Încă un pas în traseul promovării turismului


Recent, a avut loc semnarea contractelor de servicii pentru Achiziția serviciilor de promovare și publicitate pentru proiectul ”Promovarea potențialului turistic al Județului Vâlcea” – Lotul II – materiale tipărite și Lotul III – filme

Începând cu data de 29 sep­tembrie 2009, Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean, imple­men­tea­ză, în calitate de Beneficiar, pro­iectul Promovarea potențialului turistic al județului Vâlcea finanțat în ca­drul Programului Operațional Re­gio­nal 2007-2013, Axa prioritară 5 Dez­voltarea durabilă și promo­varea turismului, Domeniul major de inter­venție 5.3. Promovarea po­­­­­ten­ția­lului turistic și crearea in­frastruc­tu­­rii necesare, în scopul creș­terii atractivității României ca des­tinație turistică, Operațiunea Dez­­vol­tarea și consolidarea turis­mu­lui intern prin sprijinirea pro­mo­vării produ­se­lor specifice și a ac­tivităților de marketing spe­cifice.

În urma deschiderii licitației din data de 17 februarie a.c. pentru Achi­ziția serviciilor de promovare și pu­blicitate pentru proiectul ”Promo­varea potențialului turistic al Jude­țu­lui Vâlcea” au fost desemnate câști­gătoare pentru – Lotul II – materiale tipărite, firma SC ALMAROM SA Rm. Vâlcea și Lotul III – filme, firma SC MEDIA ONE SRL Ploiești. După încheierea acestei etape în data de 15.03.2010 a fost semnat con­trac­tul de servicii pentru Lotul II – materiale tipărite și în data de 18.03.2011 pentru– Lotul III – filme, în cadrul cărora SC ALMAROM SA Rm. Vâlcea și SC MEDIA ONE SRL Ploiești au calitatea de prestator și Consiliul Județean Vâlcea are ca­li­tate de achizitor.

Prin contractele menționate, ju­dețul Vâlcea va beneficia de urmă­toarele: Materiale tipărite: Ghiduri turistice pentru judeţul Vâlcea – 2.000 buc.; Albume de prezentare a jude­ţului Vâlcea – 1.500 buc.; Pliante de pre­zentare – 4.000 buc.; Mape pre­zen­tare (cu câte trei broşuri tematice incluse) – 1.500 buc.; Hărţi turistice – 4.000 buc.; Cărţi poştale, ilustrate – 4.000 buc. (3.000 cărţi poştale + 1.000 ilustrate); Afişe – 1.500 buc.; Bannere printate – 10 buc.; Panouri publicitare – 20 buc. Filme: Film turistic de prezentare a județului – 100 copii; CD-uri editate + copertă tipărită – 1000 buc; DVD-uri editate + copertă – 1000 buc.

Durata contractelor de servicii încheiate cu SC ALMAROM SA Rm. Vâlcea și SC MEDIA ONE SRL Ploiești au o durată de 6 luni începând cu derularea activității nr. 6 a proiectului, participarea la târguri de turism și alte evenimente de profil.

Pentru informații suplimentare poate fi contactată doamna director executiv Carmen Alexandrescu, manager general al proiectului sau doamna consilier Roxana Diaconu, responsabil promovare, la telefon 0250.732.901.

Compartimentul de relaţii cu mass media a CJ Vâlcea