Ce trebuie să ştiţi despre sprijinul acordat producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate pentru anul 2013?


• perioada de depunere a cererilor pentru sprijinul acordat producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate pentru anul 2013 în perioada 10 iunie – 15 iulie 2013 se depun cererile de plată aferente anului 2013 în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate”, finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) • Solicitanţii trebuie să depună o cerere per beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute (cu cod de exploataţie înregistrat în RNE al ANSVSA), la centrul judeţean APIA pe a cărui raza teritorială se află exploataţia cu cel mai mare număr de animale • Documentul completează categoriile pentru care se acordă sprijin şi introduce şi noi condiţii pentru plata ajutorului • Decizia a fost aprobată de Guvern în 4 iunie a.c. modifică HG 796/2012, publicată în M.O. 544 din 3 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate


Domnule Pintea, de unde trebuie să începem cu explicaţiile referitoare la acest nou act normativ?

Vreau să încep prin a spune că actul normativ menţionat completează categoria taurine din rase de carne și metișii acestora cu vaci metise cu rase de carne și tauri din rase de carne. Potrivit documentului, definițiile au fost completate cu vaca din rasă de carne, vaca metisă cu rasă de carne și tauri din rasă de carne, astfel: vaca din rasă de carne – femela din specia taurine din rase de carne care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor; vaca metisă cu rasă de carne – femela din specia taurine, care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor, obținută din încrucișarea cu un taur din rasă de carne; tauri din rasă de carne – masculul din specia taurine, necastrat. Condiţii de acordare generale: exploataţiile sunt localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR 2007 – 2013; bovinele din exploataţiile pentru care beneficiarul solicită ajutor specific sunt identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE; deţin registrul individual al exploataţiei, actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000; bovinele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

Ce condiţii trebuie menţionate?

Condiţiile de acordare specifice fiecărei categorii de animale: pentru vacile de lapte: beneficiarii sunt înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul­tură cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vân­zări directe solicită ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete vaci de lapte inclusiv, pe beneficiar; vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific tre­buie menţinute pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor (16.07.2013-15.01.2014), la adresa exploa­taţiei/locaţiei menţionată în cerere; vacile de lapte pentru care se va solicita ajutorul specific au cel puţin un produs (viţel) identificat şi  înregistrat în RNE până la termenul limită de depunere al cererilor. Ajutorul specific pentru vaci de lapte se acordă anual.

Pentru bivoliţe de lapte: solicită ajutor specific pentru un efectiv de maxim 50 capete bivoliţe de lapte, pe beneficiar; bivoliţele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor (16.07.2013-15.01.2014) la adresa exploata­ţiei/locaţiei menţionată în cerere; bivoliţele de lapte pentru care se va solicita ajutorul specific au cel puţin un produs (viţel) identificat şi  înregistrat în RNE până la termenul limită de depunere al cererilor. Ajutorul specific pentru bivoliţe de lapte se acordă anual.

Pentru taurine din rase de carne: solicită ajutor specific pentru un efectiv total de ani­male de maxim 90 capete pe beneficiar. Cate­goriile de taurine sunt: vaci din rase de carne care nu au beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte; vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte; tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne; tauri din rasă de carne (deţin documente oficiale care atestă rasa de car­ne/metişii din rasele de carne; deţin documen­te care atestă  ieşirile din efectiv, după caz; animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploa­taţia acestora şi până în momentul ieşirii/ până la data depunerii cererii, după caz (pentru tau­ri­nele de carne existente în exploataţie la data depunerii); cererea va fi vizată de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, prin structurile sale teritoriale, pentru certificarea raselor de carne şi metişii acestora, prin verificarea datelor din certifi­catele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/adeverinţele de montă naturală. Verificările vor fi făcute conform manualului de procedură elaborat de Agenţia Naţională pen­tru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi aprobat de M.A.D.R.

Ajutorul specific pentru taurine din rase de carne se acordă: o singură dată pentru cate­goria de vârstă a animalului, pentru tineretul mascul şi/sau femel care are vârsta de maxi­mum 25 de luni la data ieşirii din exploataţie cuprinsă în perioada 01 august a anului calendaristic precedent – 15 iulie a anului în care se solicită ajutorul specific, respectiv maxim 25 de luni la data de 15 iulie a anului în care se solicită ajutorul specific, pentru tineretul existent în exploataţie;anual, pentru vaci din rase de carne şi pentru vaci metise cu rase de carne; o singură dată în viaţă, pentru taurii din rase de carne din specia taurine.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate mai sus menţionate precum şi nerespectarea cerințelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, identificarea şi înregis­trarea animalelor în cadrul schemelor şi măsu­rilor de sprijin pentru agricultori în România poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni mul­tia­nuale, în conformitate cu OMADR nr. 174/2013. APIA pune la dispoziţia beneficiarilor cereri pretipărite cu efectivul de animale pentru fiecare categorie înscris în RNE.

