Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 aprilie 2021

Autoritățile publice au picat testul transparenței!


• în vreme ce alegătorii habar n-au de drepturile lor legale, la 15 ani de la aprobarea legislației privind transparența decizională

„Cetățenii și asociațiile legal constituite din municipiile județului Vâlcea sunt foarte mulțumite de deciziile publice ale autorităților publice locale. Așa arată raportul de monitorizare, efectuat în scopul intensificării aplicării L52/2003 privind transparența decizională a administrațiilor publice, de către Coaliția 52, pe o perioadă de un an de zile. În cele două municipii din județul Vâlcea s-au adoptat un număr total de 243 acte normative, în perioada monitorizată, dintre care 73 de proiecte de acte normative au fost supuse consultării publice. Această imagine ne conduce la concluzia că prevederile legii transparenței decizionale (L52/2003) au fost aplicate într-o proporție de 30% la nivelul județului Vâlcea,intrând într-un con de umbră cu accente de opacitate. Municipiul Drăgășani a făcut un efort minimal de aplicare a prevederilor L544/2001, de a răspunde la solicitările de informații de interes public, cerute într-o cadență lunară timp de 12 luni. Municipiul Drăgășani a răspuns doar în două luni la cererile de informații publice, contribuind la scăderea drastică a indicelui de transparență înregistrat de județul Vâlcea. Dintr-un total de 243 de acte normative, adoptate în cele două municipii din județul Vâlcea (242– Râmnicu Vâlcea și 2 Drăgășani),doar 73 de proiecte de acte normative au fost supuse consultării publice. Două dintre acestea, toate în municipiul Râmnicu Vâlcea, au suferit modificări, în urma procesului de consultare publică, prin dezbaterile publice organizate fie din proprie inițiativă a autorităților publice, iar unul în procesul deliberativ de adoptare al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea. Ne punem întrebarea, dacă Instituția Prefectului Vâlcea a jucat vreun rol stimulativ, a avut cumva în vedere, în procesul de avizare a actelor normative adoptate de consiliile locale inclusiv, verificarea aplicării prevederilor L52/2003, pentru intrarea în vigoare a actelor normative adoptate în cadrul municipiilor și a altor autorități publice din subordinea sa? Cetățenii și asociațiile legal constituite nu își văd rostul în interacțiunea cu autoritățile publice de care aparțin și nu interacționează în procesul de consultare publică. În perioada monitorizată, nu s-au înregistrat opinii scrise, depuse de cetățeni și asociații legal constituite, și nu s-au înregistrat solicitări de dezbateri publice, din partea asociațiilor legal constituite, în niciunul din municipiile județului Vâlcea” – este concluzia unui studiu al Academiei de Advocacy, coordonator al Coaliției 52.

