Agricultură vâlceană, bob cu bob: Cum arată Raportul de activitate al Direcției Agricole Județene pe primele nouă luni


• directorul Ovidiu Barbu a dat publicității situația exactă a agriculturii vâlcene între ianuarie-septembrie 2018

Șeful agriculturii a detaliat, în cadrul celui mai recent Colegiu Prefectural, atribuţiile Direcţiei pentru Agricultură Judeteana Vâlcea în vederea aplicării legii 943/2017: beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) depun o cerere de înscriere în Program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, conform modelului prevăzut în anexa nr.1, însoţită de următoarele documente: copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; copie a atestatului de producător; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; dovadă cont activ bancă/trezorerie; adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2018 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză; declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr.2; înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. Reprezentanții direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, având în vedere cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere prevăzută la art.9, alin (1), lit f) și în baza comunicării solicitanților, verifică înființarea culturii și începutul rodirii, potrivit fișelor prevăzute în anexa nr.4. Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art 6 alin (2), solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate și verificați potrivit prevederilor alin. (1) au obligația să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, documente justificative care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, până la data de 27 decembrie 2018, inclusiv. Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordã beneficiarilor este echivalentul în lei a 3000 euro/beneficiar/an, pentru schema prevãzutã la art.4 alin. (1) în condițiile prevãzute la art. 5. Valoarea totalã a ajutoarelor de minimis care se acordã unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depãși suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele douã exerciții financiare precedente
În 2018, au fost depuse 93 cereri în vederea accesării programului de “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”. În ciclul I, au fost eligibile 52 cereri depuse de producătorii agricoli cu o suprafaţă de 52.000 mp solarii care au comercializat o cantitate de 114.751 kg tomate. Valoarea totala plătită la cei 52 producători este de 717.490,80 lei. În ciclul II, au înființat cultura de tomate în spații protejate un număr de 36 de producătorii agricoli urmând să comercializeze în perioada 01.11 – 20.12.2018 minim 2000 kg pentru a fi eligibili.
Serviciul monitorizare, inspecţii tehnice,verificare şi control în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, statistică agricolă, monitorizare piaţă a realizat următoarele verificări: În domeniul legume – fructe au fost verificaţi un număr de 117 agenţi economici la care s-a urmărit respectarea normelor privind calitatea, evidenta, trasabilitatea lor și conformitatea cu standardele comunitare.
În urma controalelor efectuate au fost aplicate șase amenzi contravenționale cu o valoare de 6400 lei, care au vizat următoarele deficiențe: 4 amenzi au fost aplicate în baza legii nr. 145/2014, art. 14, aliniatul (3), pentru etichetare incompletă la producătorii agricoli, persoane fizice; o amendă contravențională pentru lipsă documente de însoțire a mărfii conform legii nr. 312/2003 republicată, art. 16, lit.(a), în valoare de 1000 lei; o amendă contravențională, aplicată conform legii 348/2003 republicată, art. 28, coroborat cu art.17, lit.(b), pentru lipsă autorizație tăiere nuc, în valoare de 5000 lei; s-au eliberat un număr de 15 certificate de conformitate pentru legume în stare proaspătă provenite din import, conform Regulamentului U.E. nr. 543/2011; s-au vizat 2 autorizații de plantare ( de nuc si alun).
În domeniul inspecţiei de stat pentru controlul tehnic vitivinicol au fost verificaţi 41 agenţi economici care comercializează produse viniviticole prelevându-se un nr de 46 probe de vin care au fost duse la laboratorul din Valea Călugărească.
În domeniul industrie alimentară au fost efectuate 126 verificări: s-au efectuat 12 controale la depozite de cereale în care s-a urmărit verificarea modului în care sunt respectate reglementările în vigoare privind livrarea, achiziționarea și depozitarea cerealelor conform O.U.G. nr. 12/2006, respectiv a condițiilor tehnice care au dus la acordarea autorizațiilor pentru spațiile de depozitare conform Ordin nr. 222/2006; s-au verificat 91 de unități de comercializare pâine și produse de panificație. S-a urmărit verificarea respectării condițiilor de comercializare și a afișajului obligatoriu la pâine și produse de panificație, conform O.U.G. nr. 12/2006; s-au verificat 23 de unități de fabricare pâine și produse de panificație. S-a urmărit respectarea prevederilor H.G. nr. 1904/2006 pentru modificarea H. G. 568/2002, privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale și utilizării în industria alimentară de către operatorii economici care fabrică pâine și produse de panificație; s-a verificat o unitate în care s-a urmărit respectarea sistemului de marcare, clasificare, ambalare a ouălor la producători și centre de ambalare conform Reg (CE) 589/2008, Reg (CE) 1234/2007, O.M. nr. 461/2004 respectiv H.G. nr. 415/2004; s-au efectuat 2 controale privind legalitatea atestatului și a logoului de produs tradițional, conform O.M. nr. 724/2013, privind atestarea produselor tradiționale; s-au efectuat 9 controale la unități de procesare cereale ( morărit). S-a verificat dotarea cu cântare pe flux la operatorii economici cu activități de morărit.
