Încă o prelungire pentru subvenţia de lapte


Prin intermediul unui comunicat semnat de către directorul Adrian Pintea, Agenţia de Plăţi şi Inter­ven­ţie pentru Agricultură (APIA) – Cen­trul Judeţean Vâlcea informează că  guvernul a decis în şedinţa de ieri 24.08.2011 prelungirea perioadei de depunere a cererilor pentru acor­darea ajutorului specific acor­dat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate până la da­ta de 20 septembrie a fiecărui an.

În consecinţă, termenul de efec­tuare a controlului la faţa lo­cului va fi prelungit până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, în vederea facilitării verificării faptice a existenţei vacilor de lapte în loca­ţiile menţionate în cererea de soli­citare.

Condiţiile de acordare sunt: deţinerea unui efectiv cuprins între 2 şi 15 capete vaci de lapte, inclu­siv, pe exploataţie (vaca de lapte se defineşte ca fiind femela din cate­goria bovine care a fătat cel puţin o dată până la data depunerii cererii, viţelul fiind identificat şi înregistrat în Registrul Naţional al Exploa­ta­ţiilor – RNE); înregistrarea benefi­cia­rului care solicită ajutorul în sistemul de administrare a cotelor de lapte, cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe, la Serviciul de Administrare a Cotelor de Lapte (din cadrul Centrului jude­ţean al Agenţiei de Plăţi şi Inter­ven­ţie pentru Agricultură); înscrierea în RNE a efectivului de vaci de lapte deţinut în exploataţie; menţinerea în exploataţie a efectivului de vaci de lapte pentru care se solicită ajutor specific anual, până la data efectuării plăţii; permiterea efectuă­rii controalelor potrivit legii, efec­tua­te de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens; situarea sediului exploataţiei în zonele defavorizate din România (identificate în Anexa 4A la Pro­gra­mul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR 2007 – 2013); comunicarea în scris, în termen de 7 zile lucră­toare de la data apariţiei, a oricărei modificări a informaţiilor declarate în cererea de plată, apărută între data depunerii şi data finalizării controlului la faţa locului.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate mai sus menţionate poa­te atrage, după caz, reducerea / excluderea de la plata ajutorului spe­cific, respectiv penalităţi / sanc­ţiuni multianuale. Documentele jus­ti­ficative care se ataşează la cerere sunt: copie a Certificatului de înre­gis­trare de la Oficiul Registrului Co­merţului / a Certificatului de înregis­trare fiscală / carte de identitate, după caz; copie de pe paşaportul fie­cărei vaci de lapte, emis de Auto­ritatea Naţională Sanitară Vete­ri­nară şi pentru Siguranţa Alimen­telor – ANSVSA (pentru confor­mi­tate se va prezenta şi originalul pa­şaportului); copie document coor­do­nate bancare.