La concret! Care este situația agriculturii vâlcene la jumătatea anului 2019?


• interviu cu Ovidiu Barbu, directorul executiv al DAJ Vâlcea

În cadrul celui mai recent Colegiu Prefectural organizat luni dimineața, de la ora 10.00, directorul executiv al Direcției Agricole a prezentat raportul semestrial. În cele ce urmează, expunem cele mai importante dintre bornele sale.

Domnule director, cum arată raportul de activitate? Sunteți mulțumit?
În cadrul documentului prezentat în cadrul Colegiului Prefectural au existat mai multe secțiuni pe care al dori să le prezint succint și să vă las pe dumneavoastră și cititorii dumneavoastră să ne judece munca. Consider că așa este cel mai corect. Aș vrea să încep cu Atribuţiile Direcţiei pentru Agricultură Județeană Vâlcea în vederea aplicării legii 17/2014. Acestea sunt primirea şi înregistrarea dosarelor cu ofertele de vânzare a terenurilor din extravilan în registrul unic de evidenţă, la sediul Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea conform legii 17/2014 ; verificarea documentelor depuse la dosare în vederea respectării termenelor de comunicare de către unităţile administrativ teritoriale conform legii 17/2014; afişarea ofertelor de vânzare a terenurilor din extravilan pe site-ul Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea în termn de 3 zile de la înregistrarea dosarelor şi menţinerea lor pe site timp de 15 zile, conform legii; în cazul depunerii anexei de comunicare acceptare a ofertei de vanzare de către un preemptor, se eliberează de către Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea după 30 zile un aviz final dacă e favorabil şi aviz negativ dacă preemtorul nu face dovada că este preemptor sau dacă actele nu sunt întomite conform legii 17/2014; în 30 zile dacă nici unul dintre titularii dreptului de preemţiune nu îşi manifestă intenţia de cumpărare a terenului, vânzarea este liberă cu respectarea dispoziţiilor legii 17/2014; se trimite centralizat situaţia terenurilor privind ofertele de vanzare a terenurilor situate în extravilan la Agenţia Domeniilor Statului Vâlcea.

Câte dosare pe această lege aveți deja în cursul acestui an?
În perioada 01.01.2019 – 30.06.2019 la sediul Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea au fost depuse, înregistrate şi verificate un număr de 567 dosare de vânzare a terenurilor din extravilan cu o suprafaţă de 196,69 ha cu un pret mediu de 2,09 lei/m2.

Ați prezentat și situația unui program extrem de solicitat cum este cel de tomate…
Dacă-mi permiteți, aș vrea să amintesc și atribuţiile Direcţiei pentru Agricultură Județeană Vâlcea în vederea aplicării HG nr 107 din 27 februarie 2019: beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) depun o cerere de înscriere în Program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, conform modelului prevăzut în anexa nr.1, însoţită de următoarele documente: copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; copie a atestatului de producător; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; dovadă cont activ bancă/trezorerie; adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2019 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză; declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 ( înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordã beneficiarilor este echivalentul în lei a 3000 euro/beneficiar/an, pentru schema prevãzutã la art.4 alin. (1) în condițiile prevãzute la art. 5. Valoarea totalã a ajutoarelor de minimis care se acordã unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depãși suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele douã exerciții financiare precedente

Câți vâlceni sunt înscriși?
S-au înscris în vederea accesării programului de „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” un număr de 69 de producătorii agricoli in Ciclul I care trebuie sa valorifice producția în perioada ianuarie- 15 iunie 2019. S-a cultivat o suprafață de 74.152,1 m2 și s-a valorificat o cantitate de 152.982,5 kg tomate.

Despre subvenția la usturoi ce trebuie să știe fermierii?
Numele oficial este “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi” iar pentru a accesa programul de susținere a producției de usturoi, solicitanții sprijinului trebuie să depună o cerere de înscriere în program până la data de 15 mai inclusiv, urmând ca Direcțiile Agricole Județene să verifice existența culturii și să înregistreze cererea în Registrul unic dedicat Programului.
Care sunt condițiile?
Pentru acordarea ajutorului de minimis de 1.000 de euro/ha e nevoie să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp; să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere; să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative.

