Sprijin pentru acțiunile de informare privind politica agricolă comună (PAC) pentru anul 2015


pacAceastă cerere de propuneri se referă la finanțarea, din creditele bugetare aferente exercițiului financiar 2015, a unor acțiuni de informare. Prezenta cerere de propuneri vizează acțiuni de informare a căror punere în aplicare (și anume, pregătire, executare, monitorizare și evaluare) se desfășoară în perioada 1 mai 2015-30 aprilie 2016. Termenul pentru depunere este până la 5.01.2015 iar bugetul alocat este de  3.000.000 euro. Prin acțiunea de informare se înțelege un set de activități de informare de sine stătătoare și coerente, organizate pe baza unui buget unic iar acțiunile de informare au ca scop, în special, să ajute la explicarea, punerea în aplicare și dezvoltarea PAC și să sensibilizeze publicul în privința conținutului și obiectivelor acesteia. În ceea ce privește cetățenii, temele prioritare vor viza subiecte de interes general referitoare la PAC și ar trebui să se axeze pe cele trei elemente-cheie ale acesteia: siguranța alimentelor, gestionarea durabilă a resurselor naturale și dezvoltarea zonelor rurale. Obiectivul acestor acțiuni este de a informa un număr mare de persoane cu privire la aspectele principale ale noii politici agricole comune. În ceea ce privește actorii rurali, acțiunile ar trebui să se concentreze asupra punerii în aplicare a măsurilor introduse în cadrul recentei reforme a PAC și asupra aspectelor specifice referitoare la inițiativele de politică demarate după reforma PAC, cum ar fi “agricultura ecologică”. Cuantumul total al bugetului alocat pentru cofinanțarea acțiunilor este estimat la 3.000.000 euro. Solicitantul (și entitățile sale afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie o entitate juridică cu sediul într-un stat membru al UE. Exemple de organizații eligibile: organizații non-profit (private sau publice); autorități publice (naționale, regionale, locale); asociații europene; universități; instituții de învățământ; centre de cercetare; societăți (de exemplu, societăți din domeniul comunicării mass-media). Activități eligibile în cadrul prezentei cereri de propuneri sunt două tipuri de acțiuni integrate de comunicare publică: la nivel național (acțiunile cu impact doar la nivel regional nu sunt eligibile); la nivel european (cu impact în mai multe state membre). Acțiunile ar trebui să includă mai multe dintre activitățile sau instrumentele de comunicare enumerate mai jos (lista nu este exhaustivă): producerea și distribuirea de materiale multimedia sau audiovizuale; producerea și distribuirea de materiale tipărite (publicații, afișe etc.); crearea unor instrumente pe internet și prin intermediul rețelelor sociale; evenimente mediatice;  conferințe, seminarii, ateliere și studii pe teme legate de PAC; evenimente de tipul “fermă la oraș” care explică populației urbane importanța agriculturii; evenimente de tipul “porți deschise”, care urmăresc să le prezinte cetățenilor rolul agriculturii; expoziții statice sau mobile sau puncte de informare. Perioada de punere în aplicare: activitățile nu trebuie să înceapă mai devreme de 1 mai 2015; activitățile trebuie să fie finalizate până la data de 30 aprilie 2016, cel târziu. Finanțarea trebuie să ia forma unei finanțări mixte formate din: rambursarea în proporție de 50% a costurilor directe eligibile suportate efectiv; o contribuție forfetară echivalentă cu 7% din totalul costurilor directe eligibile ale acțiunii este eligibilă cu titlu de costuri indirecte, reprezentând costurile administrative generale ale beneficiarului care pot fi considerate imputabile acțiunii. În cazul organizațiilor care beneficiază de un grant de funcționare pentru perioada de executare a acțiunii de informare, costurile indirecte nu sunt eligibile. Același lucru este valabil pentru cheltuielile cu personalul care fac deja obiectul unui grant de funcționare. Cuantumul grantului (inclusiv rata forfetară pentru costuri indirecte) va fi între 75.000 euro și 300.000 euro. Propunerile trebuie depuse utilizând formularul corect, completând în mod corespunzător, datat, indicând un buget echilibrat (venituri/cheltuieli) și semnat de persoana autorizată să semneze contractele din partea organizației care depune cererea. Data limită pentru depunerea copiei în format electronic este 5 ianuarie 2015, ora 24.00.