Staţiunile şi drumurile, în vizorul deputatului Vîlcu


Valcu_Samoil2011Obiectul întrebării: Strategie de dezvoltare a turismului balnear în judeţul Vâlcea

Creşterea turismului medical după declararea ca staţiuni balneo­cli­­materice a oraşelor vâlcene Băile Olăneşti, Călimăneşti-Căciulata şi Băile Govora poate însemna pe ter­men lung dezvoltarea regiunii Olte­nia. În luna iulie a acestui an trei mi­nis­tere, Ministerul Sănătăţii, Minis­te­rul Educaţiei şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului au semnat un protocol de colaborare privind pro­movarea şi dezvoltarea turismului me­dical. Judeţul Vâlcea are 3 din cele 10 staţiuni balneoclimaterice sta­­bilite prin hotărâre de Guvern şi ast­fel un potenţial de afirmare cres­cut pe plan naţional şi internaţional pe anumite tipuri de servicii medicale care pot fi integrate în pachete turis­tice atractive. Potenţialul balnear al Ro­mâniei poate fi valorificat şi ex­ploa­tat dezvoltând cele 3 staţiuni bal­neoclimaterice din judeţul Vâlcea, iar acest lucru este posibil în special cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Re­gio­nale şi Turismului. Având în ve­de­re aceste aspecte, precum şi preo­cu­parea dumneavoastră continuă pen­tru dezvoltarea potenţialului turistic al României, aş dori să ştiu doamna ministru, dacă există o strategie de dez­voltare a celor 3 staţiuni balneo­cli­materice vâlcene: Băile Govora, Că­limăneşti-Căciulata şi Băile Olă­neşti pentru perioada imediat urmă­toare. O a doua întrebare vizează va­lorificarea potenţialului turistic al ju­de­ţului Vâlcea prin moderni­zarea in­frastructurii de drumuri. Judeţul Vâl­cea poate deveni o des­tinaţie turis­tică viabilă dacă eforturile noastre comune, autorităţi centrale şi locale vor fi orientate în acest sens. Con­form informaţiilor oficiale, Epar­hia Râmnicului, atestată documentar în anul 1503, este, după Mitropolia Mol­dovei şi Bucovinei, a doua eparhie din ţară ca număr de lăcaşe sfinte. Numeroasele aşezăminte monahale ctitorite în judeţul Vâlcea au făcut să fie cunoscut încă din vechime şi sub numele de „Ţinutul Sfânt al Mânăs­ti­rilor”. În judeţul Vâlcea se găsesc 23 de mânăstiri şi schituri, adevărate monumente isto­rice care pot ajuta la valorificarea potenţialului turistic al acestei zone. Valorificarea turistică a mânăstirilor şi schiturilor vâlcene se poate face şi prin îmbunătăţirea infrastructurii de acces, iar acest lucru este posibil doar cu sprijinul Ministerului Dezvol­tă­rii Regionale şi Turismului.

Unele drumuri judeţene către aşe­­zămintele monahale vâlcene s-au modernizat, dar, aş dori să ştiu, doamnă ministru, dacă este posibilă finanţarea altor investiţii care să ducă la creşterea gradului de acces şi mobilitate către mânăstirile din zonă, iar astfel să crească contribuţia turis­mului la dezvoltarea regiunii şi creş­terea atractivităţii turistice a zonei.

Menţionez că solicit răspuns scris.

Deputat PDL,

Samoil Vîlcu