Despre ajutorul de minimis la lână?
Pentru anul 2019 au depus documente 162 persoane care solicită acordarea ajutorului de minimis de 1 leu/ kg. de lână livrat pentru o cantitate de 154.676 kg de lână. Până azi au depus documente finale pentru solicitare ajutor de minimis un număr de 12 persoane cu o cantitate de 24.600 kg lână.
Orice solicitant de ajutor de minimis pentru lână trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să deţină o exploataţie înregistrată în RNE; să facă dovada comercializării cantităţii de lână pentru care solicită acordarea sprijinului către un centru de colectare a lânii sau o unitate de procesare a lânii.
Valoarea de care beneficiază un solicitant este de 1 leu/kg de lână comercializată. Valoarea totală care se acordă nu poate depăşi suma de 15.000 de euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două precedente. Sumele se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă anuală, aferentă anului de cerere. Pentru obţinerea banilor, solicitanţii înregistraţi în Registrul Unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii au obligaţia să depună la DAJ Vâlcea până în data de 30 septembrie 2019 documentele justificative care să ateste comercializarea lânii obţinute.

MADR dă bani pentru întoarcerea tinerilor în mediul rural?
Da! E vorba despre Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară, derulat pe perioada 2018-2020. Scopul Programului îl constituie crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe evitarea migraţiei, reprezentând un instrument activ în vederea atragerii tinerilor către muncă în agricultură, acvacultură şi industria alimentară. Programul vizează acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură, acvacultură şi industria alimentară în vederea angajării tinerilor beneficiari ai Programului pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puţin de 12 luni, cu normă întreagă. Sprijinul financiar se acordă angajatorului fermier pe o perioadă de 12 luni, în condiţiile angajării a minimum doi tineri beneficiari ai Programului pe locuri de muncă existente sau nou-create.
Se încadrează în categoria tinerilor beneficiari ai Programului persoanele cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puţin de 12 luni, la unul dintre angajatorii fermieri înscriși în Program.

Câte controale a efectuat Direcția?
Serviciul monitorizare, inspecţii tehnice, verificare şi control în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, statistică agricolă, monitorizare piaţă a realizat următoarele verificări: în domeniul legume – fructe au fost verificaţi un număr de 75 agenţi economici (47 persoane juridice si 28 producători agricoli persoane fizice) la care s-a urmărit respectarea normelor privind calitatea, evidenta, trasabilitatea lor și conformitatea cu standardele comunitare. În urma controalelor efectuate au fost aplicate 7 amenzi contravenționale cu o valoare de 700 lei în baza legii nr. 145/2014, art. 14, aliniatul (3), pentru etichetare incompletă şi 10 avertismente cf. O.G. nr.2-2001 în baza legii nr. 145/2014, art. 14, aliniatul (3) si art. 15 s-au eliberat un număr de 7 certificate de conformitate pentru legume în stare proaspătă provenite din import.
A fost aplicată o amendă contravențională cf. Legii 348/2003 republicată, art.28 coroborat cu art 17, lit. B, în valoare de 5000 Ron pentru tăierea unui nuc fără autorizație.
În domeniul industrie alimentară au fost efectuate 54 verificări: s-au efectuat 9 controale la depozite de cereale în care s-a urmărit verificarea modului în care sunt respectate reglementările în vigoare privind livrarea, achiziționarea și depozitarea cerealelor conform O.U.G. nr. 12/2006, respectiv a condițiilor tehnice care au dus la acordarea autorizațiilor pentru spațiile de depozitare conform Ordin nr. 222/2006; s-au verificat 30 de unități de comercializare pâine și produse de panificație. S-a urmărit verificarea respectării condițiilor de comercializare și a afișajului obligatoriu la pâine și produse de panificație, conform O.U.G. nr. 12/2006; s-au verificat 10 de unități de fabricare pâine și produse de panificație. S-a urmărit respectarea prevederilor H.G. nr. 1904/2006 pentru modificarea H. G. 568/2002, privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale și utilizării în industria alimentară de către operatorii economici care fabrică pâine și produse de panificație; s-au efectuat 5 controale la unități de procesare cereale ( morărit).
S-a verificat dotarea cu cântare pe flux la operatorii economici cu activități de morărit.

Vă mulțumesc!