„Tradiţii laice şi religioase în învăţământul românesc”


Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea, Arhiepiscopia Râmnicului, Cen­trul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Vâlcea şi Centrul Jude­ţean de Asistenţă Psihopeda­gogică Vâlcea organizează astăzi, începând cu ora 13.00, la Arhiepiscopia Râmnicului, Simpozionul interjudeţean „Tradiţii laice şi religioase în învăţământul românesc”, ajuns deja la ediţia a VII-a.

Comunicările ştiinţifice se vor desfă­şura pe următoarele secţiuni: Secțiunea I,  Sesiunea de comunicări și referate cu tema: „Tradiţionalism şi modernism în învăţământul incluziv”; Secțiunea a II-a: „Consilierea şcolară între tradiţionalism şi modernism”; Secțiunea a III-a: „În­vă­ţa­rea intuitivă în pildele Mântui­torului”; Secțiunea a IV-a: Proiecte, parteneriate, activități extrașcolare și extracurriculare legate de tema simpozionului; Secțiu­nea a V-a: Auxiliare, ghiduri, materiale didactice, reviste de specialitate etc.

Această întâlnire anuală are drept scop realizarea convergenţei celor doi vectori importanţi bazaţi pe tradiţia pe­da­­gogică şi cea religioasă,  res­pon­sabili de promovarea unei educaţii sănătoase (buna creştere) prin realizarea unei mai mari deschideri, flexibilizări şi armo­ni­zări de ambele părţi şi printr-o mai eficientă conlucrare prin care sperăm să fie oferit un nou impuls activităţii educative, care să vizeze atât genera­ţiile prezente, cât şi cele viitoare.

Simpozionul are ca principal re­zul­tat publicarea materialelor aferente simpo­zio­nului TRADIȚII LAICE ȘI RELI­GI­OASE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROM­NESC, reunind experiențe, modele de bună practică, teme de interes și studiu, ale profesorilor psihopedagogi, cadrelor didactice din regiune.

Interesul participanților pentru gene­roasa tematică, dar și ospitalitatea orga­nizatorilor vor conferi evenimentului un plus de valoare și siguranța intrării sale în tradiția învățământului vâlcean.