Modificări importante pentru regimul fiscal al TVA


cci_sediuCCI Vâlcea informează că toate persoanele impozabile cele care se află în relaţii organizatorice, financiare sau economice strânse pot forma un grup fiscal unic ca persoana impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată.

„Grupul fiscal se poate constitui din minimum două persoane impozabile care sunt administrate de către acelaşi organ fiscal competent. Pentru a forma un grup fiscal unic, persoanele impozabile trebuie să fie în relaţii strânse din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric. Se con­si­deră în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric persoanele impozabile al căror capital este deţinut direct sau indirect în proporţie de mai mult de 50% de către aceeaşi acţio­nari. Îndeplinirea acestei condiţii se dove­deşte prin certificatul constatator eliberat de către Registrul Comerţului şi/sau, după caz, alte documente justificative.

Pentru a putea înfiinţa un grup fiscal unic, trebuie îndeplinite anumite condiţii: toate persoanele impozabile din grup să apli­ce aceeaşi perioadă fiscală, iar opţiu­nea de a face parte din grupul fiscal trebuie să se refere la o perioadă de cel puţin 2 ani. O persoană impozabilă poate face parte dintr-un singur grup fiscal.

Pentru implementarea unui grup fiscal unic trebuie depusă la organul fiscal o ce­rere semnată de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului, care să cu­prindă următoarele informaţii: numele, adre­sa, obiectul de activitate şi codul de înre­gistrare în scopuri de TVA al fiecărui mem­bru; dovada că membrii sunt în strân­să legătură; numele membrului numit reprezentant.

Organul fiscal va lua o decizie oficială prin care să aprobe sau să refuze im­ple­mentarea grupului fiscal şi va comunica acea decizie reprezentantului grupului, în termen de 60 de zile de la data primirii cererii. Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare în prima zi din cea de-a doua lună următoare datei deciziei men­ţio­nate”, se aminteşte în informarea Ca­me­rei postată pe pagina de Internet a instituţiei.

De la data implementării grupului fis­cal unic, fiecare membru al grupului fiscal, altul decât reprezentantul va raporta în decontul de taxă menţionat (formular 300) orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achiziţie intracomunitară de bunuri sau orice altă operaţiune realizată de sau către acesta pe parcursul perioadei fiscale. În plus, va trimite decontul său de taxă reprezentantului, iar o copie a acestui document organului fiscal de care aparţine şi nu va plăti nicio taxă datorată şi nu va solicita nicio rambursare conform decon­tului său de taxa.

De cealaltă parte, reprezentantul grupului fiscal va prelua, în primul decont consolidat soldurile taxei de plată de la sfârşitul perioadei fiscale anterioare nea­chi­tate până la data depunerii acestui de­cont, precum şi soldurile sumei negative a taxei pentru care nu s-a solicitat rambur­sarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale ante­ri­oare. Apoi, va raporta în propriul decont de TVA orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achiziţie intraco­mu­nitară de bunuri sau de servicii, precum şi orice altă operaţiune realizată de sau către acesta pe parcursul perioadei fiscale. Mai mult,  va raporta într-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alţi membri ai grupului fiscal, precum şi rezultatele din propriul decont de taxă pentru perioada fiscală respectivă şi va depune la organul fiscal de care apar­ţine toate deconturile de taxă ale mem­brilor, precum şi formularul de decont de taxă consolidat. La final, va plăti sau, după caz, va cere rambursarea taxei care rezultă din decontul de taxă consolidat.

Totodată, reprezentantul grupului mai are şi obligaţia de a notifica organului fiscal competent oricare dintre următoarele evenimente: încetarea opţiunii de a forma un grup fiscal unic, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului; neîndeplinirea condiţiilor privind înfiinţarea grupului care conduc la anularea trata­men­tului persoanelor impozabile ca grup fiscal sau a unei persoane ca membru al grupului fiscal, în termen de 15 zile de la produ­cerea evenimentului care a generat aceasta situaţie; numirea unui alt repre­zen­tant al grupului fiscal cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului; părăsirea grupului fiscal de către unul din­tre membri, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului; intrarea unui nou membru în grupul fiscal, cu cel puţin 30 de zile până la producerea eveni­men­tului.