Modificări şi obligaţii suplimentare pentru fondurile de vânătoare


• riscul nerespectării acestora este rezilierea contractelor

Ministerul Mediului caută modifica­rea contractului cadru prin introducerea de clauze cu riscul rezilierii. Printre aceste clauze se numără: interzicerea distribuirii de hrană sub formă de deşeuri de origine animală sau dulciuri, inter­zi­ce­rea distribuirii de hrană de orice natură la mai puţin de 2 km de cea mai apropiată localitate sau la mai puţin de 200 de m de observatoare şi interzicerea vânătorii la nadă. Astfel, conform unui comunicat oficial de presă, în urma discuţiilor avute cu gestionarii fon­du­rilor de vânătoare, s-a stabilit introducerea mai multor obligaţii pentru aceştia din urmă. S-a trecut la introducerea recoltării cu prioritate a exemplarelor care produc pagube, asi­gu­rarea întregului sprijin pentru cetăţenii care solicită acest lucru, obligati­vitatea sesizării imediate a administratorului şi a autorităţii sanitar–veterinară despre exis­tenţa în fond cinegetic a oricăror exem­plare de faună cinegetică cu compor­ta­ment deviant şi de asemenea, obligativi­ta­tea de a sesiza autorităţile locale pen­tru îndepăr­ta­rea resturilor menajere din fonduri cine­getice.

Ministerul Mediului şi Pădurilor va face toate demersurile în vederea gestio­nării eficiente a speciilor protejate. În acest sens, va fi convocat Consiliul Na­ţio­nal de Vână­toare în vederea modifi­cării contractului cadru, care să cuprindă aceste clauze agreate cu gestionarii.