Doar Râmnicul a răspuns la toate solicitările

Primaria_ramnicului nouÎn rezumatul monitorizării aplicării L52/2003 modificată în 2013 pe perioada ianuarie 2015 – februarie 2016, aplicând prevederile L544 – privind accesul liber la informația publică,prin intermediul platformei “M-am decis să mă implic” existenta pe site-ul www.advocacy.ro, în urma solicitării de informații de interes public, cu un conținut de șapte întrebări în municipiile de pe teritoriul județului Vâlcea, în scopul intensificării aplicării L52/2003- privind transparența decizională în administrația publică, republicată 2013, pe o perioada de 12 luni, se constată următoarele: „Deși au trecut 15 ani de la intrarea în vigoare al L544/2001 privind liberul acces la informația publică, autoritățile publice locale din municipiile cuprinse în județul Vâlcea respectă parțial prevederile acesteia. Deși în prezenta monitorizare au fost solicitate întrebări de interes public, cu privire la aplicarea L52/2003 din luna anterioară, doar municipiul Râmnicu Vâlcea a răspuns la toate solicitările. Municipiul Drăgășani a răspuns parțial, aproape deloc, intrând în topul opacității cu privire la informațiile de interes public. Este posibil să se fi utilizat corespondența poștală, care însă să se fi pierdut pe traseul către destinatar sau infrastructura virtuală să nu fi fost funcțională în totalitate, fără a fi prevăzuți indicatori de confirmare a transmiterii de mesaje. Punerea în funcțiune a acestei legi, în interiorul autorităților publice din județul Vâlcea, necesită, încă, multe îmbunătățiri, mai ales în municipiul Drăgășani; deși au trecut 15 ani de la intrarea în vigoare al L544/2001 privind liberul acces la informația publică, cetățenii și asociațiile legal constituite din municipiile cuprinse în județul Vâlcea, nu aplică în totalitate prevederile acesteia. În urma solicitării de informații de interes public, în cazul în care nu primesc răspuns sau, primesc un răspuns neconcludent, nu continuă demersul civic până la obținerea rezultatului dorit, în conformitate cu prevederile legii. Fie nu cunosc legea în totalitatea ei, fie nu au încredere că vor atinge rezultatul așteptat; deși au trecut 13 ani de la intrarea in vigoare al L52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată în 2013, autoritățile publice locale din municipiile cuprinse în județul Vâlcea, acolo unde se aplică și respectă prevederile acesteia, după cum urmează: Supun parțial spre consultare publică proiectele de acte normative pe care le elaborează în cadrul administrației publice. Pe baza răspunsurilor înregistrate la primăriile de municipiu din județul Vâlcea, un posibil top al opacității versus transparența între municipiile acestui județ, din perspectiva supunerii proiectelor de acte normative în procesul de consultare publică, este următorul: Primăria Municipiului Drăgășani – 100% transparență decizională a autorității publice locală – 1 proiect de act normativ a fost supus consultării public dintr-un total de 1 act normativ primaria dragasaniadoptat – Este, însă, o informație relativ nerelavantă a activității Primăriei Municipiului Drăgășani, având în vedere lipsa de răspunsuri, înregistrate pe o perioadă de 10 luni de zile din 12 luni de monitorizare; Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea – 29,75% din actele normative adoptate au fost supuse consultării publice (72 proiecte de acte normative au fost supuse consultării publice dintr-un total de 242 acte normative adoptate), rezultate din răspunsurile conforme înregistrate, în cele 12 luni de monitorizare.

Un top al dezbaterilor din proprie inițiativă

Nu se poate identifica dacă primăriile de municipiu și-au formulat o metodologie proprie de colectare a opiniilor scrise în perioada supusă consultării publice a proiectelor de acte normative, în conformitate cu art. 7 alin (5). Din răspunsurile înregistrate, nu s-au colectat opinii scrise. La prima vedere, s-ar putea trage concluzia că nu merită a se investi în punerea în funcțiune a unei asemenea metodologii, deoarece numărul opiniilor scrise, colectate de la cetățeni și asociații legal constituite în municipiile județului Vâlcea, este 0.
Deși legea nu prevede ca obligativitate, din răspunsurile înregistrate, se evidențiază organizări de dezbateri publice din propria inițiativă a administrațiilor publice locale. Nu este clar detaliat, în răspunsurile înregistrate, dacă organizarea dezbaterilor publice din proprie inițiativă, erau prevăzute ca obligativitate în legile cadru speciale pentru temele supuse dezbaterii sau a fost o inițiativă de potențare a transparenței decizionale în spiritul principiilor L52/2003, art 2.
Se poate formula următorul top al dezbaterilor din proprie inițiativă în județul Vâlcea, sub rezerva prevederilor de obligativitate în legi specifice: Râmnicu Vâlcea – 3 dezbateri publice din proprie inițiativă, pe tot parcursul perioadei de monitorizare; Drăgășani – 1 dezbatere publică din proprie inițiativă, din răspunsurile conforme înregistrate pe o perioada de două luni din cele 12 monitorizate.
Modificarea proiectelor de acte normative rezultate ca urmare a aplicării prevederilor L52/2003 evidențiază un rezultat descurajant în municipiile monitorizate în județul Vâlcea. Au fost modificate două proiecte de acte normative, la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea, ca urmare a procesului consultativ prin dezbateri publice și un proiect de act normativ a fost modificat în etapa deliberativă de adoptare, așa cum sunt prezentate informațiile primite pentru luna noiembrie 2015. La nivelul municipiului Drăgășani, nu a fost modificat actualul normativ în urma dezbaterii publice inițiate.
Deși au trecut 13 ani de la intrarea în vigoare al L52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată în 2013, cetățenii și asociațiile legal constituite din municipiile cuprinse în județul Vâlcea, nu cunosc și nu utilizează prevederile acesteia, în vederea îmbunătățirii legislației care îi afectează, după cum urmează: Cetățenii și asociațiile legal constituite nu interacționează cu autoritățile publice locale în procesul de elaborare al actelor normative și nu depun opinii în scris, deși acest drept este prevăzut la art.7 alin (6). În toate municipiile județului Vâlcea nu s-au înregistrat, în cadrul autorităților publice locale, opinii scrise depuse de cetățeni și asociații legat constituite, pe toată perioada de monitorizare (din răspunsurile conforme înregistrate). Asociațiile legal constituite nu aplică prevederile L52/2003, art. 7 alin (9) și nu solicită, printr-o cerere depusă în scris la autoritatea publică, organizarea de dezbateri publice pe proiectele de acte normative care îi afectează. În toată perioada monitorizată nu s-au înregistrat solicitări de dezbateri publice de către asociații legal constituite.

