În Dosarul Căminului de Bătrâni Bălcești: Păsat îl face „penibil” pe primarul Curelaru


„Consiliul Județean Vâlcea a luat act de pozițiile publice exprimate în mass-media de persoane cu angajamente politice cu privire la Căminul pentru persoane vârstnice din orașul Bălcești. Dat fiind faptul că actualul primar al acestei localități, Curelaru Ion evită să prezinte documentele ce pot clarifica situația dificilă în care se află acum Căminul pentru a ascunde erorile deciziilor sale administrative, pentru in­for­marea corectă a cetățenilor, prezentăm istoricul acțiunilor întreprinse de Primăria Bălcești, mi­nisterele de resort și Consiliul Județean Vâlcea:
06.05.2011 – Consiliul Local Bălcești adoptă Hotărârea nr.42 care, la punctele 8 și 9 aprobă asumarea Consiliului Local al orașului Bălcești a finanțării costurilor de capital, precum și plata datoriilor rezultate prin preluarea patrimoniului unității sanitare desființate din Bugetul orașului Bălcești, dar nu din sumele primite prin Program;
12.05.2011 – Consiliul Local Bălcești for­mulează și înaintează cererea de finanțare către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale;
04.07.2011 – Consiliul Local Bălcești în cali­tate de contractor și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în calitate de autoritate finan­țatoare prin Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Vâlcea semnează contractul de finan­ța­re nr. 10133 pentru perioada 04.07.2011-31.12.2013, exclusiv pentru asigurarea funcțio­nării Căminului;
29.01.2014 – Consiliul Local Bălcești și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale semnează Actul Adițional nr. 1 la contractul nr. 10133 care modifică durata de la 01.01.2014 la 28.02.2014;
03.03.2014 – Consiliul Local Bălcești și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale semnează Actul Adițional nr. 2 la contractul nr. 10133 care modifică durata de la 32 luni la 52 luni, valoarea contractului de finanțare de 2.963.100 lei ajungând la 3.996.642 lei;
17.03.2015 – Consiliul Județean Vâlcea a trans­mis Ministerului Muncii adresa nr. 3786 prin care a solicitat prelungirea perioadei de finan­țare a Programului de interes național “Dezvol­ta­rea rețelei națională de cămine pentru persoane vârstnice”;
16.04.2015 – Consiliul Județean Vâlcea a retransmis Ministerului Muncii Familiei și Pro­tec­ției Sociale adresa nr. 3786 prin care a solicitat prelungirea perioadei de finanțare a Programului de interes național “Dezvoltarea rețelei națională de cămine pentru persoane vârstnice” și a obținut acordul Ministerului care a înaintat spre aprobare către Guvernul României prelungirea perioadei prin Hotărâre de Guvern;
05.05.2015 – Consiliul Județean Vâlcea a comunicat Căminului pentru persoane vârstnice Bălcești demersurile făcute către Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale;
08.12.2015 – Primăria orașului Bălcești so­licită prin adresa nr. 18056 preluarea Căminului pentru persoane vârstnice de către Consiliul Județean Vâlcea cel mai târziu la 01.01.2016 arătând că domnul primar Curelaru Ion a pus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Bălcești din luna decembrie 2015 proiect de Hotărâre pentru desființarea respectivei instituții începând cu 01.01.2016;
14.12.2015 – Consiliul Județean Vâlcea a tri­mis Ministerului Muncii Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice adresa nr. 22181 prin care solicită continuarea funcționării Căminului cu fonduri asigurate prin același program ca până acum;
15.12.2015 – Consiliul Județean Vâlcea a comunicat Căminului pentru persoane vârstnice Bălcești și primăriei Bălcești răspunsul Ministe­rului Muncii Familiei și Protecției Sociale;
04.01.2016 – Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a răs­puns prin adresa nr. 4261 informând că se anali­zează care sunt cele mai bune soluții de finanțare. În același material se arată că auto­ritățile locale și-au asumat funcționarea Căminu­lui din surse proprii după expirarea contractului inițial;
08.01.2016 – ținând cont de legislația care reglementează preluarea Căminului de către consiliile județene, Consiliul Județean Vâlcea a transmis Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea (DGASPC) o solicitare ce prevede efectuarea analizei studiului de impact financiar până la cel târziu la 12.01.2016;
12.01.2016 – DGASPC înaintează Consi­liu­lui Județean Vâlcea rezultatul studiului de impact;
26.01.2016 – motivând prin existența Cen­tru­lui de Asistență Medico-Socială Lădești, Con­si­liul Județean Vâlcea solicită Ministerului Să­nă­tății un punct de vedere cu privire la preluarea Că­minului pentru persoane vârstnice Bălcești de că­tre Centrul Lădești, pentru această acțiune fiind necesar conform HG nr. 412/2003 Art. 2, Alin. (1) avizul Ministerului Sănătății și al Minis­te­rului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
27.01.2016 – Consiliul Județean Vâlcea a co­mu­nicat Căminului pentru persoane vârstnice Bălcești și primăriei Bălcești demersurile între­prinse;
29.01.2016 – Curelaru Ion, primar al ora­șu­lui Bălcești solicită verbal în ședința Consiliului Județean Vâlcea, fără nicio motivație defalcată a cheltuielilor necesare, suma de 1 milion de lei pen­tru rezolvarea situației Căminului din Bălcești;
02.02.2016 – Consiliul Județean Vâlcea înaintează către Instituția Prefectului Vâlcea toată documentația cu privire la situația Căminului pentru persoane vârstnice Bălcești;
Din datele prezentate în acest material rezultă în mod evident următoarele:
1.Primăria Bălcești, prin primar Curelaru Ion și-a asumat prin Hotărâre de Consiliu Local sus­ținerea cheltuielilor Căminului pentru persoane vârstnice din Bugetul propriu al Primăriei Bălcești, angajând acest Buget la cheltuieli pe care nu le putea susține, apoi a inițiat proiect de Hotărâre pentru desființarea Căminului fără conștientizarea termenelor de primire a avizelor pentru preluarea acestuia de către Consiliul Județean Vâlcea prin DGASPC.
2. Primarul Curelaru Ion a încheiat un con­tract doar între Primăria Bălcești și Ministerul Muncii, fără consultarea direcțiilor de specialitate din Consiliul Județean Vâlcea, nu a uzat de toate pârghiile administrative pentru a rezolva situația dificilă a Căminului, așteptând 9 luni adoptarea Hotărârii de Guvern, a acționat tardiv și nu a iden­tificat soluția cea mai bună pentru funcțio­na­rea Căminului pe termen lung. Mai mult, Cu­re­laru Ion avea obligația să cunoască faptul că solicitările pentru sume de bani se fac în scris, cu indicarea fiecărei cheltuieli înglobată în suma totală.
3.Consiliul Județean Vâlcea a întreprins ime­­diat după ce a fost semnalată problema Că­mi­nului toate demersurile pentru continuarea pro­gramului de finanțare din fonduri guverna­men­tale și apoi pentru preluarea acestuia de că­tre DGASPC
Considerăm penibilă și neconstructivă re­pre­zentația cu scop electoral dată în ședința Con­siliului Județean Vâlcea de primarul Cure­laru Ion și îl invităm să onoreze încrederea pe care i-au acordat-o cetățenii orașului Bălcești prin identificarea soluțiilor la problemele apărute și nu prin atitudini populiste specifice cam­pa­niilor electorale”.
Departamentul comunicare
al Consiliului Județean Vâlcea