Marea bâlbâială


vladoiu_aurel1• deputatul social – democrat Aurel Vlădoiu spune că recensământul populaţiei a fost un eşec total al Institutului Naţional de Statistică

„O mare bâlbâială instituţională! Aşa se poate caracteriza recensământul locuinţelor şi al populaţiei, Institutul Naţional de Statis­tică fiind „dirijorul” unei partituri scrisă şi in­ter­pregtată foarte prost. Preşedintele INS, Ver­giliu Voineagu, a fost, pentru câteva ore, un fel de personaj de comedie, explicaţiile sale fără noimă bulversând nu numai recen­zorii, ci o ţară întreagă. Se naşte, în mod evi­­dent, o întrebare: cine îşi asumă bâlbele de la recensământ? Nu se poate ca, după ce au jucat „alba-neagra” cu CNP-ul, autori­tă­ţile să găsească un ţap ispăşitor: purtă­torul de cuvânt al INS. Nici o persoană cu funcţie de decizie nu răspunde pentru toată această situaţie specifică unui stat totalitar, în care legea se aplică discreţionar, după bu­­nul plac al celor aflaţi la Putere. Preşe­dintele INS ar trebui să-şi prezinte demisia! Ca exemplu de neputinţă, iată ce a reco­man­­­dat Secre­tariatul Tehnic Central al Co­mi­­siei Centrale pentru Recensământul Popu­laţiei şi al Locuinţelor 2011 pentru in­ten­sificarea ritmului de înregistrare al da­telor în vederea finalizării recenzării tuturor persoanelor şi întregului fond de locuinţe: «Persoanele care locuiesc în Municipiul Bu­cu­­reşti şi care nu au putut fi contactate de recenzor să op­teze pentru metoda auto­re­cenzării. Utiliza­rea acestei metode se re­co­man­dă per­soa­nelor care dispun de utili­tăţile teh­nice nece­sare şi doresc să furni­ze­ze in­for­maţii statis­tice prin această proce­dură»”, a susţinut, într-o declaraţie politică, depu­ta­tul vâlcean Aurel Vlădoiu. „Guvernul condus de «liderul portocaliu» Emil Boc trebuie să explice de ce este nevoie de preluarea şi „prelucrarea” Codului Numeric Personal în cadrul recen­să­­mântului? Care este valoa­rea şi rele­vanţa statistică a CNP? Faptul că există, încă din 2007, prind Ordo­nanţa de Guvern 36, o prevedere legală care preve­de­re co­lec­tarea CNP nu înseam­nă că ac­tuala pu­tere nu încearcă să folo­seas­că baza de date naţională pentru a frauda ale­ge­rile. Nu se află la prima încer­care în acest sens, deci nu îi putem acorda pre­zumţia de bună – credinţă. De fapt, între­gul «corp» al institu­ţiilor implicate în realiza­rea recensă­mân­tului trebuie să explice pu­blic în ce fel s-a făcut verificarea recen­zo­rilor şi dacă aceş­tia au avut calităţile nece­sare şi oferă ga­ranţii pentru a putea prelua date cu ca­rac­ter per­sonal. Au existat nu­meroase si­tua­ţii, în ţară, în care recenzorii şi-au depă­şit sau încălcat atribuţiile. Cazul de la Plo­ieşti – unde recen­zorii au strâns semnături pen­tru proiectele PDL «Semnea­ză pentru sănătatea ta!» şi «Decide soarta câinilor fă­ră stăpân!» – arată lipsa de impar­ţialitate şi neseriozitatea celor desemnaţi să colecteze date cu caracter personal. Aşa cum ne-a obiş­nuit regimul impus de Traian Băsescu, asis­tăm la un atentat la siguranţa datelor cu ca­racter personal, precum şi la o func­ţio­na­re subiec­tivă, oscilantă şi tenden­ţioasă a ins­tituţiilor statului”, a mai susţinut deputatului Vlădoiu.