Minimis-ul agricol, termeni, obligații și condiții


• agricultorii care au înregistrat pagube din cauza fenomenelor meteo nefavorabile, în perioada ianuarie – august 2014, vor primi ajutoare de minimis, în funcţie de cultura afectată, până la 1.200 de lei pe hectar

Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) sumele totale alocate de Ministerul Agriculturii în acest sens depăşesc 28 de milioane de lei. „Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute în prezenta hotărâre sunt de 28,229 milioane lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015”, se arată în documentul citat. Proiectul de act normativ mai prevede „cuantumul maxim al sprijinului financiar este de 335 lei/ha pentru culturile de grâu, porumb, sorg, floarea-soarelui, rapiţă, orz, secară, triticale, ovăz, soia şi orzoaică, de 610 lei/ha pentru legume în câmp şi pepeni, cartofi – 700 lei/ha, plantaţii pomicole – 1.200 lei/ha, plantaţii viticole – 500 lei/ha, sfeclă de zahăr – 400 lei/ha, lucernă, muştar şi tutun – 250 lei/ha, căpşuni – 300 lei/ha şi culturi în spaţii protejate – 610 lei/ha”. Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt întreprinderi / întreprinderi unice definite care exploatează culturi agricole/culturi în spaţii protejate/plantaţii pomi­cole/viticole, şi care depun cereri de ajutor în baza prezentei hotărâri, în calitate de producători agricoli per­soane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale sau de producători agricoli per­soane juridice, precum şi oricăror forme asociative cu / sau fără personalitate juridică constituite conform legii. De asemenea, valoa­rea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi / întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
Banii se plătesc întreprinderilor într-o singură tranşă, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie să depună cererea de ajutor minimis însoţită de următoarele documente, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) copie a certificatului de producător/copie a atestatului producător;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2014 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
f) copie a procesului-verbal de constatare a pagubelor. Documentele sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

Posting....