Obligaţii declarative cu termen în luna iulie 2011


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, în luna iulie 2011, trebuie să depună la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

Până la 7 iulie:

– Declaraţia de menţiuni privind schim­ba­rea perioadei fiscale pentru persoanele im­po­zabile înregistrate în scopuri de TVA, care uti­li­zează trimestrul calendaristic ca peri­oadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intra­comunitară taxabilă în România, formu­lar 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită pro­fesii libere care au efectuat achiziţii intra­co­mu­nitare în luna iunie 2011 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

Până la 10 iulie:

– Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, for­mu­lar 010. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Băncii Naţio­nale a României de la data aderării la Uniunea Europeană – 3,3817 lei). Reglemen­tare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fis­cal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007 cu modificările şi comple­tările ulterioare;

– Declaraţia de înregistrare fisca­lă/Decla­ra­ţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, for­mular 070. Se depune de către persoanele fi­zice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

– Declaraţia de înregistrare fis­cală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007.

Până la 15 iulie:

– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna iunie 2011. Reglementare: art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010.

Până la 25 iulie:

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2011. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, modificat prin OPANAF nr. 73/2011;

– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii iunie 2011. Reglementare: HGR nr. 1.397/2010;

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar/trimestrial/se­mes­trial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II/semestrului I 2011. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 183/2011;

– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;

– Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, formular 104, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru acti­vităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru acti­vităţi din România şi străinătate), pentru trimes­trul II 2011. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 cu modificările şi completările ulterioare;

– Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, în semestrul I 2011. Reglementare: OPANAF nr. 702/2007;

– Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, formular 208, pentru semestrul I 2011, pentru notarii publici. Reglementare: OMEF nr. 1.706/1.889/C/2008;

– Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual im­po­zabil pentru câştigurile obţinute din trans­fe­rul titlurilor de valoare, altele decât părţile so­ciale şi valorile mobiliare în cazul socie­tă­ţilor închise, formular 225, pentru trimestrul II 2011. Reglementare: OPANAF nr. 2.600/2010;

– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către per­soanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice ro­mâne angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2011. Reglementare: OMEF nr. 2.371/2007.