Avertisment APIA pentru producătorii de lapte


Prin intermediul unui comunicat oficial de presă purtând semnătura directorului Adrian Pintea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează cum­pă­rătorii care achiziţionează lapte, precum şi producătorii deţinători de cotă de lapte pentru vânzări directe că, începând cu data de 1 aprilie 2012, trebuie să depună decla­ra­ţiile anuale privind livrările, res­pectiv vânzările, realizate în anul de cotă 2011/2012.

Reamintim că anul de cotă s-a încheiat la 31 martie 2012, iar de­claraţiile anuale trebuie completate şi depuse la centrele APIA până la data de 14 mai 2012, inclusiv, fără penalizări. Aceste declaraţii trebuie depuse de către producătorii care deţin cotă pentru vânzări directe şi de către cumpărătorii care achi­zi­ţionează lapte de la producători.

Producătorii deţinători de cotă pentru vânzări directe trebuie să com­pleteze declaraţia anuală pe baza datelor din Caietul fermierului.  Pre­cizăm că, în funcţie de canti­ta­tea de cotă de vânzări directe deţinută, Caietul fermierului este de două tipuri: tip A (pentru produ­că­torii care deţin cotă mai mare de 5.000 de kilograme) şi tip B (pentru o cantitate mai mică de 5.000 de kilograme). Este important de men­ţionat că producătorul care deţine cotă pentru vânzări directe trebuie să depună declaraţia anuală chiar dacă nu a comercializat lapte sau produse lactate în cursul anului de cotă.

De asemenea, cumpărătorii trebuie să depună la centrele jude­ţene APIA declaraţia anuală privind cantitatea de lapte achiziţionată în anul de cotă 2011/2012, termenul limită fiind tot 14 mai 2012.

Precizăm că, producătorilor de lapte care nu depun în termenul legal stabilit declaraţia anuală pri­vind cantităţile comercializate, li se aplică penalitatea de retragere a cotei individuale de lapte la rezerva naţională. Cotele individuale nu vor fi retrase dacă producătorii deţi­nă­tori de cotă vor transmite împreună cu declaraţia anuală şi o justificare scrisă, datată şi semnată, asupra imposibilităţii transmiterii acestei declaraţii în termenul legal. Pentru cumpărătorii de lapte care nu depun la termen declaraţia anuală privind cantităţile achiziţionate, sunt calculate penalităţi pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, înce­pând cu data de 15 mai. Penali­ta­tea reprezintă suma corespun­ză­toare taxei datorate pentru o depă­şire de 0,01 % din cantităţile de lapte care i-au fost livrate de produ­cători pentru fiecare zi calen­da­ristică de întârziere. Suma trebuie să fie cuprinsă între 100 şi 100.000 euro. În egală măsură, cumpă­ră­torul care nu trimite declaraţia anuală riscă să piardă dreptul de a achiziţiona lapte de la deţinătorii de cotă, prin retragerea aprobării.