Concluzii

În municipiile din județul Vâlcea s-au adoptat, din răspunsurile conforme înregistrate în perioada monitorizată, un număr total de 243 acte normative, dintre care 73 au fost supuse procesului de consultare publică. Doar două dintre acestea, ambele în municipiul Râmnicu Vâlcea au suferit modificări în urma aplicării L52/2003, în etapa de consultare publică drept urmare a organizării de dezbateri publice din proprie inițiativă și un proiect de act normativ a fost modificat ca urmare a procesului deliberativ de adoptare.
În municipiul Drăgășani, nu a fost modificat nici un act normativ în perioada în care s-au primit răspunsurile solicitate (două luni din cele 12 monitorizate). La prima vedere, aceasta imagine ne conduce la concluzia că majoritatea covârșitoare a propunerilor de acte normative înaintate spre adoptare de către autoritățile publice locale sunt foarte bine elaborate iar funcționarii acestora ar trebui premiați.
Din răspunsurile conforme înregistrate, în municipiile din județul Vâlcea s-au adoptat un număr total de 243 acte normative, în perioada monitorizată, dintre care 73 proiecte de acte normative au fost supuse consultării publice. Această imagine ne conduce la concluzia că prevederile legii transparenței decizionale (L52/2003) au fost aplicate într-o proporție de numai 30% în județul Vâlcea, punându-l într-un con de umbră cu tentative de opacitate din perspectiva transparenței decizionale.
Rezultatele monitorizării nu pot evidenția dacă autoritățile publice din municipiile județului Vâlcea, aplică parțial sau total prevederile legii transparenței decizionale (L52/2003)și dacă au, în totalitate, mecanisme funcționale de aplicare a prevederilor acestei legi (nefiind înregistrate opinii scrise și solicitări de dezbateri publice de la asociații legal constituite).
Cetățenii și asociațiile legal constituite nu interacționează în procesul de consultare publică. Nu depun opinii, nu cer organizarea de dezbateri publice, nu urmăresc efectul produs de interacțiunea lor, dacă a avut loc. La prima vedere, s-ar părea că au încredere totală în administrațiile publice de care aparțin, dar s-ar putea fie să nu își cunoască drepturile prevăzute de legea transparenței decizionale (L52/2003), fie să nu știe cum să interacționeze cu autoritatea publică, fie să nu aibă încredere în efectul produs de intervenția lor. ”

Etichete: , , ,

Alte articole de la Politică și Administrație