Fonduri pentru prelucrarea şi comercializarea peştelui


Direcţia Generală Pescuit-Autoritatea de Management pentru POP (DGP-AM POP) a lansat o sesiune de primire a ce­re­rilor de finanţare pentru Măsura 2.3 – Prelucrarea şi co­mer­­cializarea peştelui. Prin implementarea acestei măsuri, DGP-AMPOP urmăreşte să obţină creşterea profitului cu până la 50% şi creşterea producţiei obţinute prin procesare până la 80%.

Solicitanţii eligibili sunt agenţi economici cu mai puţin de 750 de angajaţi sau o cifră de afaceri mai mică de 200 milioane de euro; care nu se regăsesc în Registrul debitorilor şi nu se află în situaţii litigioase cu DGP-AMPOP.

De asemenea, pentru a accesa aceste fonduri, agenţii economici trebuie să aibă cel puţin un specialist în acvacultură sau o persoană cu experienţă în domeniul acvaculturii de cel puţin 5 ani. Depunerea proiectelor se va face la sediile Compartimentelor Regionale, în intervalul 8.30-16.30, până la 11 mai 2013.

Suma alocată acestui apel pentru depunerea Cererilor de finanţare (valoarea totală nerambursabilă, fără TVA) este de 44.385.000 lei (echivalentul a 10.000.000 euro). Valoarea to­tală maximă a contribuţiei nerambursabile (FEP şi Buget na­ţional) pentru o cerere de finanţare este de 13.315.500 lei (echivalentul a 3.000.000 euro).

Contribuţia solicitantului este de minim: 40% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru microîntreprinderi, între­prin­­dere mică sau întreprindere mijlocie sau 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru o întreprindere mare, cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri mai mică de 200 milioane de euro.

Între activităţi eligibile, sunt: construirea de noi unităţi de procesare; extinderea şi modernizarea unităţilor existente; achiziţionarea de echipamente moderne pentru procesarea produselor şi a subproduselor; achiziţionarea de tehnologii noi şi metode de producţie inovatoare; achiziţionarea de mijloace de transport specializate pentru transportul peştelui şi al altor materii prime necesare procesării, precum şi al produselor din peşte; achiziţionarea de echipamente capabile să îmbunătă­ţească nivelul calităţii, siguranţei şi trasabilitatea produselor; chel­tuieli pentru construirea de depozite frigorifice pentru ma­teria primă şi depozitarea produselor şi subproduselor din peşte, precum şi a semiconservelor din peşte; construirea de ca­pacităţi de depozitare a peştelui şi a subproduselor din peşte, precum şi a conservelor din peşte; extinderea şi/sau mo­­derni­zarea capacităţilor de depozitare a peştelui, produ­selor şi sub­produselor din peşte, a conservelor şi semi­con­servelor din peş­te; achiziţionarea de instalaţii şi echipamente destinate exclusiv tratării, prelucrării şi comercializării deşeu­rilor de produse pes­că­reşti şi de acvacultură; achiziţionarea de echipamente pentru îmbunătăţirea siguranţei şi a condiţiilor de muncă; realizarea infrastructurii şi achiziţionarea de echipa­men­te care vor reduce impactul negativ asupra mediului (în spe­cial, prin îmbunătăţirea folosirii subproduselor şi a re­zi­duu­rilor); achiziţionarea de software şi sisteme de monitorizare pen­tru managementul unităţilor de procesare; prime de asig­urare a investiţiilor pentru perioada de implementare (exe­cu­ţie) a proiectului. Contractul de asigurare va prevedea în mod obligatoriu o clauză prin care beneficiarul asigurării este MADR – DGP – AMPOP; investiţii privind energia necon­ven­ţională (solară şi/sau eoliană) sunt eligibile în limita maximă a 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu condiţia ca energia astfel obţinută să fie folosită numai pentru activitatea de producţie ce face obiectul proiectului; achiziţionarea de teren, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operaţiunea în cauză şi respectă condiţiile stabilite prin HG 442/2009, cu modificările şi completările ulterioare.