Mâine dimineață, Consiliul Județean Vâlcea și veșnica dilemă: CUM ÎMPARȚI NIMICUL LA TOȚI?


Aleșii județului se adună la muncă pentru o ședință cu următoarea ordine de zi: Prezentarea Încheierii nr. 23 din 7 aprilie 2021, pronunțată de Tribunalul Vâlcea, Secția a II-a Civila, de validare a mandatului de consilier județean al lui Minodor Vasiloiu, îndreptată prin Încheierea pronunțată de aceeași instanță în data de 13 aprilie 2021; Depunerea jurământului de către Minodor Vasiloiu, consilier județean validat de Tribunalul Vâlcea; Proiect de hotărâre privind modificarea nominalizării de la poziția 4, punctul II – Comisia Juridică din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 199 din 10 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea; Aprobarea procesului–verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 9 aprilie 2021;    Raportul Președintelui Consiliului Județean Vâlcea privind modul de îndeplinire a atribuțiilor, în anul 2020; Raport privind gestionarea patrimoniului Județului Vâlcea, pe anul 2020; Planul strategic anual cu privire la obiectivele pe care și le propune Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2021; Informare privind activitatea din trimestrul I 2021 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea; Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificările și completările ulterioare; Proiect de hotărâre privind repartizarea din bugetul Județului Vâlcea a sumei de 38,0 mii lei Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea, în vederea derulării Programului pentru școli al României, în anul școlar 2020-2021; Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, finanțate parțial sau integral de la buget, a numărului de personal și fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate și din instituțiile și serviciile publice finanțate din bugetul local, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024; aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2021; aprobarea repartizării pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022 – 2024; aprobarea Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024; Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Județului Vâlcea și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2020; Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 27.134 mii lei, din fondul la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin.(1), lit. c) din Legea Bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locala, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art.5, alin (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2021; Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024; Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Parc Ind Vâlcea S.A., pe anul 2021; Proiect de hotărâre privind atribuirea Acordului cadru și contractul subsecvent de lucrări pe anul 2021 către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea; Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor sociale (medicale), acordate în învățământul special pentru elevii școlarizați la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni pentru anul școlar 2020-2021; Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții pentru anul 2021, precum și numirea auditorului financiar; Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării activităților de evidență a persoanelor din localitățile județului Vâlcea la Serviciile Publice Locale de Evidență a Persoanelor; Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri mobile și darea lor în administrarea Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea; Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Dăești cu Județul Vâlcea, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire trotuare pietonale adiacente, pe partea stângă și pe cea dreaptă a DJ 703L și DJ 703F, în satele Fedeleșoiu, Sânbotin și Dăești, Comuna Dăești, Județul Vâlcea”; Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, faza: „Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiții „Extindere cale de acces modul de epurare și amenajare acces morga în incinta Spitalului de Psihiatrie Drăgoești”; Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.79 din 9 aprilie 2020; Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Lungești (CIA Lungești) prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Lungești, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, cu capacitate de 50 locuri, situat în comuna Lungești, județul Vâlcea; Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea; Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Turism, Agrement și Servicii; Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea; Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Vâlcea a unor bunuri mobile, în vederea scoaterii din funcțiune; Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Vâlcea; Proiect de hotărâre privind numirea lui Radu Silviu ca membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea; Diverse.