Raportul Consiliului consultativ pentru regionalizare confirmă faptul că formarea unei regiuni de dezvoltare din cele cinci judeţe din Oltenia nu este fezabilă


buican_cristi4Consiliul Consultativ pentru Regio­nali­zare (CONREG), organism constituit în cadrul Ministerului Dezvoltării Regio­nale şi Administraţiei Publice cu rol deliberativ în vederea realizării proce­su­lui de regionalizare, a publicat primul raport intitulat „Disparităţi şi fluxuri în fundamentarea social-economică a re­gionalizării administrative a României”. În urma studierii cu atenţie a acestuia, preşedintele PNL Vâlcea, deputatul Cris­tian Buican, doreşte să anunţe opi­nia publică vâlceană că şi acest raport confirmă faptul că formarea unei regiuni de dezvoltare în graniţele Olteniei, cons­tituită din judeţele Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt şi Vâlcea nu este benefică din punct de vedere economic şi al dezvol­tă­rii regionale. Trebuie menţionat că acest raport al CONREG a avut la bază formarea regiunilor de dezvoltare pe baza fluxurilor de migraţie a populaţiei şi a celor economice interjudeţene şi pro­pune constituirea a şapte regiuni de dez­voltare, pe actuala structură a regiu­ni­lor.

O analiza în amănunt a raportului indica foarte clar o contradicţie majoră între criteriile folosite în cadrul acestuia şi concluziile prezentate. Astfel, mate­ria­lul prezentat de CONREG ne spune limpede că cel puţin în cazul a trei re­giuni de dezvoltare (Nord-Est sau Mol­dova de Nord, Sud sau Muntenia Sud şi Sud-Vest sau Oltenia), constituirea acestora releva un „maxim de deficienţe în funcţionalitate şi sunt regiunile care înregistrează valori minime în ceea ce priveşte dezvoltarea socială” şi poten­ţialul de dezvoltare regională. Din aces­te motive, deputatul Buican atrage aten­ţia în privinţa oportunităţii formării în acest mod a regiunilor, constituirea lor condamnând cele trei regiuni menţio­na­te la subdezvoltare şi sărăcie, cu atât mai mult cu cât şi în prezent majoritatea judeţelor componente se regasesc printre cele mai sărace din Romania. În ceea ce priveşte judeţul Vâlcea şi opor­tu­nitatea formării unei regiuni în grani­ţele regiunii istorice Oltenia, concluzia ra­portului este mai mult decât suges­tivă: „O a doua regiune cu potenţial re­dus de funcţionalitate social-economică este cea formată din judeţele Olteniei (Sud-Vest): trei din cele cinci judeţe ale acestei regiuni au centrul de gravitaţie într-o altă regiune (Vâlcea spre Sibiu, Olt spre Argeş şi Mehedinţi spre Timi­şoa­ra). Surprinzător, la nivel de simţ co­mun, Sud-Vest, singura regiune de dez­voltare care se suprapune exact peste conturul unei regiuni istorice, face parte dintre regiunile cu cel mai slab potenţial de funcţionalitate pentru dezvoltare”.

Preşedintele liberalilor vâlceni, Cristian Buican, doreşte să atragă atenţia şi asupra faptului că formarea unei regiuni din judeţele Olteniei, nu coin­cide nici măcar din punct de vedere al ariilor culturale, Vâlcea fiind compa­tibilă din acest punct de vedere doar cu Gorjul, iar din punct de vedere social şi al nivelului de dezvoltare a judeţelor am forma una din cele mai sărace regiuni din România, cu excepţia judeţului Gorj, toate celelalte patru judeţe din Oltenia sunt clasate din punct de vedere al nivelului de dezvoltare socială ca fiind sărace. Mai mult decât atât, conform datelor prezentate în raportul CONREG, în cazul judeţului Vâlcea, fluxurile de mi­graţie interjudeţene de rang 1, atât mi­graţia persoanelor cât şi cea a mărfurilor şi cele economice  sunt indreptate către judeţul Sibiu încă din anul 1992.

În urma studierii raportului CONREG, cel puţin în cazul a celor trei re­giuni menţionate în raport (Oltenia, Muntenia de Sud şi Moldova de Nord), nu există nici măcar un argument solid în vederea realizării acestei propuneri de regionalizare, în condiţiile în care pen­tru aceste regiuni nu corespund nici măcar criteriilor luate în calcul de spe­cialiştii care au realizat acest material. De aceea, preşedintele PNL Vâlcea, depu­tatul Cristian Buican face un apel la toţi factorii politici şi economici din judeţul Vâlcea de a face front comun în susţinerea realizării unui alt model de regionalizare, care să confere judeţului Vâlcea o perspectivă de dezvoltare şi nu o condamnare la subdezvoltare. În opinia parlamentarului colegiului Nord, oricine susţine forma actuală de regio­na­lizare, în care judeţul Vâlcea va face parte din regiunea Oltenia doreşte răul judeţului nostru. „Doresc să repun în dez­baterea publică modelul de regio­na­lizare propus de mine la începutul anului 2013, mai ales în condiţiile în care se spune foarte clar în raportul CONREG că formarea regiunii Oltenia nu cores­pun­de criteriilor social-economice şi condamnă judeţele componente la subdezvoltare. Dacă dorim să facem re­gio­nalizarea pentru reducerea decala­je­lor social-economice existente între ju­de­ţele României şi pentru a avea o dezvoltare durabilă bazată pe proiecte comune, trebuie să înţelegem că actuala structură a regiunilor nu este benefică pentru jumătate din judeţele ţării. Tocmai de aceea fac un apel la toţi factorii politici şi economici din judeţul nostru pentru a face front comun în susţinerea unui alt model de regiona­li­zare. Conform raportului CONREG, fluxurile de migraţie a persoanelor şi cele economice sunt naturale între Sibiu şi Vâlcea şi, tocmai de aceea, cred că este mult mai normal să se constituie o regiune care să cuprindă cele două judeţe. Dacă analizăm din perspectiva criteriilor stabilite de Consiliul format în cadrul Ministerului Dezvoltării Regio­nale şi Administraţiei Publice, vom observa că propunerea susţinută de mine este mult mai aproape de adevăr şi ar permite o dezvoltare armonioasă a majorităţii judeţelor ţării. Repet, ca să fie clar pentru toată lumea: oricine susţine formarea unei regiuni din judeţele Olteniei nu doreşte dezvoltarea jude­ţului Vâlcea!”, a declarat deputatul Cristian Buican.