ANUNȚ CONTRACTARE IUNIE 2023


În atenția
FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE

Având în vedere:
• dispozițiile art. 258 și 259 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu completările și modificările ulterioare,
Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,
Ordinul comun MS/CNAS nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,
• Adresa Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. P4923/31.05.2023
Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea derulează, în cursul lunii iunie 2023, proces de contractare pe toate domeniile de asistență medicală, data limită de finalizare a procesului de contractare fiind 30.06.2023.
Contractele încheiate vor avea valabilitate începând cu data de 1 iulie 2023 până la data de 31 decembrie 2023, putând fi prelungite prin acordul părților pe toată durata de valabilitate a Hotărârii de Guvern nr. 521/2023.
Documentele solicitate în procesul de contractare și condițiile de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale sunt cele prevăzute în reglementările H.G. nr. 521/2023 și Normele metodologice de aplicare a acesteia.
Procesul de contractare vizează următoarele domenii de asistență medicală:
1.Asistenţa medicală primară
2.Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice
3.Asistenţa medicală de medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu
4.Asistenţa medicală dentară
5.Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice
6.Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
7.Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat
8.Îngrijiri medicale la domiciliu
9.Îngrijiri paliative la domiciliu
10.Asistenţa medicală de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii şi preventorii
11.Medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
12.Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu
Procesul de contractare se derulează pe parcursul lunii IUNIE 2023, fiind stabilit următorul calendar de contractare:

Informații privind procedura de depunere a documentelor necesare încheierii contractelor pe domenii de asistenţă medicală, lista documentelor necesare pentru încheierea contractelor, precum si formularele tipizate, se regasesc pe site-ul institutiei, http://www.casan.ro/casvl/, secțiunea INFORMAȚII pentru FURNIZORI / Contractare – 2023.
Documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, pe adresele de email dedicate fiecăruia dintre domeniile de asistență mai sus menționate.
DIRECTOR GENERAL,

ec. Alin Costinel VOICULEȚ