Patru accidente cu incapacitate temporară de muncă


Luna trecută, angajații Compar­ti­mentului Control Sănătate şi Se­curitate în Muncă de la ITM Vâlcea au efectuat 98 de controale, în urma cărora au fost dispuse 367 măsuri de punere în conformitate cu pre­ve­derile legislative în domeniul secu­rităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 367 sancţiuni contraven­ţio­nale din care 361 avertismente şi 6 amenzi în valoare de 34.000 lei. Au fost înregistrate 12 sesizări refe­ri­toare  la încălcarea reglementărilor le­gale în domeniul securităţii şi sănă­tăţii în muncă.
Tot în luna aprilie au fost înre­gis­trate patru accidente cu incapa­ci­tate temporară de muncă. Nu a fost înregistrat niciun accident de muncă mortal şi nicio boală profesională. Au fost dispuse măsuri de reme­diere pentru toate deficienţele cons­tatate, dintre care amintim: evalua­rea riscurilor de accidente şi îmbol­năviri profesionale; elaborarea pla­nului de prevenire şi protecţie; efec­tuarea controlului medical periodic; efectuarea instructajului de secu­ritate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echi­pa­mentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru preve­nirea căderilor de la înălţime; asigu­rarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului. Dintre acţiunile impor­tante, pe care inspectorii de muncă le vor desfăşura în continuare, amintim: acţiuni de verificare a modului de realizare a măsurilor dispuse în procesele verbale de cercetare a accidentelor de muncă, modul de instruire al lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă, organizarea şi funcţionarea comitetelor de securitate şi sănătate în muncă.