La 1 martie, APIA dă startul campaniei pentru depunerea cererilor de plată


De Mărțișor, țăranii pot solicita sprijin în cadrul cererilor unice următoarele scheme de plăți/măsuri: plăți directe și ajutoare naționale tranzitorii (plata pentru tineri fermieri, schema de sprijin cuplat, sche­ma simplificata pentru micii fermieri, ANT – vegetal si zoo­tehnic), măsuri compensatorii de dezvoltare rurală (Agromediu și climă, Agricultură ecologică, Plăți pentru zonele care se con­fruntă cu constrângeri naturale, Agromediu PNDR 2013), sche­me de plată în zootehnie.
Actele necesare: copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ pașaport/certi­fica­tul de înregistrare la oficiul regis­trului comerțului/ certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de datele de identificare, res­pectiv carte de identitate/ buletin de identitate/pașaport și procura notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegație de împu­ter­nicire (în cazul persoanelor juridice) semnată și ștampilată; dovada deținerii unui cont ban­car activ pe teritoriul României; documentele care fac dovada utilizării terenului conform art. 5 din Ordinul MADR nr. 619/2015; documentele care fac dovada utilizării pajiștilor permanente conform Ordinului MADR nr. 619/2015; documentele care fac dovada utilizării terenurilor agri­cole aparținând ADS, conform Ordinului MADR nr. 619/2015; documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole apar­ținând ADS, conform Ordinului MADR nr. 619/2015.
La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, trebuie pre­zen­tate documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere. Altfel, conform legislației în vigoare, cererile de plată nu sunt eligibile.
Documentele pentru dovedirea cali­tății de fermier activ: fermierii persoane fizice, care se înregistrează la Oficiul Na­țional al Registrului Comerțului ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice, pentru dovedirea calității de fermier activ, pentru asigurarea trasabilității parcelelor și, după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, depun inițial cererea unică de plată ca persoana fizică. După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi indivi­duale întreprinderi familiale sau ca per­soane juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploa­tației, în condițiile prevăzute la art. 28 din OUG nr. 3/2015, cu modificările și com­pletările ulterioare, până la data limită de depunere a cererii unice de plată; per­soa­nele fizice care nu au optat pentru îns­crierea la ONRC ca persoane fizice auto-rizate, întreprinderi individuale, întreprin­deri familiale sau ca persoane juridice prezintă dovezile verificabile pentru dove­direa condițiilor prevăzute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu mo­di­ficările și completările ulterioare; per­soa­nele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 de euro și care sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă sau actul de înființare/actul constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, după caz; persoanele juridice care au be­ne­ficiat în anul anterior de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 de euro și nu au cod CAEN pentru activitate agricolă, prezintă la APIA dovezile verifi­cabile pentru dovedirea condițiilor prevă­zute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare. din care să reiasă veniturile to­tale și cele obținute din activități agricole (co­piile situațiilor financiare anuale de­puse la ANAF); persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăți di­recte care depășesc cuantumul de 5.000 euro și nu sunt înregistrate la ONRC sau din ale căror acte de înființare/act consti­tu­tiv/statut/regulament de organizare și funcționare al stațiunii de cercetare și a celor aflate în subordinea universităților nu reiese activitatea agricolă (licee agri­cole, universități, stațiuni de cercetare agri­­colă, unități de cult etc.) prezintă la APIA: a) bilanțul contabil conform Legii 82/1991 a contabilității; b) jurnalul de ve­nituri și cheltuieli; c) contul de execuție a bugetului instituției publice și al activită­ți­lor finanțate integral sau parțial din ve­ni­turi proprii. Dovezile verificabile privind în­de­plinirea condițiilor de fermier activ pen­tru persoanele fizice/juridice se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată și nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2018.
După caz, fermierii mai pot avea ne­voie de următoarele acte: dacă sunteți re­prezentați la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta va prezenta docu­men­tul de împuternicire valid (procură no­tarială de împuternicire pentru per­soa­nele fizice și delegația de împuternicire pentru persoanele juridice) și copiile Cl/B1 ale titularului de cerere și împuter­ni­citului (împuternicitul înlocuiește titularul cererii doar în scopul și pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea); documentele specifice schemei/măsurii solicitate, în cazul în care acestea trebuie depuse odată cu cererea unică de plată; copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau ade­verință eliberată de către medicul vete­ri­nar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrisă în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată pentru proprietarii de pajiști permanente.