Despre cere, în sine…

Cererea, pentru a putea fi depusă, trebuie însoţită de următoarele documente: Docu­men­te generale – indiferent de tipul schemei pentru care solicită ajutor specific: copie a certifi­catu­lui de înregistrare de la oficiul registrului şi co­mer­ţului/a certificatului de înregistrare fis­cală/carte de identitate, după caz; copie de pe paşaportul fiecărui animal care trebuie să fie pe numele persoanei care solicită sprijinul, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veteri­nară şi pentru Siguranţa Alimentelor; dovada înregistrării în Registrul Unic de Identificare (RUI) al APIA (va fi eliberată de către angajaţii APIA odată cu cererea pretipărită); adeverinţa emisă prin proceduri SNIIA de către medicul veterinar de libera practică împuternicit, care atestă ca bovinele deţinute în exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de suprave­ghe­re, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia me­diului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi; copie document coordonate bancare.

Documente specifice în funcţie de schema de plată pentru care solicită ajutorul specific: pentru vaci de lapte  va depune şi dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de admi­nistrare a cotelor de lapte (va fi eliberată de către angajaţii APIA); pentru categoria taurine din rase de carne:pentru vaca de carne şi pentru taurul din rase de carne, copia certifi­catului de origine;pentru vaca metisă cu rasă de carne născută în România, copia buletinului de însămânţări artificiale al mamei/adeverinţa de montă naturală autorizată a mamei, pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne; pentru vaca metisă cu rasă de carne provenită din import copia bule­tinului de însămânțări artificiale/adeverinței de montă naturală a mamei, pe care să se mențio­neze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne și/sau copia pașaportului, în care să fie evidențiat codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne, după caz; pentru tinere­tul din rase de carne – copia certificatului de origi­ne; pentru tineretul metis – copia documentului din care să reiasă faptul că unul din părinţi este rasă de carne, respectiv, copia certificatului de origine al mamei sau copia buletinului de însă­mânţări artificiale/ adeverinţă de montă natu­rală; pentru categoria taurine din rase de car­ne, documentele care atestă ieşirile animalelor din exploataţie.

Unde sunt noutăţile?

În primul rând, s-a modificat vârsta pentru tineretul din rase de carne, respectiv maximum 25 de luni, având în vedere că rasele de carne sunt rase mai puțin precoce, fapt pentru care ele intră la reproducție mai târziu decât alte rase, se arată în nota de fundamentare a pro­iec­­tului de HG aprobat de Guvern. Mai exact, potrivit documentului, în cazul taurinelor de carne, sprijinul va fi acordat „o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, pentru tineretul mascul şi/sau femel care are vârsta de maximum 25 de luni la data ieşirii din exploataţie cuprinsă în perioada 1 august a anului calendaristic precedent – 15 iulie a anu­lui în care se solicită ajutorul specific, respectiv maxim 25 de luni la data de 15 iulie a anului în care se solicită ajutorul specific, pentru tineretul existent în exploataţie”.

Altceva?

Actul normativ precizează şi că, tot în cazul taurinelor de carne, „animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii/ până la data depunerii cererii, după caz”.

Sunt şi documente suplimentare?

Aşa cum am mai spus, pentru vaca din rase de carne, vaca metisă cu rase de carne și taurul din rase de carne s-au completat docu­mentele care însoțesc cererea cu copia certifi­catului de origine sau copia pașaportului, în care să fie evidențiat codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne. Potrivit documentului, pentru vaca metisă cu rasă de carne născută în România, este necesară copia buletinului de însămânțări artificiale al mamei/adeverinței de montă naturală autorizată a mamei, pe care să se menționeze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne, iar pentru vaca metisă cu rasă de carne provenită din import, trebuie ataşată cererii de sprijin copia pașaportului, în care să fie evidențiat codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne.

În plus, cererea ajutorului specific trebuie să fie însoţită de o adeverință emisă prin pro­ce­duri SNIIA, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că ani­ma­lele din exploatație sunt cuprinse în ­Pro­gramul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmi­sibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregis­trare a bovinelor, suinelor, ovinelor și ca­prinelor, iar acțiunile prevăzute sunt efec­tuate la zi.

Care este situaţia banilor neutilizaţi pe 2012?

Suma totală alocată acestei scheme de sprijin pentru 2012 a fost de 30.447.205 euro. În urma analizei datelor furnizate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, s-a constat însă că numărul de capete de animale, corespunzătoare cererilor depuse pentru bivolițe de lapte și taurine din rase de carne și metișii acestora, pentru anul 2012, este mai mic decât cel estimat, potrivit notei de fundamentare a proiectului de HG aprobat de Guvern. Drept urmare, 2.952.000 euro au fost realocaţi pentru sprijinirea producătorilor din sectorul de agricultură ecologică.

Astfel, plafonul maxim pentru anul 2012 ră­­mâne de 27.495.205 euro, din care: 19.495.205 euro, pentru categoria vaci de lap­te; 1.500.000 euro, pentru categoria femele din specia bubaline; 6.500.000 euro, pentru cate­go­ria taurine din rase de carne şi metişii aces­tora. Prin actul aprobat de Guvern s-a apro­bat şi posibilitatea ca în situaţia în care beneficiarii dintr-o anumită categorie nu utilizează în totali­tate plafonul alocat anual pentru categoria pen­tru care au depus cereri, diferenţa să se redistri­buie la celelalte categorii. Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Ce alte date statistice ne puteţi oferi?

Ajutorul specific a fost solicitat pentru 300.673 vaci de lapte, 3.706 femele din specia bivolițe şi 3.509 taurine din rase de carne și metiși cu rase de carne, urmând ca plăţile să fie efectuate până în 30 iunie 2013.