Spitalele trebuie să asigure medicația și investigațiile pacienților


Conducerea CAS Vâlcea, prin vocea președintelui-director Alin Voiculeț, reamintește managerilor de spitale din județ că, în urma fondurilor alocate prin contractele încheiate, trebuie să asigure pacienților medicamentele și investigațiile paraclinice necesare. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, spitalele sunt obligate să suporte din suma contractată cu CAS Vâlcea pentru asigurații internați în regim de spitalizare continuă și în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, toate investigațiile paraclinice, materialele sanitare, precum si medicamentele (acestea in limita listei prezentata de spitale la contractare).

În situația în care asigurații, pe perioada internării iî spital, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secția în care aceștia sunt internați suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare și investigații paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală, în condițiile H.G. nr.140/2018, spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraților. Rambursarea cheltuielilor prevăzute reprezintă o obligație exclusivă a spitalelor și se realizează numai din veniturile proprii ale acestora, pe baza unei metodologii proprii aprobată prin decizie a managerului spitalului, metodologie care va fi adusă la cunoștința pacienților la internarea acestora în spital.
Listele cu medicamentele asigurate de spitale pe perioada internării, prezentate la contractarea cu CAS Vâlcea, sunt publicate pe site-ul: www.cnas/casvl.ro. În cazul în care, asiguraților din județul Vâlcea nu li se respectă de către spitalele aflate în relație contractuală cu CAS Vâlcea drepturile prezentate, se vor sesiza aceste aspecte pe adresa de mail casvl@rdslink.ro sau casvl@casvl.ro, la fax 0250/737949 sau la sediul instituției.