Istoria trăită de noi: Primăvara de la Praga


– acum 45 de ani, Europa fierbea –


În noaptea de 20/21 august 1968, procesul politic, cunoscut sub numele de „primăvara de la Praga”, a fost întrerupt. Trupe din armatele Uniunii Sovietice, Poloniei, R.D. Germane, Ungariei şi Bul­ga­riei, toate ţări membre ale Tratatului de la Varşovia, au pus capăt unui fe­nomen politic ce reuşise să impre­sioneze lumea occidentală civilizată şi să pună pe gânduri conducerile statelor socialiste aflate în sfera de influenţă a U.R.S.S. După înăbuşirea revoltei din Ungaria (1956) de către U.R.S.S., se părea că soarta statelor din blocul sovie­tic era pecetluită, nimeni şi nimic nu le mai putea opri din „drumul lor nestăvilit către zorii luminoşi ai comunismului”. Cu toate acestea, la începutul anului 1968, un stat mic din centrul Europei începea să dea semne de nesupunere vădită faţă de „marele prieten” de la răsărit, sfi­dând „doctrina  Brejnev” (a suveranităţii limitate) prin organizarea de proteste ale sindicatelor, demons­traţii studenţeşti, luări de atitudine din partea presei, toate având ca obiectiv solicitarea de reforme economice şi sociale, libertatea cuvân­tului, a presei, a întrunirilor şi a religiei, dar şi reforme politice, constând, în principal, în libertatea de acţiune pentru cele patru partide necomuniste existente în Cehoslovacia, căci despre această țară este vorba. De menţionat faptul că primul pas, în acest sens, îl făcuse România, care, la începutul anilor 60, era considerată figura cea mai specta­culoasă din Estul comunist, deoarece, pe lângă evidenta distanţare ideologică faţă de Moscova, evoluase către o politică de invidiat, dublată de acorduri comerciale cu statele vest-europene care promiteau mult.

Pe fondul înrăutăţirii climatului politic şi social din Cehoslovacia, primul-secretar al Partidului Comunist Cehoslo­vac (PCC), Antonin Novotny, este înlo­cuit cu Alexsander Dubček, primul ocupând în continuare funcţia de preşe­dinte al republicii. La scurtă vreme, pre­siu­nea reformiştilor din PCC îl obligă pe Novotny să demisioneze şi din funcţia de preşedinte al ţării, fiind înlocuit cu Ludvig Svoboda.

În ciuda faptului că URSS şi acoliţii săi, în urma numeroaselor întâlniri bila­terale, solicitaseră Cehoslovaciei să re­vină la „modelul unic” de socialism şi să renunţe la teoria „socialismului cu faţă umană”, conducerea PCC şi-a urmat drumul pe care pornise, determinându-l pe ministrul de externe al URSS, Andrei Gromîko, să declare, la 6 mai 1968; „Se dezlănţuie contrarevoluţia, în cel mai bun caz este a doua Românie, iar aceasta înseamnă deja destrămarea completă a Tratatului de la Varşovia”.

La 13 august 1968, Leonid Brejnev, conducătorul URSS, într-o convorbire telefonică purtată cu Alexander Dupcek, face o ultimă încercare de rezolvare a pro­blemei, cerându-i insistent lui Dub­ček să ia măsuri ferme pentru revenirea Cehoslovaciei la starea de normalitate, încheind patetic „dragă Saşa, e ultima şansă de a salva situaţia”. Ca urmare a lipsei de reacţie din partea conducerii Cehoslovaciei, în noaptea de 20/21 august 1968, o coaliţie de state din blocul comunist (repet: URSS, Polonia, RDG, Ungaria şi Bulgaria) invadează şi ocupă statul cehoslovac, arestează conducerea acestuia şi încearcă să impună un nou guvern.

Datorită reacţiei şi protestelor vehe­mente ale opiniei publice internaţionale şi ale poporului cehoslovac,  nereuşind să numească un guvern marionetă, URSS îşi retrage trupele din Cehoslo­vacia în cursul nopţii de 11/12 septem­brie 1968, instalând, totuşi, în această ţară „iarna… primăverii de la Praga”. Abia în anul 1989, în urma Revoluţiei de catifea, poporul cehoslovac pune în prac­tică obiectivele şi năzuinţele formu­late în 1968, înscriindu-se în rândul sta­telor est-europene dornice de un parcurs democratic în evoluţia lor politică, economică şi socială.

La Bucureşti, evenimentele din Ce­ho­slovacia au fost receptate cu profundă indignare de majori­tatea populaţiei, ca şi de către conducerea sta­tului, care şi-a exprimat „surprinderea şi dezacordul faţă de intervenţia militară în Cehoslo­vacia”. Un fapt poate mai puţin cunoscut este acela că la începutul lunii august, Ceauşescu fusese informat de DIE că trupele Tratatului de la Varşovia vor in­vada Cehoslovacia şi sfătuit să anuleze vizita pe care urma să o efectueze acolo. Ceauşescu, nu numai că n-a renunţat, dar a declarat: „Mă duc să-l previn pe Dubček…” Nota era pe două pagini, în limba rusă. „O dau personal lui Dubček”. La revenirea din vizita efec­tuată în perioada 15-17 august 1968, Ceaușescu a spus: „Dubček nu a luat în serios informaţia… Ăsta nu ştie nimic, dar nici nu crede!”

În urma adunării populare spontane desfăşurată în București în ziua de 21 august 1968, în cadrul căreia N. Ceau­şescu a rostit un discurs fulminant, atât el cât şi România au câştigat respectul lu­mii întregi, bucurându-se de un gene­ros val de simpatie, inclusiv din partea sta­telor capitaliste dezvoltate. Din pă­cate, doar după trei ani, Ceau­şes­cu îşi va dezvălui tendinţele autocrate, intole­rante şi capricioase, care mai târ­ziu vor deveni dominante şi vor constitui imbol­dul ce va determina poporul român să-l înlăture de la putere în decembrie 1989.