Sectorul vegetal, „lovit” din două părţi


• Pentru anul 2012,  Ministerul Agriculturii a propus două proiecte de legi, respectiv Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole şi Legea privind piaţa tutunului brut

Responsabilii Direcţiei Agricole afirmă că Legea viei şi vi­nu­lui în sistemul organizării comune a  pieţei vitivinicole pro­pune reglementări cu privire la modul de gestionare a po­tenţialului de producţie în bune condiţii agricole şi de mediu şi al controalelor oficiale ale instituţiilor abilitate, în confor­mi­tate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Con­si­liu­lui de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agri­­cole („Regulamentul OCP”) cu modificările şi completările ulte­rioare. De asemenea, mai prevede şi reglementări privind co­mercializarea produselor vinicole în cadrul filierei viti­vi­nicole.

Legea privind piaţa tutunului brut reglementează piaţa tutunului brut în România şi măsuri de organizare a activităţii cultivatorilor de tutun şi a prim procesatorilor de tutun brut pentru stabilizarea pieţei tutunului. Mai mult, sunt incluse şi mecanisme de control care să asigure o mai bună gestionare a obiectivelor organizării comune de piaţă pe filiera tutunului brut.

În ceea ce priveşte schemele de sprijin acordate fermierilor din sectorul vegetal, acestea se continuă şi în acest an, iar Florel Bădele ne-a asigurat că lisa cuprinde: Scheme de plăţi pe suprafaţă – Plata unică pe suprafaţă din bugetul Uniunii Europene în cuantum de circa 120 euro/ha şi plăţile naţionale directe complementare, în funcţie de plafonul buge­tar alocat cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi  Dez­voltării Rurale; Subvenţionarea preţului la motorina utili­zată în agricultură – prin reducerea accizei în sectoarele vegetal, zoo­tehnic şi îmbună­tăţiri funciare. Bugetul alocat acestei măsuri este de 380.995 mii lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind apro­barea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat; Sprijin pentru asigu­ra­rea producţiei agricole – ajutor de stat prin care se subven­ţio­nează 50% sau 70% din prima de asigurare în funcţie de riscurile asigurate. Suma alocată pentru perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012 este de 42,549 milioane lei conform Hotărârii Guvernului nr. 975/2011; Ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică – în cuantum anual de 3.098.000 euro; Sprijin financiar acordat grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organiza­ţiilor de producători în sectorul fructe şi legume – pentru consti­tuire şi investiţii, sprijinul fiind corelat cu valoarea producţiei co­mer­cializate;Sprijin pentru restructu­ra­rea sectorului vitivinicol. Sectorul vitivinicol beneficiază de suma de 42 milioane euro, din bugetul comunitar, cu urmă­toa­rele direcţii de susţinere: restruc­turarea şi reconversia plan­ta­ţiilor viticole; asigurarea re­coltei; utilizarea mustului de struguri concentrat şi/sau conc­en­trat rectificat la creşterea tăriei alcoolice naturale a vinurilor; promovarea vinurilor pe pieţele ţărilor terţe.