În atenția fermierilor! S-a schimbat regimul de subvenționare a pajiștilor


Direcția Agricolă anunță că s-a publicat Legea nr.97/2017, prin care s-a aprobat, cu modificări și completări, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea şi completarea Ordo­nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020. Astfel, pentru implementarea prevederilor din Legea nr.97/2017 și corelarea aces­tora cu documentele aferente, este necesară modi­ficarea în mod corespunzător a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.619/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Conform spuselor lui Marin Cernătescu (foto), directorul exe­cutiv al DA, Principalele modificări ale Ordinului vizează: în cazul pajiș­tilor concesio­nate/în­chi­riate în condițiile legii de către asociațiile crescă­torilor de animale, la articolul 61, se evidențiază trei posibile categorii de beneficiari, respectiv, membrii asociației, asociația fără cod propriu de exploatație și care desfășoară activitate cu animalele membrilor pe raza localității precum și asociația cu cod propriu de exploatație care desfășoară activi­tate cu animalele membrilor în taberele de vară pe perioada de pășunat; la articolul 7, alin.(1) și (2), pentru formele asociative de proprietate, categoria documentelor justificative a fost completată cu adeverința emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole, în vederea preîntâmpinării reducerii numărului de beneficiari eligibili și asigurării menținerii capa­cității de absorbție a fondurilor europene. Pentru o mai bună înțe­legere a prevederilor cuprinse în ordin, s-au mai propus: modifi­carea literei b) a alineatului (1) al art. 44, fiind necesară pentru corelarea condițiilor de eligibilitate ale măsurii de sprijin cuplat pentru legumi­noase boabe pentru indus­trializare/procesare cu titlul și scopul măsurii „Leguminoase boa­be pentru industrializare”, notificată la Comisia Europeană; abrogarea art.481, urmare a scrisorii DG AGRI prin care se precizează că fermierul care nu atinge nivelul de producție minimă stabilită trebuie exclus de la plata sprijinului cuplat, întrucât nivelul respectiv reprezintă o condiție de eligibilitate.