Facilităţi pentru plătitorii contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contri­bua­bilii interesaţi că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611/24.08.2012, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare.

Potrivit acestui act normativ, deţi­nătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor şi persoanele juridice care au realizat încasări din comercializarea, în România, a medi­ca­mentelor, ca urmare a obţinerii dreptului de comercializare direct de la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor, respectiv de la persoana care a primit de la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă, direct sau indirect, dreptul de a transmite către terţi dreptul de comer­cializare a medicamentelor în Româ­nia care datorau contribuţia trimes­trială pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011 bene­ficiază de anularea penalităţilor de întârziere aferente creanţelor fis­cale principale, indiferent dacă împotriva actelor administrative fiscale sau titlurilor executorii prin care s-au stabilit acestea s-au exercitat ori nu căile de atac prevăzute de lege, dacă îndepli­nesc următoarele condiţii:

– declară şi achită integral contribuţia în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei (27.08.2012);

– achită în termenul de plată pre­văzut la art. 111 alin. (2) din Ordo­nan­ţa Guvernului nr. 92/2003 privind Co­dul de Procedură Fiscală, republi­cată, cu modificările şi completările ulterioare, dobânzile datorate pentru obligaţiile principale stabilite prin decizii emise de organul fiscal.

De asemenea, prevederile de mai sus se aplică în mod corespun­zător şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor principale prevă­zute mai sus.

Contribuabilii menţionaţi vor de­pune formularul 171 „Declaraţie pri­vind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări so­ciale de sănătate şi din bugetul Minis­terului Sănătăţii, pentru perioada cu­prinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011” prevăzut în Anexa nr. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Fi­nan­ţelor Publice nr. 1151/30.08.2012 publicat în Monitorul Oficial al Româ­niei, Partea I, nr. 629/01.09.2012, pen­­tru declararea şi plata contribu­ţii­lor trimestriale datorate pentru peri­oa­da cuprinsă între trimestrul IV al anu­lui 2009 şi trimestrul III al anului 2011.

Formularul 171 se depune în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 (27.08.2012) la organul fis­cal în a cărui evidenţă fiscală con­tri­buabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii, în for­mat hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.

Formularele 171 se găsesc la unităţile fiscale teritoriale şi se distri­buie la cerere contribuabililor intere­saţi.

Contribuţia se plăteşte în contul de venituri al bugetului Fondului na­ţio­nal unic de asigurări sociale de sănătate la organul fiscal competent.

Începând cu trimestrul IV 2012, calculul contribuţiei trimestriale se realizează potrivit formulei prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011.

Persoanele juridice prevăzute mai sus au obligaţia să depună la Casa Naţională de Asigurări de Sănă­tate lista actualizată a medicamen­telor pentru care se datorează con­tri­buţia trimestrială, până la 15 inclusiv a lunii următoare încheierii trimes­tru­lui pentru care se datorează contribuţia.

Posting....