Şcoala Altfel – Un pas către o generaţie altfel!


elevi8• Formalul și non-formalul se întâlnesc pentru a oferi valoare educației

„Școala altfel” oferă posibilitatea elevilor de a participa la activități pliate direct pe nevoile și interesele lor, la ac­tivități non-formale. Programul edu­ca­țional extracurricular se va desfă­șura în săptămâna 2-6 aprilie a acestui an.

Partener al Ministerului Educației Cercetării Tineretului și Sportului, Con­siliul Național al Elevilor se implică activ în inițierea și organizarea acti­vităților ce urmează să se desfășoare la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar și nu numai.

Un rol important le revine Con­siliilor Județene ale Elevilor care co­mu­nică în permanență cu Inspec­to­ra­tele Școlare Județene, dar mai ales Con­siliilor Școlare ale Elevilor, ale căror reprezentanți vor participa până la data de 24 februarie la ședințele consiliilor de administrație din fiecare unitate de învățământ.

Elevilor nu le revine doar dreptul de a alege acțiunile la care doresc să participe, ci și cel de a propune sau organiza ei înşiși activități care să le ofere posibilitatea de a-și dezvolta noi abilități prin stabilirea de noi conexiuni între teorie și practică, posibilitatea de a redescoperi valori și atitudini prin joc, experimentare și reflecție.

„Școala altfel” reprezintă oportu­ni­tatea reinventării partenerilor implicați în actul educațional, momentul în care toți factorii decidenți iau contact: elevi, profesori și părinți stimulând astfel creșterea participării la actul decizio­nal și inițierea de activități care să dezvolte competențe cheie, nece­sare, prin intermediul educației non-formale, căreia școala îi poate fi gazdă și cadru de manifestare.

La începutul lunii martie, progra­mul pentru săptămâna „Școala altfel” va fi adus la cunoștință tuturor elevilor din fiecare unitate de învățământ în par­te, aceștia putând să opteze fie­care pentru acțiunile dorite, etapa ime­diat următoare fiind organizarea activi­tă­ților care cuprind diverse cate­gorii: cinematecă, traininguri, concursuri de talente, competiții sportive, dezbateri, acțiuni de cetățenie participativă, acți­uni ecologice, umanitare, voluntariat.

Elevii susțin această inițiativă a Ministerului. Președintele Consiliului Național al Elevilor, Andrei Petre, de­clară: „Școala și studiul trebuie să aibă prioritate în fața altor tentații specifice vârstei! Este, însă, momentul în care putem să desfășurăm activități pe placul nostru în cadrul școlii. Este timpul în care putem acționa, interac­ționa, ne putem implica și putem multi­plica inițiativele noastre în dezvoltarea vieții comunității școlare. Acest ele­ment va face din școală o plăcere și nu o obligație. Învățarea cunoaște mai mul­te forme, educația non-formală fiind una din componentele ce nu tre­buie neglijate.”