Documente pentru accesarea măsu­rilor compensatorii de dezvoltare rurală: în cazul în care solicitați sprijin pentru pachetul 5 – agricultură ecologică din Măsura 214 – Plăți de agro-mediu sau pen­tru pachetele din Măsura 11 – Agri­cul­t­ura ecologică (submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metode de agricultura eco­logică și submăsura 11.2 – Sprijin pen­tru menținerea practicilor de agricul­tură ecologică): copia după contractul în­cheiat de către solicitantul sprijinului și organismul de control și copia după fișa de înregistrare în agricultura ecologică a solicitantului de sprijin cu registrul par­ce­lar aferent — se prezintă odată cu ce­re­rea unică sau cel târziu până la termenul de depunere 15 mai 2017); în cazul în care solicitați pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice din Măsura 10 – Agro-mediu și climă trebuie să depuneți următoarele documente: certificatul oficial de calitate a seminței, factura de achiziționare a seminței care să includă următoarele informații: hibridul, soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tar­div și timpuriu/semi-timpuriu) și canti­ta­tea de sămânță achiziționată și certificatul oficial de calitate și conformitate al furni­zo­rului/producătorului – se prezintă odată cu cererea unică sau cel târziu până la ter­menul 15 mai 2017; în cazul în care solicitați pachetul 8 – creșterea ani­ma­lelor de fermă din rase locale în pericol de abandon din Măsura 10 – Agro-mediu și climă trebuie să depuneți: adeverință eli­be­rată de asociația care conduce regis­trul genealogic al rasei solicitate la plata — se prezintă odată cu cererea unică sau cel târziu până la termenul limită de depunere a acesteia.
Dacă utilizați apa pentru irigații trebuie să prezentați odată cu depunerea cererii (cel târziu până la termenul limită de depunere a cererii) documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigații.

Schemele de plată în sectorul zootehnic

Documente specifice funcție de schema de sprijin solicitată:
I. Ajutor național tranzitoriu — sche­ma decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte (ANT 7)
1.1 fermierii neînregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 și care nu au obținut un drept la plată pentru perioada de referință 01.04.2015 – 29.02.2016: co­pie de pe cel puțin un contract cu un cum­părător, valabil pe o perioada de minimum 6 luni, însoțită de copii de pe cel puțin o factură sau de pe cel puțin o filă din carnetul de comercializare a produ­se­lor din sectorul agricol din perioada de referință 01.03.2016 – 28.02.2017, pentru producătorul care efectuează livrare de lapte; copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzare directă a lap­telui; copie de pe avizul de însoțire a măr­fii și de pe dispoziția de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat în perioada de referință 01.03.2016 – 28.02.2017, pentru produ­că­torul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indife­rent de forma de organizare juridică; copie de pe factură /bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui în perioada de referință 01.03.2016 – 28.02.2017 pentru PFA, 11, IF și SC.
1.2 fermierii înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte, care nu au solicitat (ANT 7) în anii de cerere 2013 – 2016: copia de pe dovada de înre­gistrare a solicitantului în sistemul de ad­ministrare a cotelor de lapte, precum și a cantităților de lapte livrate și/sau vândute direct în anul de cotă de referință.
II. Ajutor național tranzitoriu – sche­ma decuplată de producție, specia bo­vine, în sectorul carne (ANT8): copie de pe pașaportul fiecărui animal pentru care se solicită această schemă/copie de pe documentele care atestă ieșirile din efectiv pentru fiecare animal pentru care se solicită această schemă, după caz, în situația exploatațiilor înființate în perioada 01.03.2016 – 28.02.2017 și/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii anteriori.
