Se poate ajunge la sistarea ajutoarelor sociale pentru familiile nevoiaşe care nu îşi trimit copiii la şcoală!


După cum am mai informat, se­natorul vâlcean Dan Niţu este unul dintre susţinătorii propunerii legis­la­tive pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul mi­nim ga­ran­­tat prin care se cere sis­ta­rea aju­toarelor sociale pentru fa­miliile ne­voiaşe care nu îşi trimit co­piii la şcoa­lă. Astfel, Nițu s-a ală­tu­r­at gru­pului de parlamentari care susţin con­diţionarea acor­dării aju­toa­relor so­ciale familiilor nevoiaşe de trimi­terea la şcoală a copiilor pe care îi au în grijă. În opinia sena­to­rului, aceas­tă iniţiativă are rolul de a re­du­ce abandonul şcolar, devenit deja un fenomen îngrijorător în Ro­mâ­nia.
„Este responsabilitatea părin­ţi­lor şi a celor care îi au în grijă să-şi crească şi să îşi pregătească copiii pentru viitor, dar este dato­ria noastră să ne asigurăm că aceşti tineri au acces la un drept funda­mental – la educaţie. Sista­rea aju­toarelor sociale este o mă­sură des­tul de dură, însă este ne­ce­sară, în condiţiile în care s-a cons­tatat că, în cazul acestor categorii de persoane, mijloacele penale de re­ducere a feno­me­nului de aban­don şcolar nu dau rezultate. Ro­mâ­nia se numără, în prezent, prin­tre ţările europene cu grad mare de analfabetism, iar infrac­ţio­nalitatea juvenilă este în creştere. Cu siguranţă, acestea sunt efec­tele directe şi imediate ale aban­donului şcolar la vârste destul de mici. De aceea, se impune o res­ponsabilizare a părinţilor. Prin aplicarea de sancţiuni de ordin material, mai mulţi părinţi îşi vor trimite copiii la şcoală şi se vor asigura că aceştia frecventează fără întreruperi cursurile”, susţine senatorul Niţu.
Conform proiectului, plata aju­torului social ar urma să fie sistată în cazul în care se constată că un elev are peste 100 de absenţe ne­motivate pe parcursul unui se­mes­tru şcolar, inspectoratelor şcolare revenindu-le sarcina de a trimite agenţiilor teritoriale situaţia privind absenteismul şcolar al copiilor care provin din familii beneficiare de ajutoare sociale. Propunerea legislativă se află în dezbatere la Senat, în calitate de primă cameră sesizată.