Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, 13 ani de existență


Zilele trecute, mai precis pe data de 10 decembrie, ANOFM a împlinit 10 ani de la înființare, ocazie cu care redăm mai jos discursul președintelui instituției, Elvira Rodica Andronescu (foto):

„Crearea de locuri de muncă şi combaterea şomajului în rândul tinerilor sunt grijile momentului în toată Europa. Măsurăm activitatea ANOFM în rezultate, iar rezultatele se obţin numai atunci când  persoana care cere ajutorul, găseşte locul de muncă. Acest Serviciu Public de Ocu­pare (SPO) este o instituţie comună tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, repre­zentând un instrument real, compe­tent, folosit cu încredere de toţi cei care doresc să facă parte din piaţa muncii. În primele zece  luni ale anului curent, în urma implementării Programului de Ocu­pare a Forţei de Muncă pentru anul 2011, ANOFM a reuşit să ofere locuri de muncă pentru 324.899 persoane, cu 0,28% mai mult decât a fost estimat. Dintre acestea, 274.079 persoane au obţinut locuri de muncă ca urmare a acordării serviciilor de mediere, 54.622 persoane s-au angajat ca urmare a serviciilor de informare şi consi­liere, 12.807 persoane, ca urmare a orga­ni­zării cursurilor de formare profesională. Ca să prevină şomajul de lungă durată şi pentru a ajuta şomerii să se angajeze înainte de expirarea perioadei de indem­ni­zare, ANOFM a plătit alocaţii pentru un număr de 16.867 şomeri. 15.890 persoa­ne s-au încadrat în muncă prin măsura activă de  subvenţionare a ocupării şomerilor de peste 45 ani sau unici susţinători ai fa­mi­liilor monoparentale. De asemenea, 2.606 de şomeri care s-au încadrat într-o loca­li­tate situată la o distanţă mai mare de 50 de km. de localitatea în care îşi au domiciliul stabil au beneficiat de avantajele pe care le oferă măsura activă de stimulare a mobilităţii geografice a forţei de muncă, iar prin subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, s-a realizat încadrarea a 4.987 persoane, numărul absolvenţilor benefi­ciari de primă de încadrare fiind de 2.488 persoane. Prin serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, 144 persoane au iniţiat astfel de activităţi independente. Prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii nr. 116/2002, în primele 10 luni ale anului curent, s-a realizat încadrarea a 1.309 per­soa­ne (101,87% faţă de programatul pe 2011), reprezentând 91,16% din cele 1.436 persoane cu care s-au încheiat con­tracte de solidaritate. Ca urmare a acestor mă­suri, rata şomajului la nivel naţional a înre­gistrat scăderi semnificative (de la 6,95%, în noiembrie 2010, la 5,06, în noiembrie 2011). Prin modificările aduse săptămâna aceasta legii uceniciei (Hotărârea pentru modificarea şi completarea normelor meto­dologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărarea Guver­nu­lui nr. 234/2006), ne propunem să angajăm cât mai multi tineri şi muncitori obligaţi să îşi schimbe profesia, într-un context eco­no­mic din ce în ce mai complicat. Procedurile s-au simplificat, iar pentru angajator, princi­palul avantaj rămâne faptul că primeşte o sumă egală cu 60 la sută din valoarea Indicatorului Social de Referinţă, prevăzut de Legea nr 76/2002 privind sistemul asi­gu­rărilor pentru şomaj şi stimularea ocu­pării forţei de muncă. În Europa, ANOFM facilitează accesul celor interesaţi pe piaţa muncii din spaţiul comunitar şi SEE prin reţeaua European Employment Services (EURES), coordonată de Comisia Euro­pea­nă. Preocupările momentului în Europa sunt: crearea de locuri de muncă şi com­ba­terea şomajului, în rândul tinerilor mai ales. Libera circulaţie a muncitorilor trebuie să fie asigurată nediscriminatoriu. Este un drept fundamental al fiecărui cetăţean european în parte. Ultimul Raport al CE ara­tă că prezenţa muncitorilor în alte state membre are mai degrabă efecte pozitive. La ultima reuniune EPSCO, comisarul European pentru Ocupare, Laszlo Andor, ne-a asigurat că la finalul acestui an, argumentele avansate de statele care menţin restricţii pe piaţa muncii pentru mun­citorii români, vor fi acceptate de CE, numai dacă sunt complete, pertinente şi fundamentate, cu date concrete care să demonstreze eventualele efecte negative pe piaţa muncii. ANOFM are în subordine 41 de agenţii judeţene, cu 70 de agenţii locale şi 141 puncte de lucru şi este con­dusă de un Consiliul de Administraţie, cu structură tripartită (Guvern, sindicate, pa­tro­nate), care îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 202/2006 privind organi­za­rea şi funcţionarea ANOFM, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele Agen­ţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă este Preşedintele Consiliului de Administraţie al ANOFM şi este numit de Primul Ministru. Conducerea operativă a activităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocupa­rea Forţei de Muncă se exercită de către un secretar general, numit de preşedinte.

La 13 ani de ANOFM, ne propunem să fim mai eficienţi şi mai competitivi, într-un context economic internaţional tot mai complicat şi dificil de anticipat”.