De la începutul anului și până acum, 52 de vâlceni au cerut subvenția la tomate


După cum vă informam și în edițiile anterioare, subvenția sub formă de ajutor de minimis este acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro. Astfel, dacă inițial s-a anunțat că fiecare legumicultor va primi 3.000 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați de cultură, noul proiect prevede că valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este echivalentul în lei a 3000 euro/beneficiar/an. Banii se vor plăti fermierilor într-o singură tranșă.
Marin Cernătescu spune că, până la acel moment, Direcția Agricolă al cărei director este a primit 52 de astfel de cereri. Tot el reamintește ce fermieri pot lua ajutor de minimis pentru tomate în solar sau seră: legumicultorii eligibili pentru schema de minimis pentru cultura de roșii în spații protejate – solarii sau sere, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:să solicite ajutoare de minimis, conform prevederilor prezentei hotărâri; să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de 1000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa indicator format A3, dimensiuni 297 x 420 mm, pe care să se găsească inscripția ”Suprafață beneficiară a Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, în anul 2017, conform cererii din Registrul unic de la Direcția pentru agricultură a județului sau municipiului București”; să obțină o producție de 2 kg tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de 2000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafața prevăzută la litera b); să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul 2017.
În lista documentelor ce trebuie depusă la DAJ-uri, Cernătescu amintește: copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; copie a atestatului de producător; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică; dovadă cont activ bancă/trezorerie; adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2017 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;  declarație pe propria răspundere, conform modelului pe care îl găsiți la finele articolului.
Documentele prevăzute la a) şi c) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.
„ În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în Program, care se depun la fiecare dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti unde se găsește suprafața deținută. Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate.
Reprezentanții direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică înființarea culturii și începutul rodirii. Pentru obținerea sprijinului, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate și verificați au obligația să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, documente justificative care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate. Documentele justificative prevăzute sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea și valoarea producției de tomate comercializate.
Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, calculează, determină şi aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim. Dacă totalul sumelor, care se cuvin beneficiarului, dar nu mai puțin de 3.000 euro, se încadrează în plafonul maxim, respectiv echivalentul în lei a 15.000 euro/3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente, fiecare direcţie pentru agricultură judeţeană aprobă suma calculate. Solicitanții a căror sumă rezultată din calcul nu reprezintă echivalentul în lei a 3000 euro, nu sunt eligibili pentru prevederile prezentei hotărâri. După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare şi încarcă informaţiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat. Se interzice acordarea de ajutor de minimis în temeiul prezentei hotărâri solicitanților a căror suprafață de culturi de tomate în spații protejate este obținută prin divizarea unei exploatații existente la data de 1 ianuarie 2017!” insistă Cernătescu.