Schema de ajutor de stat destinat companiilor, între 22 septembrie şi 17 octombrie


palatul_victoria4

• companiile care vor să beneficieze de ajutor de stat pentru a realiza investiţii care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă trebuie să depună cererile, în cadrul primei sesiuni, în perioada 22 septembrie – 17 octombrie, pentru aceasta fiind alocate 200 milioane de lei

După cum vă informa și-n edițiile anterioare, Guvernul a avizat, prin hotărâre, schema de ajutor de stat pentru companii valabilă până în anul 2020, cu un buget total de 2,7 miliarde lei (600 milioane euro), pen­tru finanţarea nerambursabilă a cos­turilor cu active corporale şi necor­porale aferente investiţiei iniţiale, plata efectuându-se în perioada 2015-2023. Bugetul maxim al sche­mei este de 2,7 miliarde lei (circa 600 milioane euro) pentru perioada 2015-2023, cu posi­bilitatea supli­men­tării, iar bugetul maxim anual este de 450 milioane lei. Pentru pri­ma sesiune de înregistrare a cere­rilor de acord pentru finanţare a fost alocat un buget de 200 milioane lei. “Schema are ca obiectiv susţinerea de la bugetul de stat, prin alocări nerambursabile, a costurilor salaria­le înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, în limita salariului mediu brut pe economie, de către întreprin­deri din toate sectoarele de activitate care dezvoltă proiecte de investiţii şi creează minimum 10 noi locuri de muncă, din care 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi”, se arată în comunicatul oficial. Cererile de acord pentru finanţare, împreună cu documentele justificative nece­sare în prima etapă de evaluare, trebuie trimise la Registratura generală a Mi­nisterului Finanţelor Publice, doar prin poştă sau servicii de curierat, cu con­firmare de primire, menţionându-se pe plic “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”. Solicitările înregistrate în afara perioadei aferente acestei sesiuni vor fi înapoiate firmelor şi nu vor fi luate în considerare în procesul de analiză. Analiza cererilor se va face după închiderea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanţă ordinea înregistrării acestora. Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, începând cu mo­mentul deschiderii sesiunii de înre­gis­trare a cererilor, firmele interesate pot accesa o platformă dedicată pe site-ul MFP, la secțiunea “Ajutor de stat”, prin intermediul căreia pot adresa întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări. Conform proiectului, pen­tru a beneficia de ajutorul de stat, firmele trebuie să realizeze o investi­ţie iniţială de minim 44 milioane lei (10 milioane euro), aceasta repre­zen­tând investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi peri­metru, legate de construirea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea pro­ducţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamen­tală a procesului general de produc­ţie al unei unităţi existente. Ministerul Finanţelor Publice, în bugetul căruia este inclusă schema de ajutor de stat, prin programul “Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii”, estimează că vor beneficia circa de finanţare aproxi­mativ 150 de companii. De acest ajutor de stat vor putea beneficia doar companiile care îndeplinesc cu­mulativ, la data înregistrării cererii, o serie de criterii de eligibilitate, res­pectiv sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor comerciale, nu înregis­trează debite restante la buget, nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate”, nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, fali­ment, reorganizare judiciară, dizol­vare, închidere opera­ţională, lichi­dare sau suspen­dare temporară a activităţii, nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii, nu au închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale. Activele corporale şi necorporale trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea, să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la persoane care nu au calitatea de persoane afiliate şi să fie incluse în activele între­prin­derii beneficiare de ajutor de stat, fiind obligatoriu să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de mini­mum cinci ani de la finalizarea inves­tiţiei. Valoarea maximă a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile afere­nte reali­zării construcţiilor nu poate depăşi standardul de cost (valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura cons­trucţiilor care nu poate depăşi 1.650 lei pe metru pătrat arie desfăşurată, respectiv echivalentul a aproximativ 375 euro pe metru pătrat arie des­făşurată). În cazul închirierii cons­truc­ţiilor aferente in­vestiţiei iniţiale, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puţin cinci ani de la data finalizării investiţiei, iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei (5 euro) pe metru pătrat pe lună. Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorpo­rale nu pot depăşi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei.