În atenţia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale – contractare 2020


In conformitate cu dispozitiile Ordinului nr.1011/709/2020 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și pentru stabilirea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Co-V2, respectiv:Casele de asigurări de sănătate pot stabili și alte termene de contractare, în funcție de necesarul de servicii medicale, de medicamente și unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale în ambulatoriu, în limita fondurilor aprobate fiecărui tip de asistență.”
Casa de Asigurări de Sănătate Valcea stabileşte  ca perioadă de contractare cu furnizori noi care doresc acest lucru, intervalul  16-30.06.2020.Toţi furnizorii interesaţi vor depune cererile însoţite de documentele necesare contractării până la data de 17 iunie 2020. Atragem atenţia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale că nerespectarea acestui termen duce la neîncheierea contractelor cu furnizorii respectivi.
1.Documente OBLIGATORII NECESARE încheierii ACTELOR ADITIONALE/contractelor CONFORM H.G. nr. 140/2018 PENTRU APROBAREA CONTRACTULUI-CADRU privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2018-2019, cu modficarile si completarile ulterioare:
• dovada de evaluare a furnizorului valabila la data încheierii contractului;
• contul deschis la trezoreria statului sau la banca;
• codul de inregistrare fiscala – codul unic de inregistrare sau codul numeric personal (copie buletin/carte de identitate), dupa caz;
• dovada asigurarii de raspundere civila în domeniul medical pentru furnizor, valabila la data încheierii contractului;
• dovada asigurarii de raspundere civila în domeniul medical pentru personalul care îsi desfasoara activitatea la furnizor într-o forma prevazuta de lege si care urmeaza sa fie înregistrat în contract si sa functioneze sub incidenta acestuia, valabila la data încheierii contractului;
• cererea/solicitarea pentru intrare în relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate;
• dovada acreditarii/inscrierii in procesul de acreditare, conform prevederilor art.7 alin.(5) din Legea nr.185/2017 pentru categoriile de furnizori prevazute la art.191^1 din HG 438/28.05.2020 privind completarea HG 140/2018.
a) furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară – cu excepția cabinetelor medicale care sunt organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică de medicină fizică şi de reabilitare – cu excepția cabinetelor medicale care sunt organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare;
c) furnizorii de servicii de medicină dentară – cu excepția cabinetelor medicale care sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998,, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) furnizorii de investigații medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală și medicină nucleară;
e) unitățile sanitare cu paturi, inclusiv sanatoriile și preventoriile;
f) unităţile specializate private care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat;
g) furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
h) furnizorii de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu;
i) furnizorii care fabrică dispozitive medicale la comandă, precum și pentru furnizorii care desfășoară atât activitate de comercializare a dispozitivelor medicale cât și de fabricare a dispozitivelor  medicale la comandă.”
(2) Documentele prin care se face dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare se transmit/se depun la casele de asigurări de sănătate până cel târziu la data de 15 iunie 2020
2.DOCUMENTELE SPECIFICE PE DOMENII DE ASISTENTA MEDICALA PREVAZUTE DE Ordinul MS/CNAS 397/836 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului cadru cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentele necesare încheierii contractelor se transmit EXCLUSIV în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

CALENDAR DE CONTRACTARE 2020

DEPUNEREA ŞI ÎNREGISTRAREA CERERILOR DE CONTRACTARE: 16-17.06.2020, ÎNTRE ORELE 08.00 – 15.00.
VERIFICAREA  ELIGIBILITATII DOCUMENTELOR TRANSMISE IN FORMAT ELECTRONIC : 18.06.2020
AFIŞAREA LISTEI CU DOSARELE RESPINSE LA CONTRACTARE:18.06.2020,, LA SEDIUL CAS VALCEA ŞI PE WEBSITE-UL CAS VALCEA : WWW.CASVL.RO , ORA 16.30.
DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR: 19.06.2020, ÎNTRE ORELE 8.00-12.00,  LA REGISTRATURA CAS VALCEA.
AFISAREA REZULTATELOR PRIVIND SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR: 19.06.2020, ORA 16.30,  LA SEDIUL CAS VALCEA ŞI PE WEBSITE-UL CAS VALCEA WWW.CASVL.RO.
INCHEIEREA CONTRACTELOR: 22.06-30.06.2020.
NERESPECTAREA TERMENELOR PREVAZUTE IN CALENDARUL DE CONTRACTARE SI A PROGRAMARILOR STABILITE, NU ATRAGE RASPUNDEREA CAS VALCEA SI DUCE LA NEINCHEIEREA CONTRACTELOR DE SERVICII MEDICALE.