Proiect privind sănătatea şi securitatea în muncă pentru personalul din sectorul medical


adrian-streinu-cercelProiectul “Creşterea competiti­vi­tă­ţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi se­curitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigu­rării de oportunităţi sporite de parti­cipare pe o piaţă modernă a muncii” a fost lansat, luni, având ca obiectiv ge­neral dezvoltarea competenţelor pro­fesionale ale capitalului uman din sectorul medical în vederea creşterii nivelului de securitate la locul de mun­că şi promovării adaptabilităţii aces­tora la mediul social-economic în con­tinuă schimbare. Managerul proiec­tului dr. ing. Steluţa Elisabeta Nisi­peanu, a vorbit, cu acest prilej, despre obiectivele specifice, cu accent pe dezvoltarea unui model de evaluare, analiză şi gestionare a riscurilor pro­fesionale din sistemul medical româ­nesc, dezvoltarea competenţelor pro­fe­sionale a minimum o mie de angajaţi din sectorul medical prin orga­nizarea a 51 de sesiuni de formare profesională continuă. Ea a atras atenţia că, potrivit unui raport Eurostat, România se află pe locul şase din punct de vedere al problemelor bolilor profesionale din sectorul de sănătate la suta de mii de angajaţi cu un procent de 16,40% şi din punct de vedere al factorului de risc, stresul se află pe locul doi. Pe un loc fruntaş se situează şi îmbolnăvirile de hepatită şi tuberculoză profesio­na­lă. De aceea, dr. ing. Elisabeta Nisi­peanu a subliniat importanţa unui ast­fel de proiect, care poate ajuta la conş­tientizarea mai bună a bolilor care există în sistem. Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel a catalogat proiectul ca fiind unul ambiţios şi a atras atenţia asupra necesităţii creării condiţiilor de infrastructură la standar­dele euro­pe­ne, pentru a preîntâmpina problemele de îmbolnăviri profesio­nale. El s-a referit la faptul că perso­na­lul medical este expus la o serie de fac­tori şi că pentru desfăşurarea în con­diţii bune a fiecărei activităţi este ne­cesar o suste­nabilitate financiară şi depinde de manager dacă consideră necesară in­vestiţia în infrastructura unităţii. Lansa­rea proiectului a avut loc în prezenţa partenerilor acestuia, prin­tre care rectorul Academiei de Studii Econo­mi­ce, Gheorghe Roşca, repre­zen­­tantul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, prof. dr. Ecaterina Ionescu.