III. Sprijin cuplat, acordat fermierilor activi, în funcție de efectivul de animale determinate / kg gogoși crude deter­mi­na­te solicitat/e de beneficiar, din urmă­toarele categorii:
Bivolițe de lapte: copia de pe pașa­portul fiecărei bivolițe de lapte, adeverință eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Regis­tru­lui Genealogic al rasei prin care se con­fir­mă înscrierea bivolițelor, pentru care se solicită sprijin cuplat, în Registrul genea­logic al rasei, avizată de ANZ, după caz.
Ovine reproducție: adeverință elibe­rată de asociația/agenția acreditată pen­tru înființarea și menținerea Regis­trului Genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea femelelor ovine și/sau a ber­be­cilor de reproducție, pentru care se soli­cită sprijin cuplat, în Registrul genealogic al rasei, avizată de ANZ, după caz.
Ovine producție: copie certificat de origine care atestă că berbecul este din rasa specializată.
Caprine reproducție: adeverință eli­be­rată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Regis­tru­lui Genealogic al rasei, prin care se con­firmă înscrierea femelelor caprine și/sau a țapilor de reproducție, pentru care se solicită sprijin cuplat, în Registrul genea­logic al rasei, avizată de ANZ, după caz.
Caprine producție: copie certificat de origine care atestă că țapul este din rasa specializată.
Taurine din rase de carne și metișii acestora: copie de pe pașaportul fiecărei vaci din rase de carne și vaci metise cu rase de carne pentru care se solicită SCZ, pentru taurul din rase de carne și tineretul mascul/femel din rase de carne și metis cu rase de carne, existent în exploatație la data depunerii cererii, copia pașaportului fiecărui animal; pentru taurul din rase de carne și tineretul mas­cul/femel din rase de carne și metis cu rase de carne, care nu este prezent în exploatație la data depunerii cererii, copia documentului care atestă ieșirea fiecărui animal din exploatație, conform preve­de­rilor Ordinului ANSVSA nr. 40/2010, cu mo­dificările și completările ulterioare; pentru taurul din rase de carne, vaca din rasa de carne și vaca metisă cu rasa de carne, adeverință eliberată de asocia­ția/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei, care certifică înscrierea în Registrul genealogic al rasei, avizată de către ANZ după caz; pentru toate animalele pentru care se solicită sprijin cuplat-categoria tau­rine din rase de carne și metișii aces­tora, adeverință eliberată de asocia­ția/agen­ția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei, care certifică rasele de carne și metișii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine. Buletinele de însămânțări artificiale/adeverințele de montă naturală, avizată de către ANZ după caz.
Vaci de lapte: copie de pe pașapor­tul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită SCZ; adeverință eliberată de aso­ciația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea vacilor de lapte, pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei, avizată de ANZ, după caz; pentru livrarea sau vânzarea directă a laptelui și produ­selor lactate: copie de pe cel puțin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoțită de copii de pe cel puțin o factură fiscală sau de pe cel puțin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectu­ează livrare de lapte; copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a pro­du­se­lor din sectorul agricol pentru producătorul persoana fizică ce efectu­ează vânzare directă a laptelui și a produselor lactate; copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică: copie de pe factura fiscală/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui și a produselor lactate pentru PFA, II, IF și SC.
Viermi de mătase: copia contractului de livrare cu o unitate de procesare/un operator din domeniu.
Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală trebuie să utilizați codurile IPA-Online incluse în tabelul nr. 9 din Anexa nr. 2 la Ordinul privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2017 (numerotate de A1 la A64).
Declarațiile în sectorul zootehnic se depun la centrele județene/locale APIA. Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de plată/ajutoarelor naționale trebuie să depuneți anual, la APIA, ce­re­rea unică de plată și să respectați condi­țiile de eligibilitate conform legislației co­munitare și naționale. În cazul măsurilor 10, 11 și 214, trebuie să respectați și cerințele specifice pachetelor solicitate la plată și cerințele de bază conform Planului Național de Dezvoltare Rurală. Se poate depune o singură cerere, chiar dacă dețineți suprafețe de teren în diferite localități sau județe. Completarea declarației de suprafață se realizează electronic, folosind aplicația IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Puteți accesa această aplicație folosind contul de utilizator ID-ul unic de înregistrare și parola codul numeric personal la prima logare în sistem (dacă nu ați modificat deja anul trecut parola alocată).