Ajutor de minimis în sectorul apicol


Așa după cum vă informam și în edițiile precedente, crescă­torii de albine pot beneficia de un „ajutor de minimis pentru compen­sa­rea efectelor fenome­nelor hidro­me­teorologice nefa­vo­rabile mani­fes­tate în perioada mai – iulie 2014 ce au produs pagube asupra sec­to­rului api­col”. Valoarea sprijinului finan­ciar este de 4 lei/ familie de al­bine pentru o stupină de până la 75 familii şi de 7,5 lei/ familie de albine pentru o stupină cu peste 75 familii. Beneficiari: Pot bene­ficia de acest ajutor trei categorii de apicultori. Prima categorie de beneficiari o constituie apicultorii, persoane fizice care deţin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare. Pot beneficia de ajutorul de minimis şi apicultorii, persoane fizice autorizate, între­prin­deri individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordo­nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea acti­vi­tăţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare. A treia categorie de beneficiari ai ajutorului de minimis o reprezintă apicultorii, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică, constituite conform legii. Criterii de eligibilitate: Pentru a putea beneficia de sprijin, apicultorii trebuie să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate: să aibă familiile de albine înscrise în Registrul agricol; să aibă familiile de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană;
*în cazul achiziționării de suplimente nutritive şi biostimulatori, acestea trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar. Beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate trebuie să depună cererile până la data de 31 octombrie 2014, la Direcţia Agricolă, însoțite de următoarele documente: a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; b) copie a certificatului de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice; c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică; d) dovadă cont activ bancă/trezorerie; e) adeverinţă în original care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, efectivul de familii de albine deţinut; f) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar – veterinară, eliberat de către direcţia sanitar – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea stupină; g) copia facturii fiscale de achiziţie a hranei pentru efectivul de familii de albine, factură emisă începând cu data de 1 mai 2014 – data depunerii cererii.

Posting....