în curs de so­lu­ţionare în situaţia în care există un acord de principiu. În situaţia în care bunu­rile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, garanţiile constituite trebuie să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum şi sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării, plus un procent de până la 32% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare.

Condiţii de menţinere a eşalonării la plată

Printre condiţiile de menţinere a eşa­lonării la plată se  vor numără şi: achitarea diferenţelor de obligaţii fiscale stabilite prin declaraţii rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaraţiei; achitarea, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, a obligaţiilor stabilite în acte administrative ce au fost suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004 şi pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării deciziei de eşalonare la plată.

Alte precizări

Contribuabilul poate plăti anticipat, par­ţial sau total, sumele cuprinse în graficul de eşalonare la plată. În acest caz, contri­bua­bi­lul notifică organului fiscal, prin cerere, in­ten­ţia de a stinge anticipat aceste sume. În cazul achitării anticipate parţiale, organul fis­cal competent înştiinţează contribuabilul, până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare, cu  privire la stingerea sumelor datorate în contul următoarelor rate de eşalonare aprobate până la concurenţa cu suma achitată.

În situaţia în care se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la pla­tă, organul fiscal competent reface grafi­cul de eşalonare, din oficiu, până la urmă­to­rul termen de plată a ratelor, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate. Pe perioada eşalonării la plată, penalităţile de întâr­ziere, aferente obligaţiilor fiscale eşalonate, se amână la plată prin decizie care se comunică contribuabilului odată cu decizia de eşalonare la plată. În situaţia în care se finalizează eşalonarea la plată şi au fost respectate condiţiile de eşalonare, penalităţile de întârziere şi majorările de întârziere amânate la plată se anulează prin decizie a organului fiscal.

Anularea penalităţilor se aplică şi eşalonărilor existente în curs la data intrării în vigoare a acestor prevederi legale (5 septembrie 2011). În acest regim se include şi un procent de 50% din majorările de întârziere corespunzător componentei de penalitate din conţinutul acestora, aferente obligaţiilor fiscale eşalonate. În acest caz, organul fiscal, în termen de cel mult 15 zile de la data primului termen din graficul  de eşalonare, reface graficul de eşalonare pe care îl comunică contribuabilului. Până la data refacerii graficului de eşalonare, ratele datorate sunt cele din graficul de eşalonare existent.