Beneficiarii ajutorului de minimis pentru purceii Bazna și Mangalița sunt întreprinderile/întreprinderile unice iar pentru a fi eligibili trebuie să dețină exploatații înregistrate/autorizate sanitar-veterinar. Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate: să încheie un contract cu un procesator, așa cum este definit la art. 3 lit. i), sau cu altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; să primească cu titlu gratuit un număr par de purcei, minimum 2 și maximum 10, de la un procesator, așa cum este definit la art. 3 lit. i), sau de la o altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), cu care are încheiat contract; să livreze minimum 50% din purceii primiți cu titlu gratuit procesatorului, așa cum este definit la art. 3 lit. i), sau altei persoane juridice, așa cum este definită la art. 3 lit. o), cu care a încheiat contract, la o greutate, în viu, de minimum 130 kg/cap; să utilizeze efectivul nelivrat, în exploatația proprie, pentru reproducție sau autoconsum; să raporteze DAJ în termen de 30 de zile de la livrarea efectivului către procesator, așa cum este definit la art. 3 lit. i), sau la o altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), modul de utilizare a efectivului de porci nelivrați; să respecte structura rației furajere stabilită în contractul cu procesatorul, așa cum este definit la art. 3 lit. i), sau cu o altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), al cărei model-cadru este prevăzut în anexa nr. 2; să dețină registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 16 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare.
Solicitanții ajutorului de minimis sunt furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să dețină scroafe și/sau scrofițe înscrise în registrul genealogic; să furnizeze purcei către procesator, așa cum este definit la art. 3 lit. i), sau altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), la greutate minimă de 10 kg/cap, în baza unui contract de livrare; purceii prevăzuți la lit. b) să fie identificați potrivit legislației în vigoare.
Procesatorii, și alte persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții: preiau purceii de la furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, în baza unui contract de livrare, și îi transportă la beneficiari; încheie contract cu beneficiarii pentru creșterea și îngrășarea purceilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1; preiau de la beneficiari, în vederea abatorizării și procesării, cel puțin 50% din efectivul de purcei destinat îngrășării/beneficiar, la o greutate minimă, în viu, de 130 kg/cap; plătesc beneficiarului prețul stabilit prin contract.
În prezenta schemă de ajutor de minimis se poate accesa Programul doar într-o singură calitate, respectiv de furnizor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița sau de crescător de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița sau de procesator/altă persoană juridică, astfel cum sunt definite la art. 3
Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Ajutorul de minimis reprezintă numărul de purcei primiți cu titlu gratuit din rasele Bazna și/sau Mangalița de beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), iar valoarea acestuia se calculează solicitantului ajutorului care îndeplinește condițiile de la art. 6 prin înmulțirea numărului de purcei cu 250 lei/cap. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis nu poate depăși suma de 15.000 euro per beneficiar, calculată în funcție de numărul de purcei primiți cu titlu gratuit din rasele Bazna și/sau Mangalița, pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.
Sunt înscriși în program: Furnizor 1, Procesator 1, Crescători 35. S-au livrat 6 purcei Mangalița pe 3 septembrie 2018.
Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii
Hotărârea 500 privind aprobarea Schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii” a intrat în vigoare la data de 17 iulie 2017 prin publicarea în Monitorul Oficial 568/17 iulie 2017. Beneficiari sunt crescătorii de ovine, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, crescători de oi care deţin atestat de producător agricol emis în baza Legii 145/2014.
Orice solicitant de ajutor de minimis pentru lână trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să deţină o exploataţie înregistrată în RNE; să facă dovada comercializării cantităţii de lână pentru care solicită acordarea sprijinului către un centru de colectare a lânii sau o unitate de procesare a lânii. Valoarea de care beneficiază un solicitant este de 1 leu/kg de lână comercializată. Valoarea totală care se acordă nu poate depăşi suma de 15.000 de euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două precedente. Sumele se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă anuală, aferentă anului de cerere.
Important! Pentru obţinerea banilor, solicitanţii înregistraţi în Registrul Unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii au obligaţia să depună la DAJ Vâlcea până în data de 1 septembrie 2018 documentele justificative care să ateste comercializarea lânii obţinute.
În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii 500/17 iulie 2017, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze în Registrul Unic pentru accesarea ajutorului de minimis, printr-o cerere scrisă însoţită de următoarele documente: copie a cărţii de identitate a solicitantului; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; dovadă cont activ la bancă; document care atestă că exploataţiile de ovine sunt identificate şi înregistrate în RNE până la data depunerii cererii de înscriere în program. Toate documentele trebuie prezentate în original şi copie la DAJ Vâlcea, în vederea certificării că sunt “conform cu originalul”. În cerere trebuie menţionate efectivul de ovine deţinut şi cantitatea de lână estimată a se comercializa în anul de cerere.
După verificarea cererii şi a documentelor justificative, reprezentanţii DAJ Vâlcea completează numele fiecărui solicitant în Registrul Unic pentru accesarea Programului. Aprobă apoi sumele aferente fiecărui beneficiar în parte. La stabilirea cuantumului ajutorului de minimis pentru lână se ţine cont de sumele acordate anterior beneficiarului în baza Hotărârilor 638 şi 723 din 2016 pentru cumpărarea de berbeci sau juninci din rase specializate. Situaţia centralizatoare cu sumele necesare trebuie înaintată de DAJ Vâlcea către MADR-Direcţia Generală Buget Finanţe şi Fonduri Europene, până la data de 1 octombrie 2018. Până la 30 septembrie 2018, au depus documente 58 de solicitanți cu o cantitate de 96.786 kg de lînă, care vor beneficia de ajutor de minimis de 1 leu/ kg. de lână livrat.