Proprietarii de terenuri care ard miriştile rămân fără subvenţia APIA


• Agenţia se alătură vânătorii declanşată de autorităţi după ce zeci de hectare au fost devastate de inconştienţa unor fermieri

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Jude­ţean Vâlcea, reaminteşte fermie­rilor care solicită sprijin financiar din fonduri europene şi naţionale, că trebuie respectate Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) 5 şi 8, prin care nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegeta­ţiei pajiştilor permanente.

„Referitor la GAEC 5 precizăm că nu este permisă arderea miriş­tilor şi a resturilor vegetale pe tere­nul arabil, iar obiectivul acestei con­diţii este menţinerea materiei or­ganice în sol prin aplicarea mă­surilor de gestionare minimă a mi­riştilor. Agricultorul care utilizează teren arabil (inclusiv pajişti tem­po­rare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de ce­reale păioase, vreji de plante pro­teice sau de cartof, coceni de po­rumb, tulpini de floarea soarelui, ra­piţă), inclusiv miriştile sau iarba rămasă după cosirea pajiştilor tem­porare.

Referitor la GAEC 8, precizăm că nu este permisă arderea vege­taţiei pajiştilor permanente, iar obiec­tivul acestei condiţii este men­ţinerea unui nivel minim de între­ţi­nere a solului prin protejarea pajiş­tilor permanente. Agricultorul care utilizează pajişti permanente nu trebuie să ardă vegetaţia, inclusiv iarba rămasă după cositul pajiştilor.

APIA  a semnat un protocol de co­laborare cu Garda Naţională de Me­diu şi Inspectoratul  General pen­tru Situaţii de Urgenţă, care are ca scop aplicarea prevederilor le­gis­laţiei europene şi naţionale pri­vind respectarea de către fermierii care solicită sprijin financiar din fonduri europene şi naţionale, a bu­nelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente, protejarea mediului împotriva po­luă­rii şi prevenirea incendiilor.

Pentru aceasta, APIA pune la dispoziţia utilizatorilor desemnaţi de GNM şi IGSU, de la nivel central şi judeţean, dreptul accesării apli­ca­ţiei LPISWEB, şi asigură instrui­rea acestora, pentru ca să poată marca zona unde a avut loc arde­rea. În situaţia în care există sesi­zări, echipele de control ale APIA – Centrul Judeţean Valcea se de­plasează în teren şi  întocmesc ra­poarte preliminare de control pri­vind respectarea/nerespectarea GAEC 5 şi/sau GAEC 8, conform pro­cedurii de control pe teren apli­cabilă sesizărilor, cu datele de iden­tificare ale fermierului verificat, par­cela verificată, schiţa cu măsu­rătorile executate, constatări rezul­tate în urma verificărilor şi fotografii de la faţa locului.

Agricultorilor care nu respectă aceste condiţii, li se vor aplica re­duceri la suma totală de plată, con­form modului de aplicare a redu­cerilor şi excluderilor pentru neres­pectarea GAEC”, sună textul comu­ni­catului de presă purtând auto­gra­ful directorului Adrian Pintea.