Înfiinţarea şi funcţionarea grupului fiscal unic – documentar


• În documentarul fiscal de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor persoane impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) principalele prevederi referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea grupului fiscal unic ca persoană impozabilă din punct de vedere al TVA conform art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 4 din Normele metodologice date în aplicarea articolului menţionat

Condiţiile de înfiinţare a grupului fiscal unic

Grupul fiscal unic reprezintă un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic şi poate opta să fie tratat drept grup fiscal, cu următoarele condiţii: o persoană impozabilă nu poate face parte decât dintr-un singur grup fiscal; opţiunea trebuie să se refere la o perioadă de cel puţin 2 ani; toate persoanele impozabile din grup trebuie să aplice aceeaşi perioadă fiscală.

Atenţie!

Opţiunea privind perioada de 2 ani se referă la grup, nu la fiecare membru al grupului. Grupul fiscal se poate constitui din minimum două persoane impozabile care sunt administrate de către acelaşi organ fiscal competent. Se consideră în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric persoanele impozabile al căror capital este deţinut direct sau indirect în proporţie de mai mult de 50% de către aceeaşi acţionari. Îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte prin certificatul constatator eliberat de către Registrul Comerţului şi/sau, după caz, alte documente justificative.

Implementarea grupului fiscal unic

În vederea implementării grupului fiscal de TVA se depune la organul fiscal competent o cerere semnată de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului, care să cuprindă următoarele informaţii: numele, adresa, obiectul de activitate şi codul de înregistrare în scopuri de TVA al fiecărui membru; dovada că membrii sunt în strânsă legătură; numele membrului numit reprezentant.

Organul fiscal competent va lua o decizie oficială prin care să aprobe sau să refuze implementarea grupului fiscal şi va comunica acea decizie reprezentantului grupului, în termen de 60 de zile de la data primirii documentaţiei complete, respectiv a cererii însoţită de documentele justificative

Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare în prima zi din cea de-a doua lună următoare datei comunicării deciziei de aprobare emisă de organul fiscal.

Obligaţiile grupului fiscal unic

Reprezentantul grupului va notifica organului fiscal competent oricare dintre următoarele evenimente: încetarea opţiunii de a forma un grup fiscal unic, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului; neîndeplinirea condiţiilor privind înfiinţarea grupului care conduc la anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal sau a unei persoane ca membru al grupului fiscal, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat această situaţie; numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului; părăsirea grupului fiscal de către unul dintre membri, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului; intrarea unui nou membru în grupul fiscal, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului.

De la data implementării grupului fiscal unic fiecare membru al grupului fiscal, altul decât reprezentantul, are următoarele obligaţii: va raporta în decontul de taxă, formular 300, orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achiziţie intracomunitară de bunuri sau orice altă operaţiune realizată de sau către acesta pe parcursul perioadei fiscale; va trimite decontul său de taxă reprezentantului; nu va plăti nicio taxă datorată şi nu va solicita nicio rambursare conform decontului propriu de taxă.

De asemenea, fiecare membru al grupului fiscal trebuie: să depună declaraţia recapitulativă pentru livrări şi achiziţii intracomunitare formular 390VIES, la organul fiscal de care aparţine; să se supună controlului organului fiscal de care aparţine; să răspundă separat şi în solidar pentru orice taxă datorată de el sau de orice membru al grupului fiscal pentru perioada cât aparţine respectivului grup fiscal.

Reprezentantul grupului fiscal are următoarele obligaţii: va prelua, în primul decont consolidat soldurile taxei de plată de la sfârşitul perioadei fiscale anterioare neachitate până la data depunerii acestui decont, precum şi soldurile sumei negative a taxei pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare; va raporta în propriul decont de taxă orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achiziţie intracomunitară de bunuri sau de servicii, precum şi orice altă operaţiune realizată de sau către acesta pe parcursul perioadei fiscale; va raporta într-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alţi membri ai grupului fiscal, precum şi rezultatele din propriul decont de taxă pentru perioada fiscală respectivă; va depune la organul fiscal de care aparţine toate deconturile de taxă ale membrilor, precum şi formularul de decont de taxă consolidat; va plăti sau, după caz, va cere rambursarea taxei care rezultă din decontul de taxă consolidat.

Important!

Persoanele impozabile stabilite în România care fac parte dintr-un grup fiscal unic nu aplică sistemul TVA la încasare în vigoare începând cu 1 ianuarie 2013, indiferent dacă cifra de afaceri anuală este inferioară plafonului de 2.250.000 lei. Livrările de bunuri şi prestările de servicii realizate de fiecare membru al grupului sunt supuse regimului normal de impozitare, indiferent dacă sunt realizate către terţi sau către ceilalţi membri ai grupului fiscal.