Reorganizarea APDRP a pornit


• prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern în data de 18 iunie, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit se reorganizează în Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale care va avea ca principala atribuție implementarea tehnică și financiară a FEADR prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020

Având în vedere obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcția instituțională pentru derularea fondurilor destinate finanțării politicii agricole comune. Ținând cont de obligativitatea României de a desemna pentru fiecare program de dezvoltare rurală o autoritate de plată acreditată și necesitatea absorbției fondurilor menționate, se impun înființarea și stabilirea cadrului instituțional al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pregătirea construcției instituționale pentru gestionarea alocațiilor financiare comunitare din cadrul FEADR. Având în vedere necesitatea respectării obligațiilor ce revin României, rezultate din Acordul multianual de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, ratificat prin Legea nr. 316/2001, cu modificările și completările ulterioare, se impune adoptarea în regim de urgență a unui act normativ pentru stabilirea cadrului instituțional al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea întăririi și pregătirii construcției instituționale pentru gestionarea alocațiilor financiare comunitare pentru gestionarea fondurilor provenite din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.. Veniturile proprii se realizează din tarife pentru activități de prestări de servicii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Agenția va avea în structură 8 centre regionale pentru finanțarea investițiilor rurale, fără personalitate juridică, care au arondate județele constituite în regiunile de dezvoltare rurala potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu excepția Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 8 București-Ilfov care are arondate județele Ilfov, Călărași și Ialomița, precum și municipiul București. La nivelul fiecărui județ, cu excepția județului Ilfov, va exista un oficiu județean pentru finanțarea investițiilor rurale, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea centrului regional pentru finanțarea investițiilor rurale. Principalele atribuții pentru activitatea de implementare tehnică ale Agenției sunt: primirea cererilor de finanțare întocmite de potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate din FEADR; verificarea cererilor de finanțare, în vederea aprobării proiectelor finanțate din FEADR, în raport cu criteriile de eligibilitate și de selecție stabilite prin programe; selectarea proiectelor finanțate din FEADR, în conformitate cu prevederile programelor; stabilirea obligațiilor contractuale dintre Agenție și beneficiari și totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finanțate din FEADR; efectuarea verificării pe teren a proiectelor care vor fi finanțate din FEADR, atât înainte, cât și după aprobarea acestora; întreprinderea unor acțiuni pri­vind promovarea, comunicarea, informarea, controlul și altele asemenea, care să asigure buna derulare a proiectelor finanțate prin FEADR; raportarea progresului măsurilor care se implementează prin FEADR către organismele care asigură managementul și coordonarea finanțării programului. Principalele atribuții de plată ale Agenției sunt: verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanțate din FEADR; verificarea pe teren a proiectelor finanțate din FEADR, pentru a stabili eligibi­lita­tea plății; autorizarea plății către beneficiarii proiectelor finanțate din FEADR; efectuarea plății către beneficiarii proiectelor finanțate din FEADR; înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților către beneficiarii proiectelor finanțate din FEADR; efectuarea de controale, ori de cate ori se considera necesar, la beneficiarii proiectelor finanțate prin FEADR, după efectuarea plății, pentru a stabili dacă eligibilitatea și condițiile acordării ajutorului financiar nerambursabil continuă să